sach trailuat so 3nghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T145 LUẬT SỚ 3 (pdf) (Tứ Phần Tăng Yết Ma)MP3 KINH NÓI
T145 LS 2 (01) 1809 Tứ Phần Tăng Yết Ma Qth (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)
T145 LS 2 (02) 1809 Tứ Phần Tăng Yết Ma Qtr (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)
T145 LS 2 (03) 1809 Tứ Phần Tăng Yết Ma Qhạ (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)
T145 LS 2 (04) 1810 Ni Yết Ma Qth (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)
T145 LS 2 (05) 1810 Ni Yết Ma Qtr (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)
T145 LS 2 (06) 1810 Ni Yết Ma Qhạ (Xuất xứ từ Luật Tứ Phần)
T145 LS 2 (07) 1811 Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Qth
T145 LS 2 (08) 1811 Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Qhạ
T145 LS 2 (09) 1812 Thiên Thai Bồ Tát Giới Sớ Qth
T145 LS 2 (10) 1812 Thiên Thai Bồ Tát Giới Sớ Qtr
T145 LS 2 (11) 1812 Thiên Thai Bồ Tát Giới Sớ Qhạ
T145 LS 2 (12) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q1-Giới Không Sát Sanh
T145 LS 2 (13) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q2-Giới Trộm Cắp
T145 LS 2 (14) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q3-Giới Bất Dâm
T145 LS 2 (15) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q4-Giới Tiếc Lẫm Mà Còn Hủy Nhục
T145 LS 2 (16) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q5-Giới Bất Kính Thỉnh Pháp
T145 LS 2 (17) 1813 Sớ Giải Giới Bản Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng Q6-Giới Bỏ Chánh Theo Tà
T145 LS 2 (18) 1814 Sớ Bồ Tát Giới Bản Qth
T145 LS 2 (19) 1814 Sớ Bồ Tát Giới Bản Qhạ (phần đầu)
T145 LS 2 (20) 1814 Sớ Bồ Tát Giới Bản Qhạ (phần cuối)
T145 LS 2 (21) 1815 Phạm Võng Kinh Cổ Tích Ký Qth
T145 LS 2 (22) 1815 Phạm Võng Kinh Cổ Tích Ký Qhạ (phần đầu)
T145 LS 2 (23) 1815 Phạm Võng Kinh Cổ Tích Ký Qhạ (phần cuối)
0578945
Hôm nay :
Hôm Qua:
400
1915