Tập 37 Buddha Trở Về Maghada, Độ Người Bạn Tâm Giao, Vua Bimbhisala 
Tập 38 Buddha Thu Nhận Hai Đệ Tử Moghalana Và Sariputta 
Tập 39 Moghalana Hiện Bày Thần Thông Đức Vua Suddhodana Cho Sứ Thỉnh...
Tập 40 Buddha Trở Về Kapilavastu Gặp Vua Cha 
Tập 41 A Nan Đà Và La Hầu La Xuất Gia
 
Tập 42 Đức Vua Tịnh Phạn Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giá Đáo
Tập 43 Đức Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) Băng Hà 
Tập 44 Ma Ha Ba Xà Ba Đề Tâm Sự Cùng Gia Du Dà La, Xuất Gia
Tập 45 Tăng Đoàn Bất Đồng Trong Sinh Hoạt 
0373691
Hôm nay :
Hôm Qua:
342
432