GIẤY ỦY NHIỆM - LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

Uy Quyen

Bản dịch : ĐĐ Thích Hạnh Bổn và đã được HT Thích Như Điển Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc giảo chánh lại ngày 9.10.2018

 

越譯靈山法寶大藏經及佛學大辭典發行辦法

Phương Pháp giải quyết việc phát hành Việt-dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh và Phật Học Đại Tự Điển

越譯靈山法寶大藏經及佛學大辭典發行人

釋淨行老和尚任派執事如下

Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh phân phối người nắm giữ trách nhiệm phát hành Việt-dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh và Phật Học Đại Từ Điển như sau:

一、       越譯靈山法寶大藏經及佛學大辭典發行部設於臺灣靈山禪林寺由釋行河法師及團隊負責,財務部清藏法師負責。

1- Bộ phận phát hành của Việt-dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh và Phật Học Đại Từ Điển, được thiết lập tại Thiền Lâm Tự ở Đài Loan, do Thầy Thích Hạnh Hà cùng đoàn đội phụ trách. Sư Cô Thanh Tạng phụ trách bộ phận tài chính.

二、       另設全世界之行銷部臺灣、越南、歐美、澳洲等地區,行銷部總負責人為清嚴法師,並兼任歐美區之負責人。臺灣區負責人為清藏法師,越南區負責人清莊法師,澳洲區負責人為清珍法師

2- Bộ phận tiếp thị[1]Châu Âu, Mỹ, Úc và các khu vực khác.

Sư cô Thanh Nghiêm là tổng giám đốc (tổng phụ trách) bộ phận tiếp thị và cũng là người phụ trách khu vực châu Âu và Mỹ.

Sư cô Thanh Tạng là người phụ trách khu vực Đài Loan.

Sư cô Thanh Trang là người phụ trách khu vực Việt Nam

Sư cô Thanh Chân là người phụ trách khu vực châu Úc.

三、       各區之負責任必須向總負責人報告,大藏經之請購事宜,由總負責人和臺灣聯繫,等臺灣確認請購之款項匯入之後,由發行部寄出。

3- Các khu vực phải có trách nhiệm báo cáo việc thỉnh Đại Tạng Kinh cho Tổng giám đốc (người tổng phụ trách). Tổng giám đốc (người tổng phụ trách) sẽ liên lạc với Đài Loan,

Sau khi Đài Loan xác nhận khoản tiền thỉnh kinh đã được chuyển đến xong, thì bộ phận phát hành sẽ gửi kinh sách.

20141125日公告

越譯靈山法寶大藏經及佛學大辭典發行人

釋淨行老和尚

Công bố ngày 25 tháng 11 năm 2014

Người phát hành Việt-dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh và Phật Học Đại Từ Điển

Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh (con dấu và chữ ký của Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh)

秘書釋廣淨擬-Thích Quảng Tịnh

Thư ký biên chép, ký tên

 


[1]Tiếp thị hoặc Marketing là việc nhận dạng ra được những gì mà con người và xã hội cần.

Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
3921638
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
2316
7523
14645
Tuesday, 23 July 2024