Sư Cô Thích Nữ Thanh Nghiêm
Bộ phận:
Ngưỡng mong Chư Tôn Đức, Quý Thiện Hữu xem qua lời bộc bạch bên dưới trước khi thảo Email.
Địa chỉ:
CO KIM HOI
(Đại Tạng Kinh)
51 Rue Broussais
94400 Vitry sur Seine
FRANCE
(Thể thức liên lạc bằng thư từ, xin hoan hỷ dùng phần gởi email bên dưới)
Mobile:
+33685709739 (Viber, Messenger)
Send an Email
(Tùy chọn)
Thông tin khác:

Paris, ngày 01 tháng 03 năm 2021.

ẤN TỐNG

Toàn Bộ Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh gồm 203 Tập

Năm 2014 : Lần xuất bản đầu tiên in được 500 bộ từ tập 1 đến tập 187.

Năm 2022 : Nay chúng con (môn đồ pháp quyến) phát nguyện in 500 bộ, phần còn lại gồm 16 tập cuối từ tập 188 đến tập 203, để hoàn thành "XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT".

Ngưỡng mong Quý Ngài, Quý vị từ tâm dặn dò những điều cần lưu ý, chúng con nguyện y giáo phụng hành.

(Download bank statement - Téléchargement Rip)
_________________________________

Connexion

Monday, 01 March 2021
1280273
Hôm nay :
Hôm Qua:
864
1692