sach trailuat 1nghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T071 BỘ LUẬT TẬP I (pdf) Sa Di Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần)MP3 KINH NÓI
T071 BL 1 (001) Nói Về Bốn Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (002) Nói Về Bốn Pháp Ba La Di-tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (003) Nói Về 13 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP Chưa thực
T071 BL 1 (004) Nói Về 13 Pháp Tăng Tàn-tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP hiện mp3
T071 BL 1 (005) Nói Về Hai Pháp Bất Định-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (006) Nói Về 30 Pháp Xả Đọa-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (007) Nói Về 30 Pháp Xả Đọa-tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (008) Nói Về 91 Pháp Đọa-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (009) Nói Về 91 Pháp Đọa tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (010) Nói Về 91 Pháp Đọa tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (011) Nói Về 91 Pháp Đọa tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (012) Nói Về Bốn Pháp Hối Quá-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (013) Nói Về 100 Pháp Chúng Học-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (014) Nói Về 7 Pháp Diệt Tránh-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (015) Nói Về 8 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (016) Nói Về 17 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (017) Nói Về Ba Mươi Pháp Xả Dọa-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (018) Nói Về Hai Trăm Lẻ Bảy Pháp Đọa-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (019) Nói Về Hai Trăm Lẻ Bảy Pháp Đọa tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (020) Nói Về Hai Trăm Lẻ Bảy Pháp Đọa tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (021) Nói Về Tám Pháp Hối Quá-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (022) Nói Về Một Trăm Pháp Chúng Học-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (023) Nói Về Các Pháp-Thọ Giới-Bồ Tát-An Cư-Tự Tứ-Y-Giáy Dép Da-Thức Uống-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (024) Nói Về Các Pháp Thọ Giới-Bồ Tát-An Cư-Tự Tứ-Y-Giáy Dép Da-Thức Uống-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (025) Nói Về Các Pháp Thọ Giới-Bồ Tát-An Cư-Tự Tứ-Y-Giáy Dép Da-Thức Uống-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (026) Nói Về Pháp Bố Tát-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (027) Nói Về Pháp An Cư-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (028) Nói Về Pháp Tự Tứ-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (029) Nói Về Pháp Y-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (030) Nói Về Pháp Y-tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (031) Nói Về Pháp Giày Dép Da-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (032) Nói Về Thức Uống-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (033) Nói Về Thức Ăn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (034) Nói Về Pháp Y Ca Hi Na-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-BHLNP
T071 BL 1 (035) Nói Về Pháp Diệt Tránh-BHLNP
T071 BL 1 (036) Nói Về Pháp Yết Ma-BHLNP
T071 BL 1 (037) Nói Về Pháp Yết Ma-tt-BHLNP
T071 BL 1 (038) Nói Về Pháp Phá Tăng-BHLNP
T071 BL 1 (039) Nói Về Pháp Ngọa Cụ-BHLNP
T071 BL 1 (040) Nói Về Tạp Pháp-BHLNP
T071 BL 1 (041) Nói Về Pháp Oai Nghi-BHLNP
T071 BL 1 (042) Nói Về Pháp Ngăn Bố Tát-BHLNP
T071 BL 1 (043) Nói Về Pháp Biệt Trú-BHLNP
T071 BL 1 (044) Nói Về Pháp Điều Phục-BHLNP
T071 BL 1 (045) Nói Về Pháp Tỳ Kheo Ni-Phá Tăng-Ngọa Cụ-Tạp Pháp Oai Nghi-Ngăn Bố Tát-Biệt Trú--BHLNP
T071 BL 1 (046) Nói Về Pháp Ngũ Bách Kết Tập-Phá Tăng-Ngọa Cụ-Tạp Pháp Oai Nghi-Ngăn Bố Tát-Biệt Trú--BHLNP
T071 BL 1 (047) Nói Về Pháp Thất Bách Kết Tập-Phá Tăng-Ngọa Cụ-Tạp Pháp Oai Nghi-Ngăn Bố Tát-Biệt Trú--BHLNP
T071 BL 1 (048) Bốn Pháp Ba La Di-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (049) 13 Pháp Tăng Già Bà Thi Sa-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (050) Hai Pháp Bất Định-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (051) 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (052) 91 Pháp Ba Dật Đề-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (053) Bốn Pháp Ba La Đề Xá Ni-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (054) Bảy Pháp Diệt Tránh-Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (055) Bốn Pháp Ba La Di-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (056) 13 Pháp Tăng Già Bà Thi Sa-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (057) Hai Pháp Bất Định-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (058) 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (059) 90 Pháp Ba Dật Đề-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (060) Bốn Pháp Ba Đề Xá Ni-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (061) Pháp Chúng Học-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (062) Bảy Pháp Diệt Tránh-Di Sa Tắc Giới Bổn-BHLNP
T071 BL 1 (063) Tám Pháp Ba La Di-Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn
T071 BL 1 (064) 17 Pháp Tăng Già Bà Thi Sa-Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn
T071 BL 1 (065) 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn
T071 BL 1 (066) 210 Pháp Ba Dật Đề-Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn
T071 BL 1 (067) Pháp Chúng Học-Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn
T071 BL 1 (068) Duyên Khởi Tác Pháp-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma
T071 BL 1 (069) Pháp Kết Giải Các Giới-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma
T071 BL 1 (070) Xả Thọ Các Giới-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma
T071 BL 1 (071) Pháp Y Dược Thọ Tịnh Thọ Trì Y Pháp-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma
T071 BL 1 (072) Pháp Tăng Cùng Bố Tát-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma
T071 BL 1 (073) Pháp Tăng Cùng An Cư-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma
T071 BL 1 (074) Pháp Tăng Tự Tứ-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma
T071 BL 1 (075) Pháp Thọ Thí Chia Y-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma
T071 BL 1 (076) Pháp Sám Hối Các Tội-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma
T071 BL 1 (077) Pháp Trụ Trì Linh Tinh-Bổn Di Sa Tắc Yết Ma
T071 BL 1 (078) Giới Dâm Dục-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (079) Giới Dâm Dục-tt-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (080) Giới Trộm Cắp-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (081) Giới Trộm Cắp-tt-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (082) Giới Sát Sinh-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (083) Giới Đại Vọng Ngữ-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (084) Giới Cố Ý Làm Xuất Tinh-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (085) Giới Xúc Chạm Nữ Nhân-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (086) Giới Nói Năng Thô Tục-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (087) Giới Yêu Cầu Người Nữ Hiến Thân-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (088) Giới Làm Mai Mối-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (089) Giới Làm Nhà Quá Mức Quy Định-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (090) Giới Không Mời Tăng Chỉ Chỗ Làm Thất-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (091) Giới Vì Tức Giận Mà Vu Khống-4 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (092) Giới Xuyên Tạc Để Vu Khống-13 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (093) Giới Phá Tăng Hòa Hợp-13 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (094) Giới Đồng Lõa Với Người Phá Tăng-13 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (095) Giới Bướng Bỉnh-13 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (096) Giới Làm Mất Lòng Tin Của Tín Đồ-13 Pháp Tăng Tàn-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (097) Giới Ngồi Chổ Khất Chổ Trống Với Người Nữ-2 Pháp Bất Định-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (098) Giới Cất Y Dư Quá Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (099) Giới Rời Y Mà Ngủ-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (100) Giới Cất Vải Quá Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (101) Giới Nhận Y Của Người Không Phải Bà Con-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (102) Giới Nhờ Ni Không Phải Bà Con Giặt Y-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (103) Giới Xin Y Của Người Không Phải Bà Con-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (104) Giới Nhận Vải Quá Mức Quy Định-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (105) Giới Khuyên Người Cúng Y Theo Ý Mình-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (106) Giới Khuyên Hai Gia Đình Chung Tiền Sắm-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (107) Giới Đòi Tiền Y Quá Số Lần Quy Định-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (108) Giới Làm Phu Cụ Lông Đen-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (109) Giới Làm Phu Cụ Thuần Màu Đen-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (110) Giới Dùng Tơ Trộn Lonng Làm Phu Cụ-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (111) Giới Dùng Phu Cụ Chưa Đủ Sáu Năm-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (112) Giới Không May Một Miếng Cũ Trên Phu Cụ Mới-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (113) Giới Cấm Lông Dê Đi Quá Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (114) Giới Nhờ Tỳ Kheo Ni Giặt Lông Dê-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (115) Giới Cầm Của Tiền Vàng Bạc-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (116) Giới Buôn Bán-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (117) Giới Mua Bán Vàng Bạc-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (118) Giới Cất Bát Thừa Quá Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (119) Giới Bát Cũ Chưa Hư Mà Đã Tìm Bát Mới-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
T071 BL 1 (120) Giới Cất Thuốc Qua Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-LMHTK
0619956
Hôm nay :
Hôm Qua:
435
626