sach trailuat 5nghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T075 BỘ LUẬT TẬP V (pdf) (Luật Thập Tụng)MP3 KINH NÓI
T075 BL V (001) 1435 Giới Dâm-Bốn Pháp Ba La Di-Thập Tụng Luật
T075 BL V (002) 1435 Giới Trộm Cắp-Bốn Pháp Ba La Di-Thập Tụng Luật
T075 BL V (003) 1435 Giới Sát-Bốn Pháp Ba La Di-Thập Tụng Luật Chưa thực
T075 BL V (004) 1435 Giới Vọng Ngữ-Bốn Pháp Ba La Di-Thập Tụng Luật hiện mp3
T075 BL V (005) 1435 Giới Cố Ý Làm Xuất Tinh-13 Pháp Tăng Tàn-Thập Tụng Luật
T075 BL V (006) 1435 Giới Cố Ý Xúc Chạm Thân Người Nữ-13 Pháp Tăng Tàn
T075 BL V (007) 1435 Giới Nói Lời Thô Tục Với Người Nữ-13 Pháp Tăng Tàn
T075 BL V (008) 1435 Giới Khen Người Nữ Đem Thân Cúng Dường-13 Pháp Tăng Tàn
T075 BL V (009) 1435 Giới Mai Mối-13 Pháp Tăng Tàn
T075 BL V (010) 1435 Giới Xây Cất Chùa Quá Lượng-13 Pháp Tăng Tàn
T075 BL V (011) 1435 Giới Xây Cất Phòng Xá Lớn-13 Pháp Tăng Tàn
T075 BL V (012) 1435 Giới Vô Căn Vu Báng-13 Pháp Tăng Tàn
T075 BL V (013) 1435 Giới Lấy Chút Việc Trong Dị Phần Vu Báng-13 Pháp Tăng Tàn
T075 BL V (014) 1435 Giới Can Phá Hòa Hợp Tăng-13 Pháp Tăng Tàn
T075 BL V (015) 1435 Giới Can Bạn Đảng Phá Tăng-13 Pháp Tăng Tàn
T075 BL V (016) 1435 Giới Ô Tha Gia-13 Pháp Tăng Tàn-Thập Tụng Luật
T075 BL V (017) 1435 Giới Tánh Ác Trái Can-13 Pháp Tăng Tàn-Thập Tụng Luật
T075 BL V (018) 1435 Giới Một Mình Cùng Người Nữ Ngồi Chổ Khuất-Hai Pháp Bất Định
T075 BL V (019) 1435 Giới Chứa Y Dư Quá 10 Ngày-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (020) 1435 Giới Lìa Y Ngủ Qua Đêm-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (021) 1435 Giới Chứa Y Phi Thời Một Tháng-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (022) 1435 Nhận Y Từ Tỳ Kheo Ni Không Phải Bà Con-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (023) 1435 Giới Nhờ Tỳ Kheo Ni Không Phải Bà Con Giạt Y Cũ-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (024) 1435 Giới Theo Cư Sĩ Không Phải Bà Con Xin Y-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (025) 1435 Giới Xin Thọ Y Quá Nhiều-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (026) 1435 Giới Theo Cư Sĩ Không Thỉnh Trước Xin Y-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (027) 1435 Giới Khuyên Cư Sĩ Không Bà Con Hùn Tiền Cúng Y-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (028) 1435 Giới Đòi Y Quá-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật
T075 BL V (029) 1435 Giới Dùng Kiều Thi LâN Làm Phu Cụ Mới...-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (030) 1435 Giới Gánh Lông Dê Đi Quá Ba Do Tuần-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (031) 1435 Giới Nhờ Tỳ Kheo Ni Không Phải Ba Con Giặt Nhuộm Lông Dê-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (032) 1435 Giới Tự Tay Cầm Vật Báu-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật
T075 BL V (033) 1435 Giới Dùng Vật Báu Mua Bán Các Việc-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (034) 1435 Giới Mua Bán Đủ Cách-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật
T075 BL V (035) 1435 Giới Chứa Y Bát Dư Qúa Mười Ngày-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (036) 1435 Giới Xin Bát Mới-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật
T075 BL V (037) 1435 Giới Tự Xin Chỉ Sợi Rồi Bảo Nhờ Thợ Dệt Không Phải Bà Con Dệt Y-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (038) 1435 Giới Bảo Thợ Dệt Không Phải Bà Con Dệt Y-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (039) 1435 Giới Đoạt Y Của Tỳ Kheo Khác-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (040) 1435 Giới Lìa Y Ngủ Quá Sáu Đêm-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (041) 1435 Giới Thọ Y Cấp Thí-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật
T075 BL V (042) 1435 Giới Chứa Y Tắm Mưa-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật
T075 BL V (043) 1435 Giới Hồi Tăng Vật-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Thập Tụng Luật
T075 BL V (044) 1435 Giới Cất Chứa Dược Phẩm Quá Bảy Ngày-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T075 BL V (045) 1435 Giới Cố Ý Vọng Ngữ-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (046) 1435 Giới Chê Bai Người Khác-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (047) 1435 Giới Nói Hai Lưỡi-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (048) 1435 Giới Phát Khởi Lại Việc Tranh Cải-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (049) 1435 Giới Nói Quá Năm Sáu Lời-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (050) 1435 Giới Dạy Cú Pháp Cho Người Chưa Thọ Cụ Túc Giới-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (051) 1435 Giới Thật Có Pháp Hơn Người Đem Nói Cho Người Chưa Thọ Cụ Túc Giới-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (052) 1435 Giới Nói Tội Thô Của Tỳ Kheo Cho Người Chưa Thọ Cụ Túc-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (053) 1435 Giới Vu Báng Tăng Hồi Chuyển Tăng Vật-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (054) 1435 Giới Chê Bai Giới Đã Học-Hoại Quỷ Thần Thôn-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (055) 1435 Giới Hiềm Trách Người Được Tăng Sai-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (056) 1435 Giới Cố Ý Xúc Não Tỳ Kheo-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (057) 1435 Giới Trải Ngọa Cụ Của Tăng Không Cất-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (058) 1435 Giới Ở Trong Phòng Trải Ngọa Cụ Của Tăng-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (059) 1435 Giới Kéo Lôi Tỳ Kheo-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (060) 1435 Giới Đến Sau Giành Chỗ Trải Ngoạ Cụ-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (062) 1435 Giới Dùng Nước Có Trùng-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (063) 1435 Giới Xây Phòng Lớn Lợp Quá Ba Lớp-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (064) 1435 Giới Tăng Không Sai Mà Đi Giáo Hóa Giới Ni-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (065) 1435 Giới Giáo Giới Ni Đến Mặt Trời Lặn-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (066) 1435 Giới Nói Giáo Giới Ni Vì Tài Vật-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (067) 1435 Giới Cùng Tỳ Kheo Ni Hẹn Đi Chung Đường-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (068) 1435 Giới Hẹn Với Tỳ Kheo Ni Đi Chung Thuyền-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (069) 1435 Giới Cho Tỳ Kheo Ni Y Không Phải Bà Con-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (070) 1435 Giới May Y Tỳ Kheo Ni Không Phải Bà Con-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (071) 1435 Giới Một Mình Ngồi Ở Chổ Khuất Với Tỳ Kheo Ni-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (072) 1435 Giới Một Mình Ngồi Ở Chổ Vắng Vẻ Với Người Nữ-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (073) 1435 Giới Ăn Thức Ăn Do Tỳ Kheo Ni Khen Ngợi-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (074) 1435 Giới Thường Thường Ăn-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (075) 1435 Giới Thọ Quá Một Bữa Ăn Trong Nhà Phước Đức-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (076) 1435 Giới Đến Nhà Bạch Y Thọ Quá Hai Ba Bát-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (077) 1435 Giới Thọ Pháp Dư Thực-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (078) 1435 Giới Khuyên Ăn Thức Ăn Dư Không Tác Pháp-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (079) 1435 Giới Ăn Biệt Chúng-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (080) 1435 Giới Ăn Phi Thời-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (081) 1435 Giới Ăn Cách Đêm-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (082) 1435 Giới Không Thọ Thức Ăn-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (083) 1435 Giới Trong Nhà Bạch Y Đòi Hỏi Thức Ăn-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (084) 1435 Giới Uống Dùng Nước Có Trùng-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (085) 1435 Giới Gượng Ngồi Trong Nhà Ăn-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (086) 1435 Giới Gượng Ngồi Gần Người Nữ Trong Nhà Ăn-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (087) 1435 Giới Tự Tay Cho Ngoại Đạo Thức Ăn-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (088) 1435 Giới Xem Quân Trận-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (089) 1435 Giới Ở Trong Quân Trận Quá Hai Đêm-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (090) 1435 Giới Giận Đánh Tỳ Kheo-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (091) 1435 Giới Che Dấu Tội Thô Của Tỳ Kheo Khác-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (092) 1435 Giới Xúc Não Tỳ Kheo Khác-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (093) 1435 Giới Nhóm Lửa Nơi Đất Trống-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (094) 1435 Giới Cùng Người Chưa Thọ Đại Giới Quá Hai Đêm-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (095) 1435 Giới Can Tỳ Kheo Ác Tà Kiến-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (096) 1435 Giới Tùy Thuận Tỳ Kheo Ác Kiến-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (097) 1435 Giới Cầm Giữ Báu Vật-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (098) 1435 Giới Nhuộm Y Hoại Sắc-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (099) 1435 Giới Nửa Tháng Tắm Một Lần-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (100) 1435 Giới Đoạn Mạng Súc Sinh-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (101) 1435 Giới Cố Ý Làm Cho Tỳ Kheo Khác Nghi Hối-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (102) 1435 Giới Dùng Tay Chọc Lét-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (103) 1435 Giới Cùng Người Nữ Ngủ Chung Nhà-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (104) 1435 Giới Khủng Bố Tỳ Kheo Khác-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (105) 1435 Giới Giấu Y Bát Của Tỳ Kheo Khác-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (106) 1435 Giới Đem Tội Tàn Vô Căn Vu Báng-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (107) 1435 Giới Hẹn Với Giặc Đi Chung Đường-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (108) 1435 Giới Quá Bốn Tháng Thọ Thỉnh Đòi Hỏi-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (109) 1435 Giới Rình Nghe Lén-Khi Tăng Xử Đoán Đứng Dậy Bỏ Đi-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (110) 1435 Giới Uống Rượu-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (111) 1435 Giới Phi Thời Vào Tụ Lạc-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (112) 1435 Giới Hứa Thỉnh Tăng Lại Bỏ Đi Đến Nhà Khác-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (113) 1435 Giới Vào Cửa Cung Vua-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (114) 1435 Giới Nói Không Biết Học Giới-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (115) 1435 Giới Làm Ống Kim Bằng Ngà-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (116) 1435 Giới Làm Giường Cao Quá Lượng-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (117) 1435 Giới Dồn Đâu La Miên Làm Ngọa Cụ-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (118) 1435 Giới May Áo Tăm Mưa Quá Lượng-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (119) 1435 Giới Cất Chứa Y Che Phủ Ghẻ-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (120) 1435 Giới Cất Chứa Ni Sư Đàn-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (121) 1435 Giới May Y Bằng Lượng Y Của Phật-90 Pháp Ba Dật Đề
T075 BL V (122) 1435 Bốn Pháp Ba La Đề Xá Ni-Thập Tụng Luật
T075 BL V (123) 1435 Một Trăm Lẻ Bảy Pháp Chúng Học -Thập Tụng Luật
T075 BL V (124) 1435 Một Trăm Lẻ Bảy Pháp Chúng Học tt-Thập Tụng Luật
T075 BL V (125) 1435 Bảy Pháp Diệt Tránh-Thập Tụng Luật
T075 BL V (126) 1435 Pháp Thọ Giới Cụ Túc Thứ Nhất-Thập Tụng Luật
T075 BL V (127) 1435 Pháp Bố Tát Thứ Hai-Thập Tụng Luật
T075 BL V (128) 1435 Pháp Tự Tứ Thứ Ba-Thập Tụng Luật
T075 BL V (129) 1435 Pháp An Cư Thứ Tư-Thập Tụng Luật
T075 BL V (130) 1435 Pháp Bì Cách Thứ Năm-Thập Tụng Luật
T075 BL V (131) 1435 Pháp Y Dược Thứ Sáu-Thập Tụng Luật
T075 BL V (132) 1435 Pháp Y Thứ Bảy-Thập Tụng Luật
T075 BL V (133) 1435 Pháp Y Ca Hi Na Thứ Nhất-Thập Tụng Luật
T075 BL V (134) 1435 Pháp Câu Xá Di Thứ Hai-Thập Tụng Luật
T075 BL V (135) 1435 Pháp Chiêm Ba Thứ Ba-Thập Tụng Luật
T075 BL V (136) 1435 Các Pháp Yết Ma Trị Phạt Thứ Tư-Thập Tụng Luật
T075 BL V (137) 1435 Pháp Sám Tội Tăng Tàn Thứ Năm-Thập Tụng Luật
T075 BL V (138) 1435 Pháp Ngăn Yết Ma Thứ Sáu-Thập Tụng Luật
T075 BL V (139) 1435 Pháp Phòng Xá Ngọa Cụ Thứ Bảy-Thập Tụng Luật
T075 BL V (140) 1435 Pháp Tránh Sự Thứ Tám-Thập Tụng Luật
T075 BL V (141) 1435 Tạp Tụng (Có Hai Pháp)-Thập Tụng Luật
0619862
Hôm nay :
Hôm Qua:
341
626