sach traibao tich 5nghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T46 BẢO TÍCH V (pdf)MP3 KINH NÓI
T46 BẢO TÍCH V 321 Q1 Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa  
T46 BẢO TÍCH V 321 Q2 Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa  
T46 BẢO TÍCH V 321 Q3 Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa Chưa thực
T46 BẢO TÍCH V 321 Q4 Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa hiện mp3
T46 BẢO TÍCH V 322 Kinh Pháp Kính  
T46 BẢO TÍCH V 323 P1 Thượng Sĩ-Kinh Úc Ca La Việt Văn Bồ Tát Hành  
T46 BẢO TÍCH V 323 P2-3 Giới- Y Dược-Kinh Úc Ca La Việt Văn Bồ Tát Hành  
T46 BẢO TÍCH V 323 P4-5 Chổ Không Thanh Tịnh- Bố Thí-Kinh Úc Ca La Việt Văn Bồ Tát Hành  
T46 BẢO TÍCH V 323 P6-7 Lễ Tháp- Tri Túc-Kinh Úc Ca La Việt Văn Bồ Tát Hành  
T46 BẢO TÍCH V 323 P8 Ở Nơi Vắng Vẻ-Kinh Úc Ca La Việt Văn Bồ Tát Hành  
T46 BẢO TÍCH V 324 Huyễn Sĩ Nhân Hiền  
T46 BẢO TÍCH V 325 Kinh Quyết Định Tỳ Ni  
T46 BẢO TÍCH V 326 Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn  
T46 BẢO TÍCH V 327 QA Kinh Phát Giác Tịnh Tâm  
T46 BẢO TÍCH V 327 QC Kinh Phát Giác Tịnh Tâm  
T46 BẢO TÍCH V 328 Kinh Tu Lại  
T46 BẢO TÍCH V 329 Kinh Tu Lại  
T46 BẢO TÍCH V 330 Bồ Tát Tu Hành  
T46 BẢO TÍCH V 331 QA Kinh Vô Uý Thọ Sở Vấn Đại Thừa  
T46 BẢO TÍCH V 331 QB Kinh Vô Uý Thọ Sở Vấn Đại Thừa  
T46 BẢO TÍCH V 331 QC Kinh Vô Uý Thọ Sở Vấn Đại Thừa  
T46 BẢO TÍCH V 332 Kinh Ưu Điền Vương  
T46 BẢO TÍCH V 333 Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn  
T46 BẢO TÍCH V 334 Kinh Tu Ma Đề Bồ Tát  
T46 BẢO TÍCH V 335 Kinh Tu Ma Đề Bồ Tát  
T46 BẢO TÍCH V 336 Kinh Tu Ma Đề  
T46 BẢO TÍCH V 337 A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đạt Bồ Tát  
T46 BẢO TÍCH V 338 Kinh Ly Cấu Thí Nữ  
T46 BẢO TÍCH V 339 Kinh Đắc Vô Cấu Thí Nữ  
T46 BẢO TÍCH V 340 QA Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới  
T46 BẢO TÍCH V 340 QC Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới  
T46 BẢO TÍCH V 341 QA Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn  
T46 BẢO TÍCH V 341 QB Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn  
T46 BẢO TÍCH V 341 QC Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn  
T46 BẢO TÍCH V 342 QA Kinh Như Huyễn Tam Muội  
T46 BẢO TÍCH V 342 QC Kinh Như Huyễn Tam Muội  
T46 BẢO TÍCH V 343 Kinh Thái Tử Loát Hộ  
T46 BẢO TÍCH V 344 Kinh Thái Tử Hoà Hưu  
T46 BẢO TÍCH V 345 QA Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền  
T46 BẢO TÍCH V 345 QC Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền  
T46 BẢO TÍCH V 346 Q1 Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện  
T46 BẢO TÍCH V 346 Q2 Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện  
T46 BẢO TÍCH V 346 Q3 Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện  
T46 BẢO TÍCH V 346 Q4 Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện  
T46 BẢO TÍCH V 347 QA Kinh Đại Thừa Hiển Thức  
T46 BẢO TÍCH V 347 QC Kinh Đại Thừa Hiển Thức  
T46 BẢO TÍCH V 348 Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ  
T46 BẢO TÍCH V 349 Kinh Di Bồ Tát Sở Vấn Bản Nguyện  
T46 BẢO TÍCH V 350 Di Nhật Ma Ni Bảo  
T46 BẢO TÍCH V 351 Ma Ha Diễn Bảo Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 352 Q1 Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp  
T46 BẢO TÍCH V 352 Q2 Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp  
T46 BẢO TÍCH V 352 Q3 Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp  
T46 BẢO TÍCH V 352 Q4 Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp  
T46 BẢO TÍCH V 352 Q5 Đại Ca Diếp Vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp  
T46 BẢO TÍCH V 353 Kinh Thắng Man-Được Thọ Ký  
T46 BẢO TÍCH V 354 QA Kinh Tỳ Da Sa Vấn  
T46 BẢO TÍCH V 354 QC Kinh Tỳ Da Sa Vấn  
T46 BẢO TÍCH V 355 Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh  
T46 BẢO TÍCH V 356 Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân  
T46 BẢO TÍCH V 357 QA Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới  
T46 BẢO TÍCH V 357 QC Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới  
T46 BẢO TÍCH V 358 Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 359 Q1 Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 359 Q2 Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 359 Q3 Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 359 Q4 Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 359 Q5 Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 360 QA Kinh Vô Lượng Thọ  
T46 BẢO TÍCH V 360 QC Kinh Vô Lượng Thọ  
T46 BẢO TÍCH V 361 Q1 Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác  
T46 BẢO TÍCH V 361 Q2 Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác  
T46 BẢO TÍCH V 361 Q3 Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác  
T46 BẢO TÍCH V 361 Q4 Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác  
T46 BẢO TÍCH V 362 QA Kinh A Di Đà  
T46 BẢO TÍCH V 362 QC Kinh A Di Đà  
T46 BẢO TÍCH V 363 QA Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 363 QB Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 363 QC Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm  
T46 BẢO TÍCH V 364 QA Kinh Đại A Di Đà  
T46 BẢO TÍCH V 364 QC Kinh Đại A Di Đà  
T46 BẢO TÍCH V 365 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật  
T46 BẢO TÍCH V 366 Kinh A Di Đà  
T46 BẢO TÍCH V 367 Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ  
T46 BẢO TÍCH V 368 Thần Chú Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ  
T46 BẢO TÍCH V 370 A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni  
T46 BẢO TÍCH V 371 Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát Thọ Ký  
T46 BẢO TÍCH V 372 QA Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn  
T46 BẢO TÍCH V 372 QB Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn  
T46 BẢO TÍCH V 372 QC Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn  
T46 BẢO TÍCH V 373 Kệ Hậu Xuất A Di Đà Phật  
0472255
Hôm nay :
Hôm Qua:
133
364