Tập 46 Da Du Đà La Xin Xuất Gia 
 
Tập 47 Đề Bà Đạt Đa Xin Xuất Gia
 
Tập 48 Đề Bà Cấu Kết Với Vua A Xà Thế Hại Phật Và Hại Vua Cha Tần Bà Xa La
Tập 49 Đề Bà Phá Hòa Hợp Tăng
Tập 50 Đề Bà Lăn Đá Hại Phật
Tập 51 Vua A Xà Thế Quy Y Học Phật
Tập 52 Buddha Tuyên Bố Sẽ Nhập Niết Bàn Sau 3 Tháng
Tập 53 Thuần Đà Cúng Dường Cháo Nấm Chiên Đàn
Tập 54 Đức Phật Nhập Niết Bàn 
 
Tập 55 Đạo Diễn B.K. Modi Tổng Kết Ý Tưởng Làm Bộ Phim Sự Tích Đức Phật
 
204652
Hôm nay :
Hôm Qua:
312
446
Phật Nhựt-

LINH SON PHAP BAO DAI TANG KINH - PHAT QUANG DAI TU DIEN