Toàn bộ  LUẬT SỚ (Luận Tạng) sắp theo tập, từ T143 đến T145
Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
BẢN KINH CHỮ Tập T143 LUẬT SỚ 1 (pdf) (Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao)MP3 KINH NÓI
T143 LS 1 (01) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao
T143 LS 1 (02) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth (phần 1)
T143 LS 1 (03) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Thọ Dục Đúng Sai (phần 1)
T143 LS 1 (04) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Nói Chung Về Yết Ma (phần 1)
T143 LS 1 (05) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Phương Pháp Kiết Giới (phần 2)
T143 LS 1 (06) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Giềng Mối Lớn Của Tăng Chúng (phần 2)
T143 LS 1 (07) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Duyên Nhóm Họp Thọ Giới (phần 3)
T143 LS 1 (08) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Thầy Trò Nhiếp Giữ Nhau (phần 3)
T143 LS 1 (09) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Thuyết Giới Chánh Nghi (phần 4)
T143 LS 1 (10) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-An Cư Sách Tấn Tu Hành (phần 4)
T143 LS 1 (11) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Tông Yếu Tự Tứ (phần 4)
T143 LS 1 (12) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qtr-Thiên Tụ Danh Báo (phần 1)
T143 LS 1 (13) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qtr-Trong Thiên Tăng Tàn (phần 2)
T143 LS 1 (14) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qtr-Trong 90 Giới (phần 3)
T143 LS 1 (15) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qtr-Phép Tắc Trì Phạm (phần 4)
T143 LS 1 (16) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Sự Chung Và Riêng Của Hai Y (phần 1)
T143 LS 1 (17) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Thọ Thanh Tịnh Bốn Thứ Thuốc (phần 2)
T143 LS 1 (18) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Bình Bát Chế Thính (phần 2)
T143 LS 1 (19) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Đối Thí Hưng Trị (phần 2)
T143 LS 1 (20) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Đầu Đà Hạnh Nghi (phần 3)
T143 LS 1 (21) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Trí Kính Tượng Tăng (phần 3)
T143 LS 1 (22) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Phép Tắc Thưa Thỉnh (phần 3)
T143 LS 1 (23) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Đạo Tục Hóa Phương (phần 3)
T143 LS 1 (24) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Chủ Khách Đối Đãi Nhau (phần 3)
T143 LS 1 (25) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Chăm Sóc Người Bịnh Và Đưa Tiễn Lúc Qua Đời (phần 4)
T143 LS 1 (26) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Sau Di Biệt Hành (phần 4)
T143 LS 1 (27) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Ni Chúng Biệt Hành (phần 4)
T143 LS 1 (28) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Hành Trì Riêng Của Các Bộ (phần 4)
T143 LS 1 (29) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth (phần 1)
T143 LS 1 (30) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth (phần 1-hạ)
T143 LS 1 (31) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Kết Giới Giải Thích (phần 2)
T143 LS 1 (32) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Thọ Giải Thích Giới (phần 3)
T143 LS 1 (33) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Về Giải Thích Thầy Tròi (phần 3)
T143 LS 1 (34) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Giải Thích Thuyết Giới (phần 4)
T143 LS 1 (35) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Giải Thích Tự Tứ (phần 4)
T143 LS 1 (36) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 1-1)
T143 LS 1 (37) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr-Thiên Giải Thích Tướng (phần 1-2)
T143 LS 1 (38) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 1-3)
T143 LS 1 (39) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 1-4)
T143 LS 1 (40) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 1-5)
BẢN KINH CHỮ Tập T144 LUẬT SỚ 2 (pdf) (Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký)MP3 KINH NÓI
T144 LS 1 (01) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr-Mười Ba Pháp Tăng Tàn (phần 2-1)
T144 LS 1 (02) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr-Ba Mười Pháp Xả Đọa (phần 2-2)
T144 LS 1 (03) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 3)
T144 LS 1 (04) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 3-2)
T144 LS 1 (05) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr-Thiên Giải Thích Trì Phạm (phần 4)
T144 LS 1 (06) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr-Thiên Giải Thích Sám Pháp Lục Tụ (phần 4-2)
T144 LS 1 (07) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Hai Y (phần 1)
T144 LS 1 (08) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Bốn Thứ Thuốc (phần 2)
T144 LS 1 (09) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Đầu Đà (phần 3)
T144 LS 1 (10) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Tăng Tượng (phần 3)
T144 LS 1 (11) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Hứu Thỉnh (phần 3)
T144 LS 1 (12) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Đạo Tục (phần 3)
T144 LS 1 (13) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Thăm Bịnh (phần 4)
T144 LS 1 (14) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Chư Tạp (phần 4)
T144 LS 1 (15) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Sa Di (phần 4)
T144 LS 1 (16) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qhạ-Thiên Giải Thích Ni Chúng (phần 4)
T144 LS 1 (17) 1806 Giới Bản Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Qth
T144 LS 1 (18) 1806 Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bản Qtr
T144 LS 1 (19) 1806 Tứ Phần Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bản Qhạ
T144 LS 1 (20) 1807 Tứ Phần Tỳ Kheo Giới Bản Sớ Qth
T144 LS 1 (21) 1807 Tứ Phần Tỳ Kheo Giới Bổn Sớ Qhạ-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề
T144 LS 1 (22) 1807 Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Giới Bản Sớ Qhạ-90 Ba Dật Đế
T144 LS 1 (23) 1807 Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Giới Bản Sớ Qhạ-100 Pháp Chúng Học
T144 LS 1 (24) 1807 Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Giới Bản Sớ Qhạ-7 Pháp Diệt Tránh
T144 LS 1 (25) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qth
T144 LS 1 (26) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qth-Các Giới Kiết Giải
T144 LS 1 (27) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qth-Các Pháp Thọ Giới
T144 LS 1 (28) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Thọ Y Phục Thuốc Men Thanh Tịnh
T144 LS 1 (29) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Các Pháp Thuyết Giới
T144 LS 1 (30) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Pháp Các Chúng An Cư
T144 LS 1 (31) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Pháp Các Chúng Tự Tứ
T144 LS 1 (32) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Pháp Phân Chia Y
T144 LS 1 (33) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Pháp Sám Lục Tự
T144 LS 1 (34) 1808 Đàm Vô Đức Bộ Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Qhạ-Trù Trì Tạp Pháp
BẢN KINH CHỮ Tập T145 LUẬT SỚ 3 (pdf) (Tứ Phần Tăng Yết Ma)MP3 KINH NÓI
T145 LS 2 (01) 1809 Tứ Phần Tăng Yết Ma Qth (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)
T145 LS 2 (02) 1809 Tứ Phần Tăng Yết Ma Qtr (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)
T145 LS 2 (03) 1809 Tứ Phần Tăng Yết Ma Qhạ (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)
T145 LS 2 (04) 1810 Ni Yết Ma Qth (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)
T145 LS 2 (05) 1810 Ni Yết Ma Qtr (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)
T145 LS 2 (06) 1810 Ni Yết Ma Qhạ (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)
T145 LS 2 (07) 1811 Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Qth
T145 LS 2 (08) 1811 Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Qhạ
T145 LS 2 (09) 1812 Thiên Thai Bồ Tát Giới Sớ Qth
T145 LS 2 (10) 1812 Thiên Thai Bồ Tát Giới Sớ Qtr
T145 LS 2 (11) 1812 Thiên Thai Bồ Tát Giới Sớ Qhạ
T145 LS 2 (12) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q1-Giới Không Sát Sanh
T145 LS 2 (13) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q2-Giới Trộm Cắp
T145 LS 2 (14) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q3-Giới Bất Dâm
T145 LS 2 (15) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q4-Giới Tiếc Lẫm Mà Còn Hủy Nhục
T145 LS 2 (16) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q5-Giới Bất Kính Thỉnh Pháp
T145 LS 2 (17) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q6-Giới Bỏ Chánh Theo Tà
T145 LS 2 (18) 1814 Sớ Bồ Tát Giới Bản Qth
T145 LS 2 (19) 1814 Sớ Bồ Tát Giới Bản Qhạ (phần đầu)
T145 LS 2 (20) 1814 Sớ Bồ Tát Giới Bản Qhạ (phần cuối)
T145 LS 2 (21) 1815 Phạm Võng Kinh Cổ Tích Ký Qth
T145 LS 2 (22) 1815 Phạm Võng Kinh Cổ Tích Ký Qhạ (phần đầu)
T145 LS 2 (23) 1815 Phạm Võng Kinh Cổ Tích Ký Qhạ (phần cuối)
0578912
Hôm nay :
Hôm Qua:
367
1915