sach traiban duyen iinghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T11 BẢN DUYÊN II (pdf) MP3 KINH NÓI
T011 BD 2 (01) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q1-P1-Chuyễn Pháp Luân ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (02) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q2-P4-Khuyên Bố Thí ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (03) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q3-P6-Vua Ly Tránh Được Thọ Ký ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (04) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q4-P10-Mười Ngàn Người Được Thọ Ký ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (05) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q5-P16-Đại Sư Lập Nguyện ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (06) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q6-P19-Cảm Ứng ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (07) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q7-P22-Trang Nghiêm ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (08) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q8-P28-Bồ Tát Vân Tập ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (09) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q1-P1-Tựa ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (10) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q2-P2-Báo Ân ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (11) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q3-P2-Báo Ân-tt ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (12) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q4-P3-Yếm Xả ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (13) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q5-P4-Vô Cấu Tánh ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (14) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q6-P6-Ly Thế Gian ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (15) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q7-P8-Ba La Mật Đa ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (16) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q8-P10-Quán Tâm ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (17) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q1-Gieo Mình Hiến Thân Cho Cọp ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (18) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q2-Thần Thông Biến Hóa Tối Thắng Của Như Lai ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (19) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q3-Tâm Từ Của Long Vương Hòa Giải Mối Thù Sát Hại ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (20) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q4-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (21) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q5-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (22) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q6-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (23) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q7-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (24) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q8-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác
T011 BD 2 (25) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q9-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác
T011 BD 2 (26) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q10-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác
T011 BD 2 (27) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q11-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác
T011 BD 2 (28) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q12-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác
T011 BD 2 (29) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q13-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác
T011 BD 2 (30) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q14-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác
T011 BD 2 (31) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q15-Bồ Tát Hành Thí
T011 BD 2 (32) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q16-Bồ Tát Hành Thí
T011 BD 2 (33) 161-Trường Thọ Vương
T011 BD 2 (34) 162-Kim Sắc Vương
T011 BD 2 (35) 163-Nhân Duyên Của Vua Diệu Sắc
T011 BD 2 (36) 164-Vua Sư Tử Tố Đà Bà Không Ăn Thịt
T011 BD 2 (37) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q1
T011 BD 2 (38) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q2
T011 BD 2 (39) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q3
T011 BD 2 (40) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q4
T011 BD 2 (41) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q5
T011 BD 2 (42) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q6
T011 BD 2 (43) 166-Bồ Tát Nguyệt Quang
T011 BD 2 (44) 167-Thái Tử Mộ Phách
T011 BD 2 (45) 168-Thái Tử Mộ Phách
T011 BD 2 (46) 169-Bồ Tát Nguyệt Minh
T011 BD 2 (47) 170-Thái Tử Đức Quang
T011 BD 2 (48) 171-Thái Tử Tu Đại Noa
T011 BD 2 (49) 172-Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói
T011 BD 2 (50) 173-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q1
T011 BD 2 (51) 173-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q2
T011 BD 2 (52) 173-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q3
T011 BD 2 (53) 173-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q4
T011 BD 2 (54) 174-Bồ Tát Thiểm Tử
T011 BD 2 (55) 175-Thiểm Tử-B1
T011 BD 2 (56) 175-Thiểm Tử-B2
T011 BD 2 (57) 175-Thiểm Tử-B3
T011 BD 2 (58) 176-Sư Tử Nguyệt Phật Bản Sanh
T011 BD 2 (59) 177-Đại Ý
T011 BD 2 (60) 178-Tiền Thế Tam Chuyển
T011 BD 2 (61) 179-Ngân Nữ Sắc
T011 BD 2 (62) 180-Đức Phật Khất Thực Trong Đời Quá Khứ
T011 BD 2 (63) 181-Cửu Sắc Lộc
T011 BD 2 (64) 182-Lộc Mẫu
T011 BD 2 (65) 183-Nhân Duyên Tiền Nhân Nhất Thiết Trí Quang Minh Từ Tâm Không Ăn Thịt
T011 BD 2 (66) 184-Tu Hành Bản Khởi-Qth
T011 BD 2 (67) 184-Tu Hành Bản Khởi-Qhạ
T011 BD 2 (68) 185-Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành-Qth
T011 BD 2 (69) 185-Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành-Qhạ
0771352
Hôm nay :
Hôm Qua:
662
884