sach trailuat so 1nghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T143 LUẬT SỚ 1 (pdf) (Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao)MP3 KINH NÓI
T143 LS 1 (01) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao
T143 LS 1 (02) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth (phần 1)
T143 LS 1 (03) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Thọ Dục Đúng Sai (phần 1)
T143 LS 1 (04) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Nói Chung Về Yết Ma (phần 1)
T143 LS 1 (05) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Phương Pháp Kiết Giới (phần 2)
T143 LS 1 (06) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Giềng Mối Lớn Của Tăng Chúng (phần 2)
T143 LS 1 (07) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Duyên Nhóm Họp Thọ Giới (phần 3)
T143 LS 1 (08) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Thầy Trò Nhiếp Giữ Nhau (phần 3)
T143 LS 1 (09) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Thuyết Giới Chánh Nghi (phần 4)
T143 LS 1 (10) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-An Cư Sách Tấn Tu Hành (phần 4)
T143 LS 1 (11) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qth-Tông Yếu Tự Tứ (phần 4)
T143 LS 1 (12) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qtr-Thiên Tụ Danh Báo (phần 1)
T143 LS 1 (13) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qtr-Trong Thiên Tăng Tàn (phần 2)
T143 LS 1 (14) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qtr-Trong 90 Giới (phần 3)
T143 LS 1 (15) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qtr-Phép Tắc Trì Phạm (phần 4)
T143 LS 1 (16) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Sự Chung Và Riêng Của Hai Y (phần 1)
T143 LS 1 (17) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Thọ Thanh Tịnh Bốn Thứ Thuốc (phần 2)
T143 LS 1 (18) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Bình Bát Chế Thính (phần 2)
T143 LS 1 (19) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Đối Thí Hưng Trị (phần 2)
T143 LS 1 (20) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Đầu Đà Hạnh Nghi (phần 3)
T143 LS 1 (21) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Trí Kính Tượng Tăng (phần 3)
T143 LS 1 (22) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Phép Tắc Thưa Thỉnh (phần 3)
T143 LS 1 (23) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Đạo Tục Hóa Phương (phần 3)
T143 LS 1 (24) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Chủ Khách Đối Đãi Nhau (phần 3)
T143 LS 1 (25) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Chăm Sóc Người Bịnh Và Đưa Tiễn Lúc Qua Đời (phần 4)
T143 LS 1 (26) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Sau Di Biệt Hành (phần 4)
T143 LS 1 (27) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Ni Chúng Biệt Hành (phần 4)
T143 LS 1 (28) 1804 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Qhạ-Hành Trì Riêng Của Các Bộ (phần 4)
T143 LS 1 (29) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth (phần 1)
T143 LS 1 (30) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth (phần 1-hạ)
T143 LS 1 (31) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Kết Giới Giải Thích (phần 2)
T143 LS 1 (32) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Thọ Giải Thích Giới (phần 3)
T143 LS 1 (33) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Về Giải Thích Thầy Tròi (phần 3)
T143 LS 1 (34) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Giải Thích Thuyết Giới (phần 4)
T143 LS 1 (35) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qth-Thiên Giải Thích Tự Tứ (phần 4)
T143 LS 1 (36) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 1-1)
T143 LS 1 (37) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr-Thiên Giải Thích Tướng (phần 1-2)
T143 LS 1 (38) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 1-3)
T143 LS 1 (39) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 1-4)
T143 LS 1 (40) 1805 Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Ký Qtr (phần 1-5)
0578880
Hôm nay :
Hôm Qua:
335
1915