sach traiA Ham Inghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T1 A HÀM I (pdf) BẢN KINH NÓI (mp3)
Lời Giới Thiệu của Ban Hoằng Pháp
T1 A HÀM I 01-Kinh Đại Bản T1 A HÀM I 01-Kinh Đại Bản
T1 A HÀM I 02-Kinh Đại Bản T1 A HÀM I 02-Kinh Đại Bản
T1 A HÀM I 03-Kinh Đại Bản T1 A HÀM I 03-Kinh Đại Bản
T1 A HÀM I 04-Kinh Du Hành T1 A HÀM I 04-Kinh Du Hành
T1 A HÀM I 05-Kinh Du Hành T1 A HÀM I 05-Kinh Du Hành
T1 A HÀM I 06-Kinh Du Hành T1 A HÀM I 06-Kinh Du Hành
T1 A HÀM I 07-Kinh Du Hành T1 A HÀM I 07-Kinh Du Hành
T1 A HÀM I 08-Kinh Du Hành T1 A HÀM I 08-Kinh Du Hành
T1 A HÀM I 09-Kinh Du Hành T1 A HÀM I 09-Kinh Du Hành
T1 A HÀM I 10-Kinh Điển Tôn T1 A HÀM I 10-Kinh Điển Tôn
T1 A HÀM I 11-Kinh Xá Ni Sa T1 A HÀM I 11-Kinh Xá Ni Sa
T1 A HÀM I 12-Kinh Tiểu Duyên T1 A HÀM I 12-Kinh Tiểu Duyên
T1 A HÀM I 13-Kinh Chuyển Luân Thánh Vương - Tu Hành T1 A HÀM I 13-Kinh Chuyển Luân Thánh Vương - Tu Hành
T1 A HÀM I 14-KinhTệ Tú T1 A HÀM I 14-KinhTệ Tú
T1 A HÀM I 15-Kinh Tệ Tú T1 A HÀM I 15-Kinh Tệ Tú
T1 A HÀM I 16-Kinh Tán Đà Na T1 A HÀM I 16-Kinh Tán Đà Na
T1 A HÀM I 17-Kinh Chúng Tập T1 A HÀM I 17-Kinh Chúng Tập
T1 A HÀM I 18-Kinh Chúng Tập T1 A HÀM I 18-Kinh Chúng Tập
T1 A HÀM I 19-Kinh Thập Thượng T1 A HÀM I 19-Kinh Thập Thượng
T1 A HÀM I 20-Kinh Thập Thượng T1 A HÀM I 20-Kinh Thập Thượng
T1 A HÀM I 21-Kinh Tăng Nhất T1 A HÀM I 21-Kinh Tăng Nhất
T1 A HÀM I 22-Kinh Tam Tụ T1 A HÀM I 22-Kinh Tam Tụ
T1 A HÀM I 23-Đại Duyên Phương Tiện T1 A HÀM I 23-Đại Duyên Phương Tiện
T1 A HÀM I 24-Thích Đế Hoàn Nhân T1 A HÀM I 24-Thích Đế Hoàn Nhân
T1 A HÀM I 25-Kinh A nậu Di T1 A HÀM I 25-Kinh A nậu Di
T1 A HÀM I 26-Kinh A nậu Di T1 A HÀM I 26-Kinh A nậu Di
T1 A HÀM I 27-Kinh Thiện Sanh T1 A HÀM I 27-Kinh Thiện Sanh
T1 A HÀM I 28-Kinh Thanh Tịnh T1 A HÀM I 28-Kinh Thanh Tịnh
T1 A HÀM I 29-Kinh Thanh Tịnh T1 A HÀM I 29-Kinh Thanh Tịnh
T1 A HÀM I 30-Kinh Tự Hoan Hỷ T1 A HÀM I 30-Kinh Tự Hoan Hỷ
T1 A HÀM I 31-Kinh Đại Hội T1 A HÀM I 31-Kinh Đại Hội
T1 A HÀM I 32-Kinh A Ma Trú T1 A HÀM I 32-Kinh A Ma Trú
T1 A HÀM I 33-Kinh A Ma Trú T1 A HÀM I 33-Kinh A Ma Trú
T1 A HÀM I 34-Kinh Phạm Võng T1 A HÀM I 34-Kinh Phạm Võng
T1 A HÀM I 35-Kinh Phạm Võng T1 A HÀM I 35-Kinh Phạm Võng
T1 A HÀM I 36-Kinh Chủng Đức T1 A HÀM I 36-Kinh Chủng Đức
T1 A HÀM I 37-Kinh Cưu La Đàn Đầu T1 A HÀM I 37-Kinh Cưu La Đàn Đầu
T1 A HÀM I 38-Kinh Cưu La Đàn Đầu T1 A HÀM I 38-Kinh Cưu La Đàn Đầu
T1 A HÀM I 39-Kinh-kien-co T1 A HÀM I 39-Kinh-kien-co
T1 A HÀM I 40-Kinh Lõa Hình Phạm Chí T1 A HÀM I 40-Kinh Lõa Hình Phạm Chí
T1 A HÀM I 41-Kinh Tam Minh T1 A HÀM I 41-Kinh Tam Minh
T1 A HÀM I 42-Kinh Sa Môn Quả T1 A HÀM I 42-Kinh Sa Môn Quả
T1 A HÀM I 43-Kinh Bố Tra Bà Lâu T1 A HÀM I 43-Kinh Bố Tra Bà Lâu
T1 A HÀM I 44-Kinh Lộ Già T1 A HÀM I 44-Kinh Lộ Già
T1 A HÀM I 45-Kinh Thế Kỷ-Châu Diêm Phù Đề T1 A HÀM I 45-Kinh Thế Kỷ-Châu Diêm Phù Đề
T1 A HÀM I 46-Kinh Thế Kỷ-Uất Đàn Việt T1 A HÀM I 46-Kinh Thế Kỷ-Uất Đàn Việt
T1 A HÀM I 47-Kinh Thế Kỷ-Chuyển Luân Thánh Vương T1 A HÀM I 47-Kinh Thế Kỷ-Chuyển Luân Thánh Vương
T1 A HÀM I 48-Kinh Thế Kỷ-Địa Ngục T1 A HÀM I 48-Kinh Thế Kỷ-Địa Ngục
T1 A HÀM I 49-Kinh Thế Kỷ-Địa Ngục T1 A HÀM I 49-Kinh Thế Kỷ-Địa Ngục
T1 A HÀM I 50-Kinh Thế Kỷ-Long Điểu T1 A HÀM I 50-Kinh Thế Kỷ-Long Điểu
T1 A HÀM I 51-Kinh Thế Kỷ-7 A Tu La T1 A HÀM I 51-Kinh Thế Kỷ-7 A Tu La
T1 A HÀM I 52-Kinh Thế Kỷ-Đao-Lợi Thiên T1 A HÀM I 52-Kinh Thế Kỷ-Đao-Lợi Thiên
T1 A HÀM I 53-Kinh Thế Kỷ-Đao-Lợi Thiên T1 A HÀM I 53-Kinh Thế Kỷ-Đao-Lợi Thiên
T1 A HÀM I 54-Kinh Thế Kỷ-Đao Lợi Thiên T1 A HÀM I 54-Kinh Thế Kỷ-Đao Lợi Thiên
T1 A HÀM I 55-Kinh Thế Kỷ-Tam Tai T1 A HÀM I 55-Kinh Thế Kỷ-Tam Tai
T1 A HÀM I 56-Kinh Thế Kỷ-Tam Tai T1 A HÀM I 56-Kinh Thế Kỷ-Tam Tai
T1 A HÀM I 57-Kinh Thế Kỷ-Chiến Đấu T1 A HÀM I 57-Kinh Thế Kỷ-Chiến Đấu
T1 A HÀM I 58-Kinh Thế Kỷ-Ba Trung Kiếp T1 A HÀM I 58-Kinh Thế Kỷ-Ba Trung Kiếp
T1 A HÀM I 59-Kinh Thế Kỷ-Thể Bổn Duyên T1 A HÀM I 59-Kinh Thế Kỷ-Thể Bổn Duyên
T1 A HÀM I 60-Kinh Thế Kỷ-Thể Bổn Duyên T1 A HÀM I 60-Kinh Thế Kỷ-Thể Bổn Duyên
T1 A HÀM I 61-Kinh Thất Phật T1 A HÀM I 61-Kinh Thất Phật
T1 A HÀM I 62-Kinh Thất Phật T1 A HÀM I 62-Kinh Thất Phật
T1 A HÀM I 63-Tỳ Bà Thi Phật Q.Thượng T1 A HÀM I 63-Tỳ Bà Thi Phật Q.Thượng
T1 A HÀM I 64-Tỳ Bà Thi Phật Q.Hạ T1 A HÀM I 64-Tỳ Bà Thi Phật Q.Hạ
T1 A HÀM I 65-Thất Phật Phụ Mẫu T1 A HÀM I 65-Thất Phật Phụ Mẫu
T1 A HÀM I 66-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng T1 A HÀM I 66-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng
T1 A HÀM I 67-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng T1 A HÀM I 67-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng
T1 A HÀM I 68-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng T1 A HÀM I 68-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng
T1 A HÀM I 69-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng T1 A HÀM I 69-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng
T1 A HÀM I 70-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ T1 A HÀM I 70-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ
T1 A HÀM I 71-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ T1 A HÀM I 71-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ
T1 A HÀM I 72-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ T1 A HÀM I 72-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ
T1 A HÀM I 73-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ T1 A HÀM I 73-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ
T1 A HÀM I 74-Bát Nê Hoàn Q.Thượng T1 A HÀM I 74-Bát Nê Hoàn Q.Thượng
T1 A HÀM I 75-Bát Nê Hoàn Q.Thượng T1 A HÀM I 75-Bát Nê Hoàn Q.Thượng
T1 A HÀM I 76-Bát Nê Hoàn Q.Thượng T1 A HÀM I 76-Bát Nê Hoàn Q.Thượng
T1 A HÀM I 77-Bát Nê Hoàn Q.Thượng T1 A HÀM I 77-Bát Nê Hoàn Q.Thượng
T1 A HÀM I 78-Bát Nê Hoàn Q.Hạ T1 A HÀM I 78-Bát Nê Hoàn Q.Hạ
T1 A HÀM I 79-Bát Nê Hoàn Q.Hạ T1 A HÀM I 79-Bát Nê Hoàn Q.Hạ
T1 A HÀM I 80-Bát Nê Hoàn Q.Hạ T1 A HÀM I 80-Bát Nê Hoàn Q.Hạ

 

121111
Hôm nay :
Hôm Qua:
220
242

LINH SON PHAP BAO DAI TANG KINH - PHAT QUANG DAI TU DIEN