tn HT Tinh Khong
 
 
 
 
 
 
 
Pháp Sư Tịnh Không
 
 
 
 
 
 
Phần dành riêng cho SmartPhone
Filename
A music file 047-Phật Giáo Là Gì 01
A music file 048-Phật Giáo Là Gì 02
A music file 049-Phật Giáo Là Gì 03
A music file 050-Phật Giáo Là Gì 04
A music file 051-Phật Học Vấn Đáp 01
A music file 052-Phật Học Vấn Đáp 02
A music file 053-Phật Học Vấn Đáp 03
A music file 054-Sự Tích Phật A Di Da
A music file 055-Sự Tích Quan Thế Âm Bồ Tát
A music file 056-Sự Tích Đại Thế Chí Bồ Tát
A music file 057-Sự Tích Đức Văn Thù Sư Lợi
A music file 058-Sự Tích Đức Phổ Hiền Bồ Tát
A music file 059-Sự Tích Đức Địa Tạng Bồ Tát
A music file 060-Sự Tích Đức Di Lặc Bồ Tát
A music file 061-Sự Tích Đức Chuẩn Đề
A music file 062-48 Lời Nguyện
A music file 063-48 Lời Nguyện
A music file 064-48 Lời Nguyện
A music file 065-48 Lời Nguyện
A music file 066-48 Lời Nguyện
A music file 067-48 Lời Nguyện
A music file 068-48 Lời Nguyện
A music file 069-48 Lời Nguyện
A music file 070-48 Lời Nguyện
A music file 071-48 Lời Nguyện
A music file 082-Tư Lương Tịnh Độ 01
A music file 083-Tư Lương Tịnh Độ 02
A music file 084-Tư Lương Tịnh Độ 03
A music file 085-Tư Lương Tịnh Độ 04
A music file 094-Niệm Phật Thành Phật 01
A music file 095-Niệm Phật Thành Phật 02
A music file 096-Niệm Phật Thành Phật 03
A music file 097-Niệm Phật Thành Phật 04
A music file 098-Niệm Phật Thành Phật 05
A music file 099-Niệm Phật Thành Phật 06
A music file 100-Niệm Phật Thành Phật 07
A music file 101-Niệm Phật Thành Phật 08
A music file 102-Niệm Phật Thành Phật 09
A music file 103-Tịnh Độ Vấn Đáp 01
A music file 104-Tịnh Độ Vấn Đáp 02
A music file 105-Tịnh Độ Vấn Đáp 03
A music file 106-Tịnh Độ Vấn Đáp 04
A music file 107-Tịnh Độ Vấn Đáp 05
A music file 108-Tịnh Độ Vấn Đáp 06
A music file 109-Tịnh Độ Vấn Đáp 07
A music file 110-Tịnh Độ Vấn Đáp 08
A music file 111-Tịnh Độ Vấn Đáp 09
A music file 209-Hỏi Đáp Trợ Niệm Lâm Chung 1
A music file 210-Hỏi Đáp Trợ Niệm Lâm Chung 2
A music file 211-Hỏi Đáp Trợ Niệm Lâm Chung 3
A music file 212-Hỏi Đáp Trợ Niệm Lâm Chung 4
A music file 213-Hỏi Đáp Trợ Niệm Lâm Chung 5
A music file 214-Thành Tựu Chính Mình
A music file 215-Hoá Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng
A music file 216-Chuyển Khổ Đau Thành An Vui
A music file 217-De Tu Qui 1
A music file 218-De Tu Qui 2
A music file 219-Tất Cả Chúng Sanh Vốn Là Phật 01
A music file 220-Tất Cả Chúng Sanh Vốn Là Phật 02
A music file 221-Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 01
A music file 222-Giáo Dưỡng Trẻ Thơ 02
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Wednesday, 29 November 2023
3330674
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
1031
1697
4618