Lời Bạt Của Hòa Thượng Như Điển

Về việc xuất bản những tập sau cùng của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh (từ tập 188 đến tập 203).

 Như tất cả những vị nghiên cứu đều biết rằng Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh do cố Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh chủ trương, hầu hết được dịch thẳng từ bản chữ Hán của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (Taisho Shinshu Daizokyo), ... ®đọc tiếp...

 Thay mặt ban Ban Ấn Hành Đại Tạng Kinh, Webmaster đưa tin.

 

Bng ghi danh Quý V H tr ĐTK

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa chư Thiện hữu trí thức,

      Vào năm 2014, ban phát hành Đại Tạng Kinh (chữ Việt) đã xuất bản tại Đài Bắc in được 500 bộ từ tập 1 A Hàm-1 đến tập 187 Sử Truyện-9, gồm 187 tập, nay đã đủ nhân duyên ấn hành 16 tập cuối để hoàn thành "XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT" trọn bộ (*).  

(*) Trọn bộ Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh gồm 203 tập. 

     2014   - Đã in 500 bộ - Từ tập 001 A HÀM-1 đến tập 187 SỬ TRUYỆN-9
     2022+ - Sẽ in 500 bộ - từ tập 188 SỬ TRUYỆN-10 đến Tập 202 SỰ VỰNG-8 và
                + 1 Tập 203 MỤC LỤC, tiền In và cước phí gởi tổng cọng là 800Euro)

(sẽ xuất bản tại Đài Bắc : Kỹ thuật ấn loát vẫn giữ nguyên phẩm chất, kích cỡ như lần đầu : bìa cứng mạ vàng, giấy siêu hạng mỏng bền...) 

** Ghi chú

Kính mong Quý Ngài, Quý Thiện hữu phát tâm ủng hộ tịnh tài thỉnh Kinh, ấn tống về CƠ KIM HỘI bằng cách chuyển khoản, ngân phiếu, hoặc bằng những hình thức khác...

Xin liên lạc với ®  Sư Cô Thích Nữ Thanh Nghiêm  bằng Link E-mail (Đại diện Âu Châu).  tn CUNGDUONG COKIMHOI jpg

NEWS - TIN

Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Tuesday, 28 June 2022
2487495
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
1346
2227
7536