sach trailuat 6nghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T076 BỘ LUẬT TẬP VI (pdf) (Luật Thập Tụng tt)MP3 KINH NÓI
T076 BL VI (01) 1435 Tạp Tụng (tt quyển 5)-Thập Tụng Luật
T076 BL VI (02) 1435 Tám Pháp Ba La Di-Luật Ni-Thập Tụng Luật
T076 BL VI (03) 1435 Mười Bảy Pháp Tăng Tàn-Luật Ni-Thập Tụng Luật Chưa thực
T076 BL VI (04) 1435 Ba Mươi Pháp Xả Đọa-Luật Ni-Thập Tụng Luật hiện mp3
T076 BL VI (05) 1435 Một Trăm Bảy Mươi Pháp Ba Dật Đề-Luật Ni-Thập Tụng Luật
T076 BL VI (06) 1435 Một Trăm Bảy Mươi Pháp Ba Dật Đề tt-Luật Ni-Thập Tụng Luật
T076 BL VI (07) 1435 Một Trăm Bảy Mươi Pháp Ba Dật Đề tt-Luật Ni-Thập Tụng Luật
T076 BL VI (08) 1435 Một Trăm Bảy Mươi Pháp Ba Dật Đề tt-Luật Ni-Thập Tụng Luật
T076 BL VI (09) 1435 Tám Pháp Ba La Đề Đề Xá Ni-Bát Kỉnh Pháp-Luật Ni-Thập Tụng Luật
T076 BL VI (10) 1435 Tăng Nhất-Tụng Thứ Tám Pháp-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (11) 1435 Hai Pháp-Tụng Thứ Tám Pháp-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (12) 1435 Ba Pháp-Tỳ Ni Tăng Nhất-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (13) 1435 Bốn Pháp-Tỳ Ni Tăng Nhất-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (14) 1435 Năm Pháp-Tỳ Ni Tăng Nhất-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (15) 1435 Năm Pháp-Pháp Tăng Nhất-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (16) 1435 Sáu Pháp-Pháp Tăng Nhất-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (17) 1435 Bảy-Mười Pháp-Pháp Tăng Nhất-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (18) 1435 Thêm Mười Pháp Tăng Nhất-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (19) 1435 Tướng Tăng Nhất-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (20) 1435 Ưu Ba Ly Vấn Pháp-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (21) 1435 Ưu Ba Ly Vấn Pháp tt-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (22) 1435 Ưu Ba Ly Vấn Pháp tt-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (23) 1435 Ưu Ba Ly Vấn Pháp tt-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (24) 1435 Tỳ Kheo Tụng-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (25) 1435 Tỳ Kheo Tụng tt-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (26) 1435 Tỳ Ni Tụng-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (27) 1435 Tỳ Ni Tụng tt-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (28) 1435 Tỳ Ni Tụng tt-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (29) 1435 Thiện Tụng Tỳ Ni-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (30) 1435 Thiện Tụng Tỳ Ni tt-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (31) 1435 Phẩm Tạp Trong Tỳ Ni-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (32) 1435 Phẩm Nhân Duyên Trong Tỳ Ni-Luật Thập Tụng
T076 BL VI (33) 1436 Tỳ Kheo Giới Bổn-Ba La Đề Mộc Xoa Giới Bổn-Thập Tụng Tỳ Kheo
T076 BL VI (34) 1437 Tỳ Kheo Ni Giới Bổn-Ba La Đề Mộc Xoa Giới Bổn-Thập Tụng Tỳ Kheo Ni
T076 BL VI (35) 1438 Đại Sa Môn Bách Nhất Yết Ma Pháp
T076 BL VI (36) 1439 Thập Tụng Yết Ma Tỳ Kheo Yếu Dụng
T076 BL VI (37) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q1
T076 BL VI (38) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q2
T076 BL VI (39) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q3
T076 BL VI (40) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q4
T076 BL VI (41) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q5
T076 BL VI (42) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q6
T076 BL VI (43) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q7
T076 BL VI (44) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q8
T076 BL VI (45) 1440 Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Q9
T076 BL VI (46) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q1
T076 BL VI (47) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q2
T076 BL VI (48) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q3
T076 BL VI (49) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q4
T076 BL VI (50) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q5
T076 BL VI (51) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q6
T076 BL VI (52) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q7
T076 BL VI (53) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q8
T076 BL VI (54) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q9
T076 BL VI (55) 1441 Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lặc Già Q10
0619853
Hôm nay :
Hôm Qua:
332
626