sach trai niktn kinh truong bonghe phai
TRƯỜNG BỘ KINH (pdf)MP3 KINH NÓI
Lời Giới Thiệu Của Ban Hoằng Pháp
001-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)
002-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)
003-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)
004-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)
005-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)-hết
006-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta)
007-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta)
008-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta)
009-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta)-hết
010-Trường Bộ (03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)
011-Trường Bộ (03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)-hết
012-Trường Bộ (04) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)
013-Trường Bộ (04) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)-hết
014-Trường Bộ (05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)
015-Trường Bộ (05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)-hết
016 Trường Bộ (06) Kinh Jaliya
017-Trường Bộ (06) Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta)
018-Trường Bộ (08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta)
019-Trường Bộ (08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta)-hết
020-Trường Bộ (09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)
021-Trường Bộ (09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)-hết
022-Trường Bộ (10) Kinh Tu-ba (Subha Sutta)
023-Trường Bộ (11) Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta)
024-Trường Bộ (12) Kinh Lô-hi-gia (Lohicca Sutta)
025-Trường Bộ (13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta)
026-Trường Bộ (13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta)
027-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)
028-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)
029-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)
030-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)-hết
031-Trường Bộ (15) Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta)
032-Trường Bộ (15) Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta)-hết
033-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
034-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
035-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
036-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
037-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
038-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
039-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
040-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)-hết
041-Trường Bộ (17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta)
042-Trường Bộ (17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta) tt
043-Trường Bộ (18) Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta)
044-Trường Bộ (19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta)
045-Trường Bộ (19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta) tt
046-Trường Bộ (20) Kinh Ðại hội (Mahà-Samaya Sutta)
047-Trường Bộ (21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta)
048-Trường Bộ (21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta) tt
049-Trường Bộ (22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta)
050-Trường Bộ (22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) tt
051-Trường Bộ (23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta)
052-Trường Bộ (23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta)
053-Trường Bộ (23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta) tt hết
054-Trường Bộ (24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta)
055-Trường Bộ (24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta) hết
056-Trường Bộ (25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta)
057-Trường Bộ (25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta) tt
058-Trường Bộ (26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)
059-Trường Bộ (26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta) tt
060-Trường Bộ (27) Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta)
061-Trường Bộ (28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta)
062-Trường Bộ (29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta)
063-Trường Bộ (29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta) tt
064-Trường Bộ (30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)
065-Trường Bộ (30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) tt
066-Trường Bộ (31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta)
067-Trường Bộ (32) Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta)
068-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)
069-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)
070-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)
071-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) tt
072-Trường Bộ (34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta)
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Monday, 20 May 2024
3647878
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
436
1370
1806