Tập 28 Tìm Thầy Học Đạo, Rừng Tịnh Cư Của Alara Kalama 
Tập 29 Người Thầy Đầu Tiên Alara Kalama
 
Tập 30 Thành Tựu Trong Thiền Định Của Siddhartha
Tập 31 Lĩnh Hội Cảnh Giới Thiền Định Cao Nhất Của Đại Sư Urdaka Ramaputta 
Tập 32 Chuyên Tu Khổ Hạnh, Cùng Năm Anh Em Kiều Trần Như
Tập 33 Sáu Năm Khổ Hạnh, Tìm Ra Phương Pháp Tu Hành
Tập 34 Chiến Thắng Mara, Chứng Thành Chánh Giác, Buddha
Tập 35 Chuyển Pháp Luân, Độ 5 Người Bạn Trở  Thành Đệ Tử Đầu Tiên
Tập 36 Hóa Độ 3 Anh Em Kassapa Cùng 1000 Đệ Tử Thờ Thần Lửu
0373693
Hôm nay :
Hôm Qua:
344
432