sach traibao tich 3nghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T44 BẢO TÍCH III (pdf)MP3 KINH NÓI
T44 BẢO TÍCH III 310 Q093-Ph26 Bồ Tát Thiện Tý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q094-Ph26 Bồ Tát Thiện Tý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q095-Ph27 Bồ Tát Thiện Thuận Chưa có thâu
T44 BẢO TÍCH III 310 Q100-Ph33 Bồ Tát Vô Cấu Thí Ứng Hiện mp3
T44 BẢO TÍCH III 310 Q100-Ph33-P2 Thanh Văn  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q100-Ph33-P3 Bồ Tát Hạnh  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q100-Ph33-P3 Bồ Tát  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q100-Ph33-P4 Thọ Ký  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q101-Ph34 Bồ Tát Công Đức Bảo Hoa Phu  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q101-Ph35 Thiên Tử Thiện Đức  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q102-Ph36-P1 Duyên Khởi-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q103-Ph36-P2 Khai Thực Nghĩa-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q103-Ph36-P3 Văn Thù Thần Biến-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q103-Ph36-P4 Phá Ma-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q103-Ph36-P5 Bồ Tát Thân Hành-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q104-Ph36-P6 Phá Tướng Bồ Tát-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q104-Ph36-P7 Phá Tướng Nhị Thừa-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q105-Ph36-P10 Xưng Tán Phó Pháp-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q105-Ph36-P7 Phá Tướng Nhị Thừa-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q105-Ph36-P8 Phá Tướng Phàm Phu-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q105-Ph36-P9 Thần Thông Chướng Thuyết-Thiên Tử Thiện Trụ Ý  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q106-Ph37 Vương Tử A Xà Thế  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q106-Ph38 Đại Thừa Phương Tiện  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q107-Ph38 Đại Thừa Phương Tiện  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q108-Ph38 Đại Thừa Phương Tiện  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q109-Ph39 Trưởng Giả Hiện Hộ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q110-Ph39 Trưởng Giả Hiền Hộ-tt-Bồ Tát Đại Dược  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q110-Ph39 Trưởng Giả Hiền Hộ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q111-Ph40 Tịnh Tín Đồng Nữ-Kinh Đời Minh Đối Chiếu  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q111-Ph41 Bồ Tát Di Lặc Hỏi Tám Pháp  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q111-Ph42 Bồ Tát Di Lặc Hỏi Những Điểm Nghi  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q112-Ph43 Bồ Tát Phổ Minh  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q113-Ph44-P1 Tứ Sa Môn-Bảo Lương Tụ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q113-Ph44-P2 Tỳ Kheo  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q113-Ph44-P3 Sa Môn Chiên Đà La  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q113-Ph44-P4 Doanh Sự Tỳ Kheo  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q114-Ph44-P5 Tỳ Kheo A Lan Nhã-Bảo Lương Tụ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q114-Ph44-P6 Tỳ Kheo Khất Thực-Bảo Lương Tụ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q114-Ph44-P7 Phấn Tảo Y Tỳ Kheo-Bảo Lương Tụ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q115-Ph45 Bồ Tát Vô Tận Tuệ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q115-Ph46 Văn Thù Sư Lợi Thuyết Bát Nhã  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q116-Ph46 Văn Thù Sư Lợi Thuyết Bát Nhã  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q117-Ph47 Bồ Tát Bảo Kế  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q118-Ph47 Bồ Tát Bảo Kế  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q119-Ph48 Thắng Man Phu Nhân  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q120-Ph49 Tiên Nhân Quảng Bác  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q91-Ph25 Phát Thắng Chí Lạc  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q92-Ph25 Phát Thắng Chí Lạc  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q96-Ph28 Trưởng Giả Dũng Mãnh Thọ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q97-Ph29 Vua Ưu Đà Diên  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q98-Ph30 Đồng Nữ Diệu Tuệ  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q98-Ph31 Ưi Bà Di Hằng Hà Thượng  
T44 BẢO TÍCH III 310 Q99-Ph32 Bồ Tát Vô Uý Đức  
T44 BẢO TÍCH III 311 Q01 Đại Phương Quảng Tam Giới  
T44 BẢO TÍCH III 311 Q02 Đại Phương Quảng Tam Giới  
T44 BẢO TÍCH III 311 Q03 Đại Phương Quảng Tam Giới  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q01-P1 Thân Mật Của Bồ Tát-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q02-P1 Thân Mật Của Bồ Tát-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai-Thân Mật Của Bồ Tát  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q03-P2 Mật Ngữ Của Bồ Tát-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q04-P3 Mật Tâm Của Bồ Tát-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q04-P4 Bồ Tát Chấn Hống Âm Thanh Đến Hội-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q04-P5 Trì Quốc Luận Vương Đi Trước-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q05-P5 Trì Quốc Luân Vương Đi Trước-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q06-P6 Bồ Đề Đạo-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q07-P07 Mật Thân Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q07-P08 Mật Ngữ Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q09-P08 Mật Ngữ Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q09-P09 Mật Tâm Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q09-P10 Tán Thán Công Đức Của Bồ Tát Kim Cang Thủ Đại Bí Mật Chủ  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q09-P11 Bồ Tát Khổ Hạnh Siêu Xuất Thù Thắng-Mượn Duyên Thọ Thực  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q10-P12 Bồ Tát Đến Bồ Đề Tràng-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q11-P13 Hàng Ma-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q12-P14 Chuyển Pháp Luân-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q12-P15 Đối Tượng Duyên-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q13-P15 Đối Tượng Duyên-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q13-P16 Thọ Ký Đại Bí Mật Chủ Bồ Tát Kim Cang Thủ  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q14-P16 Thọ Ký Đại Bí Mật Chủ Bồ Tát Kim Cang Thủ-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q14-P17 Không Có Hai Không gôn Thuyết-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q14-P18 Vào Thành Lớn Khoáng Dã Thọ Thực-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q15-P18 Vào Thành Lớn Khoáng Dã Thọ Thực-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q16-P19 Hộ Thế-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q17-P19 Hộ Thế-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q17-P20 Khứ Lai-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q18-P21 Bồ Tát Dũng Lực Đi Trước-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q19-P22 Vua A Xà Thế Hỏi Đáp-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q19-P23 Thiên Tử Hiền Vương-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q19-P24 Nói Thí Dụ Khen Ngợi Công Đức Tổng Trì Vô Tận  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q20-P24 Nói Thí Dụ Khen Ngợi Công Đức Tổng Trì Vô Tận-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
T44 BẢO TÍCH III 312 Q20-P25 Chúc Lụy Chánh Pháp-Đại Thừa Bí Mật Chẳng Nghĩ Bàn Của Như Lai  
0490624
Hôm nay :
Hôm Qua:
121
531