Sư Cô Thích Nữ Thanh Nghiêm
Bộ phận:
Ngưỡng mong Chư Tôn Đức, Quý Thiện Hữu xem qua lời bộc bạch bên dưới trước khi thảo Email.
Địa chỉ:
92-94 Rue Pasteur
94400 Vitry sur Seine
FRANCE
(Thể thức liên lạc xin hoan hỷ dùng email)
Mobile:
+33685709739
Send an Email
(Tùy chọn)
Thông tin khác:

Nam Mô A Di Đà Phật 

Thành kính tri ân chư Tôn Đức và quý Thiện hữu quan tâm cần cầu Pháp Phật, xin kính cẩn thông tin : bộ Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh in 500 bộ tại Đài Loan, được phân phối đến các Chùa, thư viện, đại học xá...và các nơi đã đặt trước gần như hoàn tất. Phần còn lại rất khiêm tốn không thể đáp ứng được những ý nguyện thỉnh Bộ LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH trong lúc nầy.

Ngưỡng mong quý Ngài, quý Vị từ tâm cùng nhau cầu nguyện hầu tạo đủ duyên lành để tái bản LSPBĐTK trong tương lai gần. 

Nay kính thư. 

Paris, ngày 01 tháng 05 năm 2016. 

Tỳ Kheo Ni, Thích Nữ Thanh Nghiêm.

 

 

0662086
Hôm nay :
Hôm Qua:
83
626