sach trai niktieu bo 6tieu bo 7tieu bo 8tn kinh tieu bo 2tieu bo 9tieu bo 10nghe phai
TIỂU BỘ KINH (pdf) phần cuốiMP3 KINH NÓI
653-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 264-268
654-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 269-275
655-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 276
656-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 277-281
657-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 282-284
658-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 285-289
659-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 290-295
660-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 296-300
661-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 301-302
662-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 303-310
663-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 311-314
664-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 315-319
665-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 320-325
666-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 326-332
667-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 333-337
668-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 338-343
669-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 344-350
670-TBK C5 Phẩm Năm Bài Kệ 351-356
671-TBK C5 Phẩm Năm Bài Kệ 357-361
672-TBK C5 Phẩm Năm Bài Kệ 362-371
673-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 372-376
674-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 377-380
675-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 381-386
676-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 387-390
677-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 391-395
678-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 396-399
679-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 400-401
680-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 402-405
681-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 406-407
682-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 408-409
683-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 410-412
684-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 413-416
685-TBK C8 Phẩm Tám Phẩm Tám Bài Kệ 417-419
686-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 420-421
687-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 422
688-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 423-424
689-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 425-426
690-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 427-431
691-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 432
692-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 433-334
693-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 435-438
694-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 439-441
695-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 442-443
696-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 444-445
697-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 446-448
698-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 449-452
699-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 453-454
700-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 455-457
701-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 458-459
702-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 460-561
703-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 462-463
704-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 464-465
705-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 466-467
706-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 468-470
707-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 471-473
708-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(474 Trái xoài, Cây hồng phượng vĩ)
709-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(478 Sứ thần, Cây bồ đề)
710-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(480 Hiền giả Akita, Takkàriya)
711-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(482 Lộc Vương, Chúa Nai Sarabha)
712-TBK C14 Tạp Phẩm(484 Cánh đồng lúa, Đôi ca thần Canda)
713-TBK C14 Tạp Phẩm(487 Nam Tử Uddalaka)
714-TBK C14 Tạp Phẩm(490 Năn Vị hành trì trai giới, Đại Khổng Tước)
715-TBK C14 Tạp Phẩm(492 Lợn rừng của thợ mộc, Đại Vương Sàdhìna)
716-TBK C14 Tạp Phẩm(496 Cúng thưc phẩm đúng cấp bậc)
717-TBK C15 Tạp Phẩm(501 Lộc Vương Rohanta)
718-TBK C15 Tạp Phẩm(502 Chúa Thiên Nga, Anh Vũ)
719-TBK C15 Tạp Phẩm(506 Long Vương Campeyya)
720-TBK C16 Tạp Phẩm(510 Vương Tử Trong Ngôi Nhà Sắt)
721-TBK C16 Tạp Phẩm(514 Tượng Vương ở Hồ Chaddanta)
722-TBK C16 Tạp Phẩm(515 Nam Tử Sambhava)
723-TBK C16 Tạp Phẩm(518 Long Vương Pandara)
724-TBK C17 (521 Ba con Chim)
725-TBK C17 (522 Đại Nhân Thiện Xạ SARABHANGA)
726-TBK C17 (523 Thiên Nữ ALMBUSA)
727-TBK C17 (524 Long Vuong SAMKHPALA)
728-TBK C17 (525 Tiểu SUTASOMA)
729-TBK C18 (526 Công Chúa NALINIKA)
730-TBK C18 (527 Kỷ Nữ UMMADANTI)
731-TBK C18 (528 Hiền Giả Đại Bồ Đề)
732-TBK C19 (529 Hiền Giả SONAKA)
733-TBK C19 (530 Hiền Giả SAMKICCA)
734-TBK C20 (531 Đại Đế KUSA-Duc Uy)
735-TBK C20 (532 Hai Hiền Giả SoNa-NanDa)
736-TBK C21 (533 Tiểu Thiên Nga)
737-TBK C21 (534 Đại Thiên Nga)
738-TBK C21 (535 Thực Phẩm Thiên Giới)
739-TBK C21 (535 Tthuc Phẩm Thiên Giới-hết )
740-TBK C21 (536 Chúa chim KUNALA)
741-TBK C21 (537 Đại SUTASUMA-Duc Uy)
742-TBK C21 (537 Đại SUTASOMA-hết)
743-TBK C22 (538 Vương Tử què câm)
744-TBK C22 (539 Đại Vương MAHAJANAKA)
745-TBK C22 (540 Hiếu Tử SaMa)
746-TBK C22 (541 Đại Vương NIMI)
747-TBK C22 (542 Tế Sư Khandahala)
748-TBK C22 (543 Bậc Đại Trí Bhuradatta)
749-TBK C22 (543 Bậc Đại Trí Bhuradatta-hết)
750-TBK C22 (544 Bậc Đại trí Mahanarada)
751-TBK C22 (545 Bậc Đại trí Vô Song)
752-TBK C22 (545 Bậc Đại Trí Vô Song-hết)
753-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại)
754-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Viên Bảo Ngọc)
755-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Con Đường Bí Mật)
756-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Năm Vị Hiền Nhân)
757-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Cuộc Đại Chiến)
758-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại)
759-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại)
760-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-hết)
761-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara)
762-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-Thái Tử Bị Đày Lên Núi Vamka)
763-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-Cuộc Hành Trình Lên Núi Vamka)
764-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-Bố Thí Hai Con)
765-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-hết-Sakka Thiên Chủ Xuất Hiện)
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
3656427
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
441
2450
10355
Friday, 24 May 2024