×

Lưu ý

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
Toàn bộ Kinh Pháp Hoa sắp theo tập, từ T34 đến T35
Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
BẢN KINH CHỮ Tập T34 PHÁP HOA I (pdf) MP3 KINH NÓI
T34 PHÁP HOA I 262-Q1-P1 Tựa-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q1-P2 Phương Tiện-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Sẽ thâu mp3
T34 PHÁP HOA I 262-Q2-P3 Thí Dụ-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trong tương lai
T34 PHÁP HOA I 262-Q2-P4 Tín Giải-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q3-P5 Dược Thảo Dụ-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q3-P5 Dược Thảo-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q3-P6 Thọ Ký-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q3-P7 Ví Dụ Hóa Thành-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q4-P8 Thọ Ký Năm Trăm Vị Đệ Tử-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q4-P9 Thọ Ký Cho Bậc Học và Vô Học-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q4-P10 Pháp Sư-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q4-P11 Hiện Bảo Tháp-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q4-P12 Đề Ba Đạt Đa-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q4-P13 Trì-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q5-P14 An Lac Hạnh-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q5-P15 Tùng Địa Dũng Xuất-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q5-P16 Như Lai Thọ Lượng-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q5-P17 Phân Biệt Công Đức-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q6-P18 Tùy Hỷ Công Đức-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q6-P19 Pháp Sư Công Đức-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q6-P20 Thường Bất Khinh Bồ Tát-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q6-P21 Như Lai Thần Lực-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q6-P22 Chúc Lụy-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q6-P23 Dược Vương Bồ Tát Bản Sự-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q7-P24 Diêu Âm Bồ Tát-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q7-P25 Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q7-P26 Đa La Ni-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q7-P27 Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 262-Q7-P28 Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát-Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q1-P1 Ánh Sáng Điềm Lành-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q1-P2 Thiện Quyền-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q2-P3 Ứng Thời-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q3-P4 Tin Ưa-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q3-P5 Cây Thuốc-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q3-P6 Thọ Ký Cho Hàng Thanh Văn-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q4-P7 Vãng Cổ-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q4-P7 Vãng Cổ-hết-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q5-P8 Thọ Ký Năm Trăm Đệ Tử-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q5-P9 Thọ Ký Cho A Nan Và La Vân-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q6-P10 Dược Vương Như Lai-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q6-P11 Tháp Bảy Báu-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q6-P12 Khuyến Thuyết-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q7-P13 An Lạc Hạnh-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q7-P14 Bồ Tát Từ Đất Vọt Lên-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q7-P15 Như Lai Hiện Thọ-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q8-P16 Ngự Phước Sự-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q8-P17 Khuyến Trợ-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q8-P18 Khen Pháp Sư-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q9-P19 Thường Bị Khinh Mạn-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q9-P20 Như Lai Thần Túc Hạnh-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q9-P21 Bồ Tát Dược Vương-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q9-P22 Bồ Tát Diệu Hống-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q10-P23 Quan Thế Âm Phổ Môn-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q10-P24 Tổng Trì-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q10-P25 Tịnh Phục Tịnh Vương-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 263-Q10-P26 Phổ Hiền-Chánh Pháp Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q1-P1 Tựa-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q1-P2 Phương Tiện-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q2-P3 Thí Dụ-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q2-P4 Tín Giải-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q3-P5 Dược Thảo Dụ-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q3-P6 Thọ Ký-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q3-P7 Hóa Thành Dụ-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q4-P8 Thọ Ký Năm Trăm Đệ Tử-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q4-P9 Thọ Ký Bậc Hữu Học Vô Học-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q4-P10 Pháp Sư-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q4-P11 Hiện Bảo Tháp-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q4-P12 Khuyến Trì-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q5-P13 Hạnh An Lạc-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q5-P14 Từ Đất Vọt Lên-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q5-P15 Thọ Lượng Của Đức Phật-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q5-P16 Phân Biệt Công Đức-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q6-P17 Tùy Hỷ Công Đức-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q6-P18 Công Đức Của Pháp Sư-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q6-P19 Bồ Tát Thường Bất Khinh-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q6-P20 Thần Lực Của Như Lai-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q6-P21 Đà La Ni-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q6-P22 Bản Sự Của Bồ Tát Dược Vương-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q7-P23 Bồ Tát Diệu Âm-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q7-P24 Phổ Môn Bồ Tát Quan Thế Âm-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q7-P25 Bản Sự Của Vua Diệu Trang Nghiêm-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
T34 PHÁP HOA I 264-Q7-P26 Bồ Tát Phổ Hiền Khuyến Phát-Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
BẢN KINH CHỮ Tập T35 PHÁP HOA II (pdf) MP3 KINH NÓI
T35 PHÁP HOA II 265 Kinh Tát Đàm Phân Đà Lợi
T35 PHÁP HOA II 266-QA-P1 Pháp Luân Không Thoái Chuyển-A Duy Việt Trí Già Kinh Chưa thực hiện
T35 PHÁP HOA II 266-QA-P2 Giữ Vững Lòng Tin-A Duy Việt Trí Già Kinh phần mp3
T35 PHÁP HOA II 266-QA-P3 Phụng Trì Chánh Pháp-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QA-P4 Tám Bậc-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QA-P5 Nẻo Đạo-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QA-P6 Vãng Lai-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QB-P7 Không Trở Lại-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QB-P8 Không Vướng Mắc-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QB-P9 Thanh Văn-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QB-P10 Duyên Giác-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QB-P11 Nói Về Quả-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QB-P12 Hàng Phục Chúng Ma-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QC-P13 Như Lai-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QC-P14 Dẫn Dắt Giáo Hóa-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QC-P15 Bậc Sư Tử Nữ-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QC-P16 Ca Ngợi Pháp Sư-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QC-P17 Nói Về Bài Báng Kinh Nầy-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 266-QC-P18 Giao Phó Dặn Dò-A Duy Việt Trí Già Kinh
T35 PHÁP HOA II 267-Q1-P1 Tựa-Pháp Luân Không Thoái Chuyển Kinh
T35 PHÁP HOA II 267-Q1-P2 Tín Và Hành-Pháp Luân Không Thoái Chuyển Kinh
T35 PHÁP HOA II 267-Q2-P2 Tín Và Hành-Pháp Luân Không Thoái Chuyển Kinh
T35 PHÁP HOA II 267-Q2-P3 Thanh Văn-Bích Chi Phật-Pháp Luân Không Thoái Chuyển Kinh
T35 PHÁP HOA II 267-Q3-P4 Nêu Rõ Hành Tướng Hai Thừa-Pháp Luân Không Thoái Chuyển Kinh
T35 PHÁP HOA II 267-Q3-P5 Dứt Trừ Các Tướng-Pháp Luân Không Thoái Chuyển Kinh
T35 PHÁP HOA II 267-Q3-P6 Hàng Phục Các Ma-Pháp Luân Không Thoái Chuyển Kinh
T35 PHÁP HOA II 267-Q4-P7 Thọ Ký-Pháp Luân Không Thoái Chuyển Kinh
T35 PHÁP HOA II 267-Q4-P8 Nhận Rõ-Pháp Luân Không Thoái Chuyển Kinh
T35 PHÁP HOA II 267-Q4-P9 An Dưỡng Quốc-Pháp Luân Không Thoái Chuyển Kinh
T35 PHÁP HOA II 268-Q1 Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân Kinh
T35 PHÁP HOA II 268-Q2 Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân Kinh
T35 PHÁP HOA II 268-Q3 Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân Kinh
T35 PHÁP HOA II 268-Q4 Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân Kinh
T35 PHÁP HOA II 268-Q5 Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân Kinh
T35 PHÁP HOA II 268-Q6 Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân Kinh
T35 PHÁP HOA II 269 Pháp Hoa Tam Muội Kinh
T35 PHÁP HOA II 270-QA Đại Pháp Cổ Kinh
T35 PHÁP HOA II 270-QC Đại Pháp Cổ Kinh
T35 PHÁP HOA II 271-QA Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh
T35 PHÁP HOA II 271-QB Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh
T35 PHÁP HOA II 271-QC Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q1-P1 Tựa-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q1-P2 Vấn Nghi-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q1-P3 Nhất Thừa-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q2-P3 Nhất Thừa-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q2-P4 Đến Chổ Vua Nghiêm Sí-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q3-P5 Vương Luận-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q4-P5 Vương Luận-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q5-P5 Vương Luận-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q5-P6 Thỉnh Thọ Trai-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q5-P7 Hỏi Về Tội Lỗi-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q6-P8 Công Đức Không Lỗi Lầm Của Như Lai-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q7-P8 Công Đức Không Lỗi Lầm Của Như Lai-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q8-P8 Công Đức Không Lỗi Lầm Của Như Lai-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q9-P8 Công Đức Không Lỗi Lầm Của Như Lai-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q9-P9 Đến Gặp Như Lai -Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q9-P10 Thuyết Pháp-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q10-P10 Thuyết Pháp -Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q10-P11 Thọ Ký-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 272-Q10-P12 Công Đức Của Tín Thọ Trì Kinh-Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh
T35 PHÁP HOA II 273-P1 Tựa-Kim Cang Tam Muội Kinh
T35 PHÁP HOA II 273-P2 Pháp Vô Tướng-Kim Cang Tam Muội Kinh
T35 PHÁP HOA II 273-P3 Hành Vô Sinh-Kim Cang Tam Muội Kinh
T35 PHÁP HOA II 273-P4 Bản Giác Lợi-Kim Cang Tam Muội Kinh
T35 PHÁP HOA II 273-P5 Nhập Thất Tế-Kim Cang Tam Muội Kinh
T35 PHÁP HOA II 273-P6 Chân Tánh Không-Kim Cang Tam Muội Kinh
T35 PHÁP HOA II 273-P7 Như Lai Tạng-Kim Cang Tam Muội Kinh
T35 PHÁP HOA II 273-P8 Tổng Trì-Kim Cang Tam Muội Kinh
 
 
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Thursday, 30 May 2024
3667710
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
417
1530
8001