sach traibao tich 2nghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T43 BẢO TÍCH II (pdf)MP3 KINH NÓI
T43 BẢO TÍCH II Q41-Ph12-P05 Tứ Vô Lượng-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q41-Ph12-P06 Đàn Na Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng Chưa thực
T43 BẢO TÍCH II Q42-Ph12-P07 Thi La Ba Mật Đa-Bồ Tát Tạng hiện mp3
T43 BẢO TÍCH II Q43-Ph12-P07 Thi La Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q44-Ph12-P07 Thi La Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q45-Ph12-P08 Sằn Đề Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q45-Ph12-P09 Tỳ Lê Da Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q46-Ph12-P09 Tỳ Lê Da Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q47-Ph12-P09 Tỳ Lê Da Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q48-Ph12-P09 Tỳ Lê Da Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q49-Ph12-P10 Tỉnh Lự Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q50-Ph12-P10 Tỉnh Lự Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q50-Ph12-P11 Bát Nhã Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q51-Ph12-P11 Bát Nhă Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q52-Ph12-P11 Bát Nhă Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q53-Ph12-P11 Bát Nhă Ba La Mật Đa-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q54-Ph12-P12 Thọ Ký Đại Tự Tại Thiên-Bồ Tát Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q55-Ph13 Phật Vì A Nan Nói Về Sự Nhập Thai  
T43 BẢO TÍCH II Q56-Ph14 Phật Nói Nhập Thai Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q57-Ph14 Phật Nói Nhập Thai Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q58-Ph15 Thọ Ký Văn Thù Sư Lợi  
T43 BẢO TÍCH II Q59-Ph15 Thọ Ký Văn Thù Sư Lợi  
T43 BẢO TÍCH II Q60-Ph15 Thọ Ký Văn Thù Sư Lợi  
T43 BẢO TÍCH II Q61-Ph16-P01 Tựa-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q62-Ph16-P02 Vua Tịnh Phạn Đến Gặp Phật-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q62-Ph16-P03 A Tu La Vương Được Thj Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q63-Ph16-P04 Bản Sự-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q63-Ph16-P05 Ca Lâu La Vương Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q63-Ph16-P06 Long Nữ Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q64-Ph16-P07 Long Vương Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q64-Ph16-P08 Cưu Bàn Trà Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q64-Ph16-P09 Càng Thát Bà Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q65-Ph16-P10 Dược Xoa Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q65-Ph16-P11 Khẩn Na La Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q66-Ph16-P12 Trời Hư Không Hành Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q66-Ph16-P13 Tứ Thiên Vương Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q66-Ph16-P14 Trời Tam Thập Tam Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q66-Ph16-P15 Trời Dạ Ma Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q67-Ph16-P16 Trời Đâu Suất Đà Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q67-Ph16-P17 Trời Hóa Lạc Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q67-Ph16-P18 Trời Tha Hóa Tự Tại Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q67-Ph16-P19 Các Phạm Thiên Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q68-Ph16-P20 Trời Quang Âm Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q68-Ph16-P21 Trời Biến Tịnh Được Thọ Ký-Bồ Tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q69-Ph16-P22 Trời Quảng Quả Được Thọ Ký-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q70-Ph16-P23 Thiên Tử Tịnh Cư Nói Kệ Ca Ngợi Phật-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q71-Ph16-P23 Thiên Tử Tịnh Cư Nói Kệ Ca Ngợi Phật-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q72-Ph16-P24 Ngoại Đạo Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q73-Ph16-P25 Sáu Giới Sai Biệt-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q74-Ph16-P25 Sáu Giới Sai Biệt-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q75-Ph16-P25 Sáu Giới Sai Biệt-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q75-Ph16-P26 Bốn Vua Chuyển Luân-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q76-Ph16-P26 Bốn Vua Chuyển Luân-Bồ tát Thấy Thật  
T43 BẢO TÍCH II Q77-Ph17-P01 Bồ Tát Hạnh-Phú Lâu Na  
T43 BẢO TÍCH II Q77-Ph17-P02 Đa Văn-Phú Lâu Na  
T43 BẢO TÍCH II Q77-Ph17-P03 Bất Thoái-Phú Lâu Na  
T43 BẢO TÍCH II Q78-Ph17-P04 Căn Lành Tròn Đủ-Phú Lâu Na  
T43 BẢO TÍCH II Q78-Ph17-P05 Thần Thông Lực-Phú Lâu Na  
T43 BẢO TÍCH II Q79-Ph17-P06 Đại Bi-Phú Lâu Na-Đại Bi  
T43 BẢO TÍCH II Q79-Ph17-P07 Đáp Nạn-Phú Lâu Na-Đại Bi  
T43 BẢO TÍCH II Q79-Ph17-P08 Phú Lâu Na-Đại Bi  
T43 BẢO TÍCH II Q80-Ph18 Bồ Tát Quốc Hộ  
T43 BẢO TÍCH II Q81-Ph18 Bồ Tát Quốc Hộ  
T43 BẢO TÍCH II Q82-Ph19 Trưởng Giả Úc Già  
T43 BẢO TÍCH II Q83-Ph20 Vô Tận Phục Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q84-Ph20 Vô Tận Phục Tạng  
T43 BẢO TÍCH II Q85-Ph21 Thọ Ký Cho Nhà Thuật Bạt Đà La  
T43 BẢO TÍCH II Q86-Ph22 Đại Thần Biến  
T43 BẢO TÍCH II Q87-Ph22 Đại Thần Biến  
T43 BẢO TÍCH II Q88-Ph23 Ma Ha Ca Diếp  
T43 BẢO TÍCH II Q89-Ph23 Ma Ha Ca Diếp  
T43 BẢO TÍCH II Q90-Ph24 Ưu Ba Ly  
0472218
Hôm nay :
Hôm Qua:
96
364