sach trai niktn kinh trung bonghe phai
TRUNG BỘ KINH (pdf)MP3 KINH NÓI
073-Trung Bộ (01) Kinh Pháp môn căn bản
074-Trung Bộ (02) Kinh Tất cả lậu hoặc
075-Trung Bộ (03) Kinh Thừa tự Pháp
076-Trung Bộ (04) Kinh Sợ hãi và khiếp đảm
077-Trung Bộ (05) Kinh Không uế nhiễm
078-Trung Bộ (06) Kinh Ước nguyện
079-Trung Bộ (07) Kinh Ví dụ tấm vải
080-Trung Bộ (08) Kinh Ðoạn giảm
081-Trung Bộ (09) Kinh Chánh tri kiến
082-Trung Bộ (10) Kinh Niệm xứ
083-Trung Bộ (11) Kinh Tiểu Sư tử hống
084-Trung Bộ (12) Kinh Ðại Sư tử hống
085-Trung Bộ (12) Kinh Ðại Sư tử hống-hết
086-Trung Bộ (13) Đại Kinh Khổ uẩn
087-Trung Bộ (14) Tiểu Kinh Khổ uẩn
088-Trung Bộ (15) Kinh Tư lượng
089-Trung Bộ (16) Kinh Tâm hoang vu
090-Trung Bộ (17) Kinh Khu rừng
091-Trung Bộ (18) Kinh Mật hoàn
092-Trung Bộ (19) Kinh Song tầm
093-Trung Bộ (20) Kinh An trú tầm
094-Trung Bộ (21) Kinh Ví dụ cái cưa
095-Trung Bộ (22) Kinh Ví dụ con rắn
096-Trung Bộ (22) Kinh Ví dụ con rắn-hết
097-Trung Bộ (23) Kinh Gò mối
098-Trung Bộ (24) Kinh Trạm xe
099-Trung Bộ (25) Kinh Bẫy mồi
100-Trung Bộ (26) Kinh Thánh cầu
101-Trung Bộ (26) Kinh Thánh cầu-hết
102-Trung Bộ (27) Tiểu Kinh Ví dụ dấu chân voi
103-Trung Bộ (28) Ðại Kinh Ví dụ dấu chân voi
104-Trung Bộ (29) Ðại Kinh Ví dụ lõi cây
105-Trung Bộ (30) Tiểu Kinh Ví dụ lõi cây
106-Trung Bộ (31) Tiểu Kinh Khu rừng sừng bò
107-Trung Bộ (32) Đại Kinh Khu rừng sừng bò
108-Trung Bộ (33) Đại Kinh Người chăn bò
109-Trung Bộ (34) Tiểu Kinh Người chăn bò
110-Trung Bộ (35) Tiểu kinh Saccaka
111-Trung Bộ (36) Ðại kinh Saccaka
112-Trung Bộ (36) Ðại kinh Saccaka-hết
113-Trung Bộ (37) Tiểu Kinh Ðoạn tận ái
114-Trung Bộ (38) Ðại Kinh Ðoạn tận ái
115-Trung Bộ (38) Ðại kinh Ðoạn tận ái-hết
116-Trung Bộ (39) Ðại kinh Xóm ngựa
117-Trung Bộ (40) Tiểu kinh Xóm ngựa
118-Trung Bộ (41) Kinh Saleyyaka
119-Trung Bộ (42) Kinh Veranjaka
120-Trung Bộ (43) Ðại kinh Phương quảng
121-Trung Bộ (44) Tiểu kinh Phương quảng
122-Trung Bộ (45) Tiểu kinh Pháp hành
123-Trung Bộ (46) Ðại kinh Pháp hành
124-Trung Bộ (47) Kinh Tư sát
125-Trung Bộ (48) Kinh Kosampiya
126-Trung Bộ (49) Kinh Phạm thiên cầu thỉnh
127-Trung Bộ (50) Kinh Hàng ma
128-Trung Bộ (51) Kinh Kandaraka
129-Trung Bộ (52) Kinh Bất Thành
130-Trung Bộ (53) Kinh Hữu Học
131-Trung Bộ (54) Kinh Potaliya
132-Trung Bộ (55) Kinh Jivaka
133-Trung Bộ (56) Kinh Ưu Ba Ly
134-Trung Bộ (56) Kinh Ưu Ba Ly
135-Trung Bộ (57) Kinh Hạnh Con Chó
136-Trung Bộ (58) Kinh Vương Tử Vô Úy Abhaya
137-Trung Bộ (59) Kinh Nhiều Cảm Thọ
138-Trung Bộ (60) Kinh Không Có Gì Chuyển Hướng
139-Trung Bộ (60) Kinh Không Có Gì Chuyển Hướng
140-Trung Bộ (61) Kinh Giáo Giới La Hầu La Ở rừng Ambala
141-Trung Bộ (62) Kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La
142-Trung Bộ (63) Tiểu Kinh Malunkya
143-Trung Bộ (64) Đại Kinh Malunkya
144-Trung Bộ (65) Đại Kinh Bhaddali
145-Trung Bộ (66) Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy
146-Trung Bộ (67) Kinh Catuma
147-Trung Bộ (68) Kinh Nalakapana
148-Trung Bộ (69) Kinh Gulissani
149-Trung Bộ (70) Kinh Kitagiri
150-Trung Bộ (71) Kinh Ba Minh Vacchagota Về Tam Minh
151-Trung Bộ (72) Kinh Aggivacchagotta Về Lửa
152-Trung Bộ (73) Kinh Aggivacchagotta
153-Trung Bộ (74) Kinh Trường Trảo
154-Trung Bộ (75) Kinh Magandiya
155-Trung Bộ (76) Kinh Sandaka
156-Trung Bộ (77) Kinh Mahasakuludayi
157-Trung Bộ (78) Kinh Samanamandika
158-Trung Bộ (79) Kinh Sakuludayi (Thiện Sanh Ưu Đà Di)
159-Trung Bộ (80) Kinh Vekhanassa
160-Trung Bộ (81) Kinh Ghatikara
161-Trung Bộ (82) Kinh Ratthapala
162-Trung Bộ (82) Kinh Ratthapala-tt
163-Trung Bộ (83) Kinh Makhadeva
164-Trung Bộ (84) Kinh Madhura
165-Trung Bộ (85) Kinh Bồ Đề Vương Tử
166-Trung Bộ (86) Kinh Angulimala
167-Trung Bộ (87) Kinh Ái Sanh
168-Trung Bộ (88) Kinh Bahitika
169-Trung Bộ (89) Kinh Pháp Trang Nghiêm
170-Trung Bộ (90) Kinh Kannakatthala
171-Trung Bộ (91) Kinh Brahmayu
172-Trung Bộ (92) Kinh Sela
173-Trung Bộ (93) Kinh Assalayana
174-Trung Bộ (94) Kinh Ghotamukha
175-Trung Bộ (95) Kinh Canki
176-Trung Bộ (96) Kinh Esukari
177-Trung Bộ (97) Kinh Dhananjani
178-Trung Bộ (98) Kinh Vasettha
179-Trung Bộ (99) Kinh Subha
180-Trung Bộ (100) Kinh Sangarava
181-Trung Bộ (101) Kinh Devadaha
182-Trung Bộ (101) Kinh Davadaha tt
183-Trung Bộ (102) Kinh Năm Và Ba
184-Trung Bộ (103) Kinh Nghĩ Như Thế Nào
185-Trung Bộ (104) Kinh Làng Sama
186-Trung Bộ (105) Kinh Thiện Tinh
187-Trung Bộ (106) Kinh Bất Động Lợi Ích
188-Trung Bộ (107) Kinh Gonaka Moggallana
189-Trung Bộ (108) Kinh Gopaka Moggallana
190-Trung Bộ (109) Kinh Đại Mãn Nguyệt
191-Trung Bộ (110) Kinh Tiểu Mãn Nguyệt
192-Trung Bộ (111) Kinh Bất Đoạn
193-Trung Bộ (112) Kinh Sáu Thanh Tịnh
194-Trung Bộ (113) Kinh Chân Nhân
195-Trung Bộ (114) Kinh Nên Hành Trì-Không Nên Hành Trì
196-Trung Bộ (114) Kinh Nên Hành Trì-Không Nên Hành Trì tt
197-Trung Bộ (115) Kinh Đa Giới
198-Trung Bộ (116) Kinh Thôn Tiên
199-Trung Bộ (117) Kinh Đại Kinh Bốn Mươi
200-Trung Bộ (118) Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm
201-Trung Bộ (119) Kinh Thân Hành Niệm
202-Trung Bộ (120) Kinh Hành Sanh
203-Trung Bộ (121) Kinh Tiểu Không
204-Trung Bộ (122) Kinh Đại Không
205-Trung Bộ (123) Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp
206-Trung Bộ (124) Kinh Bạc Câu La
207-Trung Bộ (125) Kinh Điều Ngự Địa
208-Trung Bộ (126) Kinh Phù Di
209-Trung Bộ (127) Kinh A Na Luật
210-Trung Bộ (128) Kinh Tuỳ Phiền Não
211-Trung Bộ (129) Kinh Hiền Ngu
212-Trung Bộ (129) Kinh Hiền Ngu tt
213-Trung Bộ (130) Kinh Thiên Xứ
214-Trung Bộ (131) Kinh Nhất Dạ Hiền Giả
215-Trung Bộ (132) Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả
216-Trung Bộ (133) Kinh Đại Ca Chiên Diên Nhất Dạ Hiền Giả
217-Trung Bộ (134) Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả
218-Trung Bộ (135) Kinh Tiểu Nghiệp phân biệt
219-Trung Bộ (136) Kinh Đại Nghiệp phân biệt
220-Trung Bộ (137) Kinh Phân biệt sáu xứ
221-Trung Bộ (138) Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết
222-Trung Bộ (139) Kinh Vô tránh phân biệt
223-Trung Bộ (140) Kinh Giới phân biệt
224-Trung Bộ (141) Kinh Phân biệt về sự thật
225-Trung Bộ (142) Kinh Phân biệt cúng dường
226-Trung Bộ (143) Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc
227-Trung Bộ (144) Kinh Giáo giới Channa
228-Trung Bộ (145) Kinh Giáo giới Phú-lâu-na
229-Trung Bộ (146) Kinh Giáo giới Nandaka
230-Trung Bộ (147) Kinh Tiểu giáo giới La-hầu-la
231-Trung Bộ (148) Kinh Sáu sáu
232-Trung Bộ (149) Kinh Đại kinh Sáu xứ
233-Trung Bộ (150) Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda
234-Trung Bộ (151) Kinh Khất thực thanh tịnh
235-Trung Bộ (152) Kinh Căn tu tập
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
3656235
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
249
2450
10163
Friday, 24 May 2024