tn Kinh Thu Lang Nghiem 70

 

 CHÚ THÍCH 

Tập 70 được rút gọn của phần Mật Tông do vì Hòa Thượng chủ trì phiên dịch xét thấy phần Mật pháp từ tập 18 đến 21 của Đại Chánh Tạng có quá nhiều tạp pháp xen vào rất khó để phân biệt đâu là chánh giáo, cho nên không phiên dịch hết mà chỉ chọn dịch phần Kinh Thủ Lăng Nghiêm và Đại Bi Thập Chú làm căn bản chính yếu cho phần Mật Tông. 

(xem phần chú thích tường tận hơn trong tập mục lục 203 từ trang 55-57)

0385812
Hôm nay :
Hôm Qua:
228
386