sach trailuat 12nghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T082 BỘ LUẬT TẬP XII (pdf) (Kinh Xá Lợi Phất Vấn)MP3 KINH NÓI
T082 BL XII (01) 1465 Kinh Xá Lợi Phất Vấn
T082 BL XII (02) 1466 Kinh Ưu Ba Ly Vấn Phật
T082 BL XII (03) 1467 Kinh Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng Chưa thực
T082 BL XII (04) 1467 Kinh Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng (Dị bản) hiện mp3
T082 BL XII (05) 1468 Kinh Mục Liên Sở Vấn
T082 BL XII (06) 1469 Kinh Ca Diếp Giới Cấm
T082 BL XII (07) 1470 Kinh Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Oai Nghi Qt
T082 BL XII (08) 1470 Kinh Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Oai Nghi Qh
T082 BL XII (09) 1471 Mười Giới Pháp Và Oai Nghi Của Sa Di
T082 BL XII (10) 1472 Oai Nghi Của Sa Di
T082 BL XII (11) 1473 Kinh Sa Di Thập Giới Nghi Tắc
T082 BL XII (12) 1474 Giới Kinh Sa Di Ni
T082 BL XII (13) 1475 Sa Di Ni Ly Giới Văn
T082 BL XII (14) 1476 Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Tướng
T082 BL XII (15) 1477 Kinh Phật Thuyết Giới Tiêu Tai
T082 BL XII (16) 1478 Kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni Qt
T082 BL XII (17) 1478 Kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni Qh
T082 BL XII (18) 1479 Kinh Bí Sô Ngũ Pháp
T082 BL XII (19) 1480 Kinh Bí Sô Ca Thi Ca Thập Pháp
T082 BL XII (20) 1481 Kinh Ngũ Khủng Bố Thế
T082 BL XII (21) 1482 Kinh Phật A Tỳ Đàm Xuất Gia Tướng Qt
T082 BL XII (22) 1482 Kinh Phật A Tỳ Đàm Xuất Gia Tướng Qh
T082 BL XII (23) 1483 Kinh Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự
T082 BL XII (24) 1483 Kinh Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự Qt
T082 BL XII (25) 1483 Kinh Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự Qh
T082 BL XII (26) 1484 Kinh Phạm Võng Qt
T082 BL XII (27) 1484 Kinh Phạm Võng Qh
T082 BL XII (28) 1485 Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bốn Nhiếp Qt
T082 BL XII (29) 1485 Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bốn Nhiếp Qh
T082 BL XII (30) 1486 Kinh Thập Thiện Giới
T082 BL XII (31) 1487 Kinh Bồ Tát Nội Giới
T082 BL XII (32) 1487 Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q1
T082 BL XII (33) 1487 Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q2
T082 BL XII (34) 1487 Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q3
T082 BL XII (35) 1487 Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q4
T082 BL XII (36) 1487 Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q5
T082 BL XII (37) 1487 Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q6
T082 BL XII (38) 1487 Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q7
T082 BL XII (39) 1489 Kinh Thanh Tịnh Tỳ Ni Phương Quảng
T082 BL XII (40) 1490 Kinh Tịch Điều Âm Sở Vấn
T082 BL XII (41) 1491 Kinh Bồ Tát Tạng
T082 BL XII (42) 1494 Kinh Tịnh Nghiệp Chướng
T082 BL XII (43) 1495 Kinh Thiện Cung Kính
T082 BL XII (44) 1496 Kinh Phật Thuyết Chánh Cung Kính
T082 BL XII (45) 1497 Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Giới
T082 BL XII (46) 1498 Kinh Bát Chủng Trưởng Dưỡng Công Đức
T082 BL XII (47) 1499 Văn Yết Ma Giới Bồ Tát
T082 BL XII (48) 1500 Kinh Giới Bổn Bồ Tát
T082 BL XII (49) 1501 Bồ Tát Giới Bổn (Bồ Tát Di Lặc Thuyết)
T082 BL XII (50) 1502 Kinh Bồ Tát Thọ Trai
T082 BL XII (51) 1503 Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Oai Nghi
T082 BL XII (52) 1504 Kinh Bồ Tát Ngũ Pháp Sám Hối
 
0619903
Hôm nay :
Hôm Qua:
382
626