sach trailuat 2nghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T072 BỘ LUẬT TẬP II (pdf) (Luật Ma Ha Tăng Kỳ)MP3 KINH NÓI
T072 BỘ LUẬT 2 (001) Giới Cho Y Rồi Lấy Lại-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (002) Giới Sắm Áo Mưa Trước Thời Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (003) Giới Xin Chỉ Sợi Về Dệt Vải-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Chưa thực
T072 BỘ LUẬT 2 (004) Giới Quỵt Tiền Của Thợ Dệt-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo hiện mp3
T072 BỘ LUẬT 2 (005) Giới Cất Y Cúng Quá Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (006) Giới Rời Y Quá Thời Hạn-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (007) Giới Biển Thủ Tài Sản Của Tăng-30 Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (008) Giới Cố Ý Vọng Ngữ-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (009) Giới Gièm Pha Thành Phần Nghề Nghiệp Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (010) Giới Nói Để Ly Gián Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (011) Giới Khơi Lại Sự Tranh Cải-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (012) Nói Về 92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (013) Giới Thuyết Pháp Cho Phụ Nữ Quá Hạn-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (014) Giới Dạy Người Chưa Thọ Giới Cụ Túc Đọc Tụng-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (015) Giới Nói Thật Rằng Mình Đắc Đạo-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (016) Giới Nói Tội Nặng Của Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (017) Giới Đồng Ý Yết Ma Sau Phủ Nhận-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (018) Giới Hủy Báng Giới Pháp-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (019) Giới Chặt Phá Cây Sống-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (020) Giới Nói Nhiễu Loạn Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (021) Giới Chê Trách Chức Sự Của Tăng-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (022) Giới Trải Đồ Của Tăng Ở Chổ Trống-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (023) Giới Trải Đồ Của Tăng Ở Chổ Khuất-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (024) Giới Lôi Tỳ Kheo Khác Ra Khỏi Phòng-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (025) Giới Cưỡng Chiếm Chổ Nằm Của Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (026) Giới Cưỡng Chiếm Chổ Nằm Của Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (027) Giới Ngồi Giường Có Chân Nhọn-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (028) Giới Dùng Nước Cơ Ký Sinh Trùng-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (029) Giới Lợp Nhà Quá Ba Lớp-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (030) Giới Tự Đi Dạy Ni-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (031) Giới Giáo Giới Ni Cho Đến Trời Tối-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (032) Giới Khi Đi Dạy Ni Không Bạch Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (033) Giới Phỉ Báng Vị Giáo Thọ Ni-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (034) Giới Ngồi Với Ni Ở Chổ Khuất-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (035) Giới Hẹn Đi Chung Đường Với Ni-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (036) Giới Hẹn Đi Chung Thuyền Với Ni-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (037) Giới Đem Y cho Ni Không Phải Bà Con-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (038) Giới May Y cho Ni Không Phải Bà Con-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (039) Giới Ăn Thức Ăn Do Ni Ca Ngợi-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (040) Giới Ăn Quá Giới Hạn Được Cúng Dường-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (041) Giới Ăn Nhiều Lần Trong Ngày-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (042) Giới Ăn Rồi Ăn Lại-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (043) Giới Khuyên Người Ăn Rồi Ăn Nữa-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (044) Giới Ăn Thức Ăn Không Được Mời-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (045) Giới Ăn Phi Thời-Để Danhf Thức Ăn Mà Ăn-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (046) Giới Nhận Thức Ăn Quá Mức Đã Cho-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (047) Giới Không Bịnh Mà Xin Thức Ăn Ngon-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (048) Giới Không Bịnh Mà Nhóm Lửa-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (049) Giới Ngủ Quá Thời Hạn Cho Phép-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (050) Giới Gởi Dục Rồi Phủ Nhận-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (051) Giới Làm Cho Người Khác Nhịn Đói-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (052) Giới Xuyên Tạc Giáo Pháp Không Nghe Lời Khuyên-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (053) Giới Bao Che Người Có Lỗi-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (054) Giới Chứa Chấp Sa Di Bị Đuổi-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (055) Giới Mặc Y Không Hoại Sắc-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (056) Giới Cất Giữ Bảo Vật-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (057) Giới Tắm Quá Giới Hạn Cho Phép-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (058) Giới Uống Nước Có Trùng-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (059) Giới Cho Tu Sĩ Ngoại Đạo Đồ Ăn-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (060) Giới Ngồi Nơi Phòng Ngủ Nhà Thí Chủ-Ngồi Chổ Khuất Nhà Thí Chủ-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (061) Giới Đi Xem Quân Trận-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (062) Giới Ở Trong Quân Trại Quá Lâu-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (063) Giới Xem Quân Đội Diễn Tập-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (064) Giới Đánh Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (065) Giới Dọa Đánh Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (066) Giới Che Dấu Tội Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (067) Giới Sát Hại Sinh Vật-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (068) Giới Gây Phiền Toái Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (069) Giới Y Cho Rồi Lấy Lại Mặc-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (070) Giới Giấu Vật Dụng Của Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (071) Giới Hù Nhát Tỳ Kheo Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (072) Giới Đùa Giỡn Trong Nước-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (073) Giới Chỉ Chỏ Lẫn Nhau-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (074) Giới Hẹn Đi Chung Đường Với Người Nữ-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (075) Giới Ngủ Chung Một Nhà Với Người Nữ-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (076) Giới Ngồi Với Phụ Nữ Ở Chổ Vắng-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (077) Giới Cho Người Chưa Đủ Tuổi Thọ Giới-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (078) Giới Hẹn Đi Chung Với Đám Cướp-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (079) Giới Đào Xới Đát Đai-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (080) Giới Nhận Cúng Dường Quá Giới Hạn-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (081) Giới Chống Cự Lại Sự Khuyên Học-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (082) Giới Uống Các Thứ Rượu-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (083) Giới Kinh Thường Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (084) Giới Nghe Lén Sự Tranh Cãi-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (085) Giới Lẵng Lặng Bỏ Cuộc Họp Mà Đi-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (086) Giới Vào Làng Mà Không Báo Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (087) Giới Đi Phi Thời Không Báo Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (088) Giới Vào Vương Cung Quá Sớm-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (089) Giới Đung Xương Sừng Làm Ống Đựng Kim-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (090) Giới Làm Chân Giường Cao Quá Cỡ-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (091) Giới Dồng Bông Làm Nệm-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (092) Giới Làm Tọa Cụ Quá Quy Định-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (093) Giới May Y Che Chẻ Quá Kích Thước-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (094) Giới May Áo Tắm Mưa Quá Kích Thước-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (095) Giới May Y Quá Cỡ Y Phật-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (096) Giới Vô Cớ Vu Khống Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (097) Giới Xoay Vật Của Tăng Về Người Khác-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (098) Giới Cố Ý Nói Dối Để Chạy Tội-92 Pháp Đơn Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (099) Giới Nhận Thức Ăn Tại A Luyện Nhã-4 Pháp Ba La Đề Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (100) Giới Nhận Thức Ăn Của Tỳ Kheo Ni-4 Pháp Ba La Đề Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (101) Giới Án Thức Ăn Do Ni Vận Độ-4 Pháp Ba La Đề Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (102) Giới Nhận Thức Ăn Của Học Gia-4 Pháp Ba La Đề Đề Xá Ni-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (103) Nói Về 66 Pháp Chúng Học-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (104) Nói Về 66 Pháp Chúng Học-Giới Pháp Của Tỳ Kheo
T072 BỘ LUẬT 2 (105) Thể Thức Thọ Cụ Túc-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (106) Các Già Nạn-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (107) Các Già Nạn-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (108) Yết Ma-Việc Yết Ma-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (109) Tội Tăng Già Bà Thi Sa-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (110) Trách Nhiệm Của Tỳ Kheo Đoán Sự-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (111) Có Tội Cũng Biết-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (112) Che Giấu Cũng Biết-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (113) Pháp Biệt Trụ-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (114) Pháp Ma Na Đỏa-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (115) Pháp Xuất Tội-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (116) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Tư Tội Cũ-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (117) Tội Trung Gian-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (118) Việc Nên Làm Yết Ma Và Không Nên Làm Yết Ma-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (119) Làm Tha La Tha-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (120) Dị Trụ-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (121) Cho Pháp Học Hối Ba La Di-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (122) Tùy Thuận Hành Mích Tội Tướng-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (123) Việc Cử Tội-Việc Trị Phạt-Đuổi Đi-Dị Trú--Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (124) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Năm Pháp Yết Ma-Vấn Đề Ruộng Vườn-Nhà Đất-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (125) Vấn Đề Tăng Già Lam-Phép Tắc Về Doanh Sự-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (126) Phép Tắc Về Giường Nệm-Phép Cung Kính-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (127) Phép Bố Tát-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (128) Phép An Cư-Phép Tự Tứ-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (129) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Sáu Vấn Đề Y Ca Hi Na-Chẳng Phải Y Ca Hi Na-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (130) Thể Thức Xả Y Ca Hi Na-Vấn Đề Y Pháp-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (131) Phẩm Vật Thuộc Tăng Hiện Tiền-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (132) Vấn Đề Tỳ Kheo Bị Bịnh-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (133) Phương Pháp Chăm SócTỳ Kheo Bị Bịnh-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (134) Vấn Đề Thuốc-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (135) Trách Nhiệm Liên Quan Đến Thầy Và Trò-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (136) Trách Nhiệm Thầy Đối Với Đệ Tử-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (137) Những Công Việc Đệ Tử Phải Làm-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (138) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Bảy-Phép Tắc Của Sa Di-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (139) Phép Tắc Của Bát-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (140) Cách Thức Dùng Cháo-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (141) Phép Dùng Bánh Rau Lương Khô NướcTrái CâyCách Thức Dùng Cháo-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (142) Phép Dùng Thức Uống Chế Biến-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (143) Phi Yết Ma-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (144) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Tám-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (145) Chướng Ngại-Không Chướng Ngại-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (146) Vấn Đề Tỳ Kheo Ni-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (147) Nấu Ăn Ở Chổ Ngủ Và Tự Nấu Ăn-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (148) Nhận Thịt Sống-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (149) Tự Lấy Rồi Làm Sạch Vỏ-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (150) Vật Nặng-Vật Vô Thường-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (151) Yết Ma Công Nhận Bịnh Cuồng Si-Bày Tỏ Sự Không Đồng Tình-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (152) Phá Lòng Tin Của Thí Chủ-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (153) Phép Dùng Giày Da-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (154) Phép Dùng Guốc-Phép Tắm Rữa-Phép Dùng Mạt Hương-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (155) Phép Dùng Gậy Và Túi Bằng Dây-Dùng Tỏi-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (156) Phép Phú Bát-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (157) Phép Kết Khuy Vào Y-Dùng Đai Có Dây Cột--Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (158) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Phép Ăn Chung-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (159) Nói Rõ Phẩm Tạp Tụng Thứ Mười Một Bảy Trăm Vị Đại Hội Kết Tập Pháp Tạng-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (160) Nói Rõ Phần Một Của Pháp Oai Nghi Tác Phong Của Thượng Tọa-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (161) Nói Rõ Phần Hai Của Pháp Oai Nghi Cách Thức Đi Kinh Hành-Nêu Dẫn Về Phẩm Tạp Tụng Và Oai Nghi
T072 BỘ LUẬT 2 (162) Giới Dâm Dục-Nói Về 8 Pháp Ba La Di-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni
T072 BỘ LUẬT 2 (163) Giới Khuyên Người Làm Điều Phi Pháp-19 Pháp Tăng Tàng-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni
T072 BỘ LUẬT 2 (164) Nói Về 14 Pháp Ba Dạ Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni
T072 BỘ LUẬT 2 (165) Nói Về 141 Pháp Ba Dạ Đề-tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni
T072 BỘ LUẬT 2 (166) Nói Về 141 Pháp Ba Dạ Đề-tt-Giới Pháp Của Tỳ Kheo Ni
T072 BỘ LUẬT 2 (167) Luật Đại Tỳ Kheo Giới Bản
T072 BỘ LUẬT 2 (168) Ma Ha Tăng Kỳ Tỳ Kheo Ni Giới Bản
T072 BỘ LUẬT 2 (169) Luật Tứ Phân
T072 BỘ LUẬT 2 (170) Nói Về 13 Pháp Tăng Tàng-Giới Pháp Của Tỳ Kheo- Luật Tứ Phân
T072 BỘ LUẬT 2 (171) Nói Về 2 Bất Định-Giới Pháp Của Tỳ Kheo- Luật Tứ Phân
T072 BỘ LUẬT 2 (172) Nói Về 30 Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề-Giới Pháp Của Tỳ Kheo- Luật Tứ Phân
0619929
Hôm nay :
Hôm Qua:
408
626