tn HT Minh Tam

 

 

   

  

Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất Âu Châu
Khai Sơn : Tổ Đình Khánh Anh - Bagneux
Đại Tự Khánh Anh - Evry
 
Filename
A music file 2003 01-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 02-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 03-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 04-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 05-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 06-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 07-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 08-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 09-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 10-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm-end
A music file 2005 01-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 02-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 03-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 04-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 05-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 06-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 07-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 08-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 09-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 10-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 11-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 12-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 13-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 14-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 15-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 16-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 17-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 18-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 19-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 20-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 21-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 22-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 23-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 24-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 25-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 26-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 27-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 28-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 29-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2006 01-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 02-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 03-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 04-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 05-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 06-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 07-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 08-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 09-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 10-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 11-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm-end
A music file 2008 01-Khai Thị-HT Minh Tâm
A music file 2008 02-Khai Thị-HT Minh Tâm
A music file 2008 03-Khai Thị-HT Minh Tâm
A music file 2008 04-Khai Thị-HT Minh Tâm
A music file 2008 05-Khai Thị-HT Minh Tâm
A music file 2008 06-Tư Tưởng Tịnh Độ-HT Minh Tâm
A music file 2008 07-Hồng Danh Sám Hối 1-HT Minh Tâm
A music file 2008 08-Hồng Danh Sám Hối 2-HT Minh Tâm
A music file 2008 09-Phải làm gì khi tu-HT Minh Tâm
A music file 2008 10-Sa Di Lục giải-HT Minh Tâm
A music file 2008 11-Sám Hối & Phát Nguyện-HT Minh Tâm
A music file 2008 12-Sự Tích Thiền Việt Nam-HT Minh Tâm
A music file 2008 13-Kinh A Di Đà-HT Minh Tâm
A music file 2008 14-Nghi Thức Quá Đường-HT Minh Tâm
A music file 2008 15-Phẩm Thí Dụ-Kinh Pháp Hoa-HT Minh Tâm
A music file 2008 16-Pháp Yết Ma-Giới Chỉ Trì Tác Phạm-HT Minh Tâm
A music file 2008 17-Pháp Yết Ma-Giới Chỉ Trì Tác Phạm-HT Minh Tâm
A music file 2008 18-Sám Nhất Tâm Qui Mạng Cực Lạc A Di Đà Phật-HT Minh Tâm
A music file 2008 19-Tịnh Độ Chân Tông-HT Minh Tâm
A music file 2008 20-Phật Giáo Hàn Nhựt-HT Minh Tâm
A music file 2008 21-Bát Quan Trai đối với Tu Sĩ-HT Minh Tam
A music file 2008 22-Kinh Pháp Hoa-Phẩm Tín Giải-HT Minh Tâm
A music file 2009 01-DượcVương Bổn Sự-HT Minh Tâm
A music file 2009 02-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 03-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 04-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 05-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 06-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 07-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 08-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 09-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 10-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 11-Ích lợi của Gia Phả-HT Minh Tâm
A music file 2009 12-Kinh Kim Cang-HT Minh Tâm
A music file 2009 13-Kinh Pháp Hoa-Phẩm Dược Vương Bồ Tát-HT Minh Tâm
A music file 2009 14-Lễ Hiệp Kỵ-Các Vị Tổ-HT Minh Tâm
A music file 2009 15-Lễ Hiệp Kỵ-Các Vị Tổ-HT Minh Tâm
A music file 2009 16-Nghi Lễ thọ Bồ Tát Giới-HT Minh Tâm
A music file 2009 17-Nhân quả - Nhân duyên-HT Minh Tâm
A music file 2009 18-Nhứt Tâm Đảnh Lễ-HT Minh Tâm
A music file 2009 19-Thế nào là phẩm giới luật-HT Minh Tâm
A music file 2009 20-Ý nghĩa của Phi Giới-HT Minh Tâm
A music file 2011 01-Cầu Siêu 1-HT Minh Tâm
A music file 2011 02-Cầu Siêu 2-HT Minh Tâm.mp3
A music file 2011 03-Luân hồi-HT MinhTâm
A music file 2011 04-Phật Đản Sanh-HT MinhTâm
A music file 2011 05-Phật Đản Sanh-HT MinhTâm
A music file 2012 03-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 01
A music file 2012 04-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 02
A music file 2012 05-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 03
A music file 2012 06-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 04
A music file 2012 07-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 05
A music file 2012 08-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 06
A music file 2012 09-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 07
A music file 2012 10-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 08
A music file 2012 11-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 09 end
A music file 2012 12-Khai Thị (khppac 24)-HT Minh Tâm 1
A music file 2012 13-Khai Thị (khppac 24)-HT Minh Tâm 2
A music file 2012 14-Khai Thị (khppac 24)-HT Minh Tâm 3
A music file 2012 15-Khai Thị (khppac 24)-HT Minh Tâm 4
A music file 2012 16-Khai Thị (khppac 24)-HT Minh Tâm 5
A music file 2012 17-Khai Thị (khppac 24)-HT Minh Tâm 6 fin
A music file 2012 18-Bồ Tát Hạnh-HT Thich Minh Tâm
A music file 2012 19-Ý Tưởng Bồ Tát Đạo-HT Thich Minh Tâm
A music file 2013 01-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 02-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 03-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 04-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 05-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 06-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 07-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 08-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 09-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 10-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 11-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 12-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 13-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 14-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 15-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 16-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 17-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 18-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 19-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 20-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 21-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 22-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 23-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file Tụng Kinh-Cầu An - Phổ Môn 1-HT Minh Tâm
A music file Tụng Kinh-Cầu An - Phổ Môn 2-HT Minh Tâm
A music file Tụng Kinh A Di Đà
A music file Tụng Kinh Cầu Siêu
A music file Tụng Kinh Cầu Siêu
A music file Tụng Kinh Dược Sư
A music file Tụng Kinh Khánh Đản
A music file Tụng Kinh Phật Đản
A music file Tụng Kinh Sám Hối
A music file Tụng Kinh Tịnh Độ
A music file Tụng Kinh Vu Lan
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI

Gây quỹ Đtk

Monday, 29 May 2023
3035611
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
1237
1259
2496