sach trai niktn kinh truong bonghe phai
TRƯỜNG BỘ KINH (pdf)MP3 KINH NÓI
Lời Giới Thiệu Của Ban Hoằng Pháp
001-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)
002-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)
004-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)
005-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)-hết
006-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta)
007-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta)
008-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta)
009-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta)-hết
010-Trường Bộ (03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)
011-Trường Bộ (03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)-hết
012-Trường Bộ (04) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)
013-Trường Bộ (04) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)-hết
014-Trường Bộ (05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)
015-Trường Bộ (05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)-hết
016 Trường Bộ (06) Kinh Jaliya
017-Trường Bộ (06) Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta)
018-Trường Bộ (08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta)
019-Trường Bộ (08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta)-hết
020-Trường Bộ (09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)
021-Trường Bộ (09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)-hết
022-Trường Bộ (10) Kinh Tu-ba (Subha Sutta)
023-Trường Bộ (11) Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta)
024-Trường Bộ (12) Kinh Lô-hi-gia (Lohicca Sutta)
025-Trường Bộ (13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta)
026-Trường Bộ (13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta)
027-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)
028-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)
029-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)
030-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)-hết
031-Trường Bộ (15) Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta)
032-Trường Bộ (15) Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta)-hết
033-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
034-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
035-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
036-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
037-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
038-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
039-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
040-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)-hết
041-Trường Bộ (17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta)
042-Trường Bộ (17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta) tt
043-Trường Bộ (18) Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta)
044-Trường Bộ (19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta)
045-Trường Bộ (19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta) tt
046-Trường Bộ (20) Kinh Ðại hội (Mahà-Samaya Sutta)
047-Trường Bộ (21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta)
048-Trường Bộ (21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta) tt
049-Trường Bộ (22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta)
050-Trường Bộ (22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) tt
051-Trường Bộ (23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta)
052-Trường Bộ (23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta)
053-Trường Bộ (23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta) tt hết
054-Trường Bộ (24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta)
055-Trường Bộ (24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta) hết
056-Trường Bộ (25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta)
057-Trường Bộ (25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta) tt
058-Trường Bộ (26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)
059-Trường Bộ (26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta) tt
060-Trường Bộ (27) Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta)
061-Trường Bộ (28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta)
062-Trường Bộ (29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta)
063-Trường Bộ (29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta) tt
064-Trường Bộ (30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)
065-Trường Bộ (30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) tt
066-Trường Bộ (31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta)
067-Trường Bộ (32) Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta)
068-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)
069-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)
070-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)
071-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) tt
072-Trường Bộ (34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta)

NEWS - TIN

Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Sunday, 14 August 2022
2587863
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
768
1185
9852