sach trailuat 3nghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T073 BỘ LUẬT TẬP III (pdf) (Luật Tứ Phần)MP3 KINH NÓI
T073 BỘ LUẬT III (001) Cố Ý Vọng Ngữ-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (002) Mắng Nhiếc-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (003) Nói Ly Gián-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần Chưa thực
T073 BỘ LUẬT III (004) Ngủ Chung Buồng Người Nữ-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần hiện mp3
T073 BỘ LUẬT III (005) Ngủ Chung Buồng Người Chưa Thọ Cụ Túc Giới-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (006) Đọc Chung Kinh-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (007) Nói Thô Tội-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (008) Nói Pháp Thượng Nhân-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (009) Thuyết Pháp Quá Năm Lời-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (010) Đào Phá Đất-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (011) Phá Hoại Thực Vật-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (012) Nói Quanh-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (013) Nói Xấu Tăng Sai-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (014) Trải Tọa Cụ Tăng Không Cất-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (015) Trải Tọa Cụ Trong Phòng Tăng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (016) Chen Lấn Chỗ Ngủ-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (017) Đuổi Tỳ Kheo Ra Ngoài-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (018) Ghế Ngồi Không Vững-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (019) Dùng Nước Có Trùng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (020) Cất Nhà Lớn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (021) Giáo Giới Không Được Tăng Sai-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (022) Giáo Thọ Ni Sau Mặt Trời Lặn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (023) Giáo Thọ Ni Vì Lợi Dưỡng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (024) Cho Y Cho Tỳ Kheo Ni-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (025) May Y Cho Tỳ Kheo Ni-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (026) Ngồi Với Tỳ Kheo Ni Ở Chổ Khuất-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (027) Hẹn Đi Chung Đường Với Tỳ Kheo Ni-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (028) Đi Chung Thuyền Với Tỳ Kheo Ni-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (029) Thức Ăn Do Tỳ Kheo Ni Khuyến Hóa-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (030) Đi Đường Chung Với Người Nữ-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (031) Lữ Quán Một Bữa Ăn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (032) Triển Chuyển Thục-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (033) Biệt Chúng Thực-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (034) Nhận Quá Ba Bát-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (035) Dư Thực Pháp-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (036) Mời Người Túc Thực-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (037) Phi Thời Thực-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (038) Thức Ăn Cách Đêm-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (039) Bỏ Vào Miệng Vật Không Được Cho-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (040) Yêu Sách Mỹ Thực-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (041) Cho Ngoại Đạo Ăn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (042) Trước Sau Bữa Ăn Đi Đến Nhà Khác Không Báo-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (043) Ngồi Trong Nhà Có Ăn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (044) Ngồi Với Người Nữ Ở Chổ Khuất-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (045) Ngồi Một Mình Với Người Nữ Tại Chổ Trống-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (046) Đuổi Đi Không Cho Thức Ăn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (047) Thuốc Bốn Tháng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (048) Xem Quân Trận-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (049) Ngủ Lại Trong Quân-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (050) Xem Quân Đội Chiến Đấu-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (051) Uống Rượu-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (052) Đùa Giỡn Trong Nước-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (053) Thọc Cù Nôn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (054) Bất Kính-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (055) Dọa Nhát Tỳ Kheo-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (056) Nửa Tháng Tắm-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (057) Đốt Lửa-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (058) Giấu Vật Dụng Của Tỳ Kheo-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (059) Tự Tiện Dùng Y Không Hỏi Chủ-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (060) Hoại Sác Y Mới-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (061) Đoạn Sinh Mạng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (062) Uống Nước Có Trùng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (063) Cố Gieo Nghi Hối-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (064) Che Giấu Thô Tội-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (065) Truyền Cụ Túc Người Chưa Đủ 20 Tuổi-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (066) Khơi Lại Tránh Sự-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (067) Đi Chung Với Cướp-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (068) Kiên Trì Ác Kiến-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (069) Hổ Trợ Tỳ Kheo BỊ Xả Trí-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (070) Bao Che Sa Di Bị Đuổi-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (071) Không Chịu Học Giới-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (072) Khinh Chê Học Giới-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (073) Vô Tri Học Giới-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (074) Phú Nhận Yết Ma-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (075) Không Dữ Dục-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (076) Dữ Dục Rồi Hối-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (077) Nghe Lén Đấu Tranh-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (078) Sân Đánh Tỳ Kheo-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (079) Nhá Đánh Tỳ Kheo-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (080) Vu Khống Tăng Tàn-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (081) Thâm Nhập Vương Cung-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (082) Cầm Nắm Bảo Vật-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (083) Phi Thời Vào Xóm-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (084) Giường Cao Quá Lượng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (085) Đệm Bông-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (086) Ống Đựng Kim-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (087) Ni Sư Đàn Quá Lượng-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (088) Phú Sang Y-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (089) Áo Tắm Mưa-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (090) Lượng Y Như Lai-Nói Về 90 Pháp Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (091) Nhận Thức Ăn Phi Thân Lý Ni Nơi Tục Gia-Nói Về 4 Pháp Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (092) Thọ Thực Do Ni Chỉ Dẫn-Nói Về 4 Pháp Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (093) Thọ Thực Từ Học Gia-Nói Về 4 Pháp Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (094) Thọ Thực Ngoài Trú Xứ A Lan Nhã-Nói Về 4 Pháp Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (095) Điều 01-09 Nói Về 100 Pháp Thức Xoa Ma Na-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (096) Điều 10-19 Nói Về 100 Pháp Thức Xoa Ma Na-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (097) Điều 20-29 Nói Về 100 Pháp Thức Xoa Ma Na-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (098) Điều 30-39 Nói Về 100 Pháp Thức Xoa Ma Na-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (099) Điều 40-60 Nói Về 100 Pháp Thức Xoa Ma Na-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (100) Nói Về 7 Pháp Diệt Tránh-Giới Pháp Của Tỳ Kheo-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (101) Thông Giới-Nói Về 8 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (102) Nói Về 17 Pháp Tăng Già Bà Thi Sa-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (103) Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (104) Điều 01-49 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (105) Điều 50-79 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (106) Điều 80-99 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (107) Điều 100-119 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (108) Điều 120-139 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (109) Điều 140-159 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (110) Điều 160-178 Thông Giới-Nói Về 30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (111) Nói Về 8 Pháp Ba La Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (112) Thích Thị Tế Phổ-Nêu Dẫn Thọ Giới-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (113) Truyện Đức Thích Tôn-Nêu Dẫn Thọ Giới-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (114) Tăng Pháp Thọ Giới-Nêu Dẫn Thọ Giới-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (115) Pháp Thức Thuyết Giới-Nêu Dẫn Thuyết Giới-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (116) Kết Giới-Nêu Dẫn Thuyết Giới-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (117) Kết Giới An Cư-Nêu Dẫn An Cư-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (118) Tự Tứ-Nêu Dẫn Tự Tứ-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (119) Nhân Duyên Thủ Lung Na-Nêu Dẫn Da Thuộc-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (120) Nhân Duyên Ức Nhĩ-Nêu Dẫn Da Thuộc-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (121) Y Phấn Tảo-Nêu Dẫn Y-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (122) Kỳ Bà Đồng Tử-Nêu Dẫn Y-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (123) Các Loại Thuốc-Nêu Dẫn Thuốc-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (124) Y Ca Thi Na-Năm Công Đức-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (125) Câu Thiểm Di-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (126) Chiêm Ba-Cử Tội Phi Pháp-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (127) Khiển Trách-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (128) Người-Phú Tàng-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (129) Phú Tàng-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (130) Già Yết Ma-Cầu Thỉnh-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (131) Đề Bà Đạt Đa-Phá Tăng-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (132) Bảy Diệt Tránh-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (133) Kiều Đàm Di-Tỳ Kheo Ni-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần
T073 BỘ LUẬT III (134) Khách Tỳ Kheo-Pháp-Nêu Dẫn Các Việc-Luật Tứ Phần
0619905
Hôm nay :
Hôm Qua:
384
626