tn HT Nguyen Sieu

 
 
 
 
 
Đương kim Trù Trì Chùa Phật Đà tại San Diego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filename
A music file 2005 01-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 02-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 03-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 04-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 05-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 06-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 07-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 08-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 09-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 10-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 11-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 12-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 13-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 14-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 15-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 16-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 17-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 18-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 19-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 20-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 21-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 22-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 23-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 24-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 25-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 26-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 27-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 28-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 29-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 30-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 31-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 32-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 33-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 34-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 35-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 36-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 37-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 38-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 39-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 40-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2012 01-Nghi Thức Thọ Bồ Tát Giới tại gia
A music file 2012 02-Bồ Tát Giới tại gia
A music file 2012 03-Bồ Tát Giới tại gia-Tam Tịnh Giớii
A music file 2012 04-Vấn Đáp
A music file 2013 01-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 02-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 03-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 04-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 05-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 06-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 07-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 08-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 09-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 10-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 11-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 12-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 13-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 14-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 15-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 16-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 17-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 18-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 19-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 20-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 21-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 22-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 23-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 24-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 25-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 26-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 27-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 28-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 29-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 30-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 01- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 02- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 03- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 04- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 05- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 06- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 07- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 08- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 09- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 10- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 11- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 12-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 13-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 14-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 15-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 16-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 17-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 18-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 19-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 20-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 21-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2016 01-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_017
A music file 2016 02-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_018
A music file 2016 03-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_019
A music file 2016 04-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_020
A music file 2016 05-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_021
A music file 2016 06-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_022
A music file 2016 07-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_023
A music file 2016 08-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_024
A music file 2016 09-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_025
A music file 2016 10-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_026
A music file 2016 11-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_027
A music file 2016 12-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_028
A music file 2016 13-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_029
A music file 2016 14-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_030
A music file 2016 15-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_17
A music file 2016 16-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_18
A music file 2016 17-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_19
A music file 2016 18-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_20
A music file 2016 19-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_21
A music file 2016 20-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_22
A music file 2016 21-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_23
A music file 2016 22-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_24
A music file 2016 23-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_25
A music file 2016 24-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_26
A music file 2016 25-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_27
A music file 2016 26-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_28
A music file 2016 27-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_29
A music file 2016 28-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_30
A music file 2016 29-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_31
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Tuesday, 23 July 2024
3921004
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
1682
7523
14011