tn HT Minh Tam

 

 

   

  

Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất Âu Châu
Khai Sơn : Tổ Đình Khánh Anh - Bagneux
Đại Tự Khánh Anh - Evry
 
Filename
A music file 2003 01-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 02-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 03-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 04-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 05-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 06-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 07-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 08-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 09-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2003 10-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm-end
A music file 2005 01-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 02-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 03-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 04-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 05-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 06-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 07-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 08-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 09-Khai Thị-HT Minh Tâm(22-07-05)
A music file 2005 10-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 11-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 12-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 13-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 14-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 15-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 16-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 17-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 18-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 19-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(24-07-05)
A music file 2005 20-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 21-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 22-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 23-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 24-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 25-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 26-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 27-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 28-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2005 29-Sám Khể Thủ-HT Minh Tâm(25-07-05)
A music file 2006 01-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 02-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 03-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 04-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 05-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 06-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 07-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 08-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 09-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 10-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm
A music file 2006 11-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm-end
A music file 2008 01-Khai Thị-HT Minh Tâm
A music file 2008 02-Khai Thị-HT Minh Tâm
A music file 2008 03-Khai Thị-HT Minh Tâm
A music file 2008 04-Khai Thị-HT Minh Tâm
A music file 2008 05-Khai Thị-HT Minh Tâm
A music file 2008 06-Tư Tưởng Tịnh Độ-HT Minh Tâm
A music file 2008 07-Hồng Danh Sám Hối 1-HT Minh Tâm
A music file 2008 08-Hồng Danh Sám Hối 2-HT Minh Tâm
A music file 2008 09-Phải làm gì khi tu-HT Minh Tâm
A music file 2008 10-Sa Di Lục giải-HT Minh Tâm
A music file 2008 11-Sám Hối & Phát Nguyện-HT Minh Tâm
A music file 2008 12-Sự Tích Thiền Việt Nam-HT Minh Tâm
A music file 2008 13-Kinh A Di Đà-HT Minh Tâm
A music file 2008 14-Nghi Thức Quá Đường-HT Minh Tâm
A music file 2008 15-Phẩm Thí Dụ-Kinh Pháp Hoa-HT Minh Tâm
A music file 2008 16-Pháp Yết Ma-Giới Chỉ Trì Tác Phạm-HT Minh Tâm
A music file 2008 17-Pháp Yết Ma-Giới Chỉ Trì Tác Phạm-HT Minh Tâm
A music file 2008 18-Sám Nhất Tâm Qui Mạng Cực Lạc A Di Đà Phật-HT Minh Tâm
A music file 2008 19-Tịnh Độ Chân Tông-HT Minh Tâm
A music file 2008 20-Phật Giáo Hàn Nhựt-HT Minh Tâm
A music file 2008 21-Bát Quan Trai đối với Tu Sĩ-HT Minh Tam
A music file 2008 22-Kinh Pháp Hoa-Phẩm Tín Giải-HT Minh Tâm
A music file 2009 01-DượcVương Bổn Sự-HT Minh Tâm
A music file 2009 02-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 03-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 04-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 05-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 06-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 07-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 08-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 09-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 10-Học Chữ Nho-HT Minh Tâm
A music file 2009 11-Ích lợi của Gia Phả-HT Minh Tâm
A music file 2009 12-Kinh Kim Cang-HT Minh Tâm
A music file 2009 13-Kinh Pháp Hoa-Phẩm Dược Vương Bồ Tát-HT Minh Tâm
A music file 2009 14-Lễ Hiệp Kỵ-Các Vị Tổ-HT Minh Tâm
A music file 2009 15-Lễ Hiệp Kỵ-Các Vị Tổ-HT Minh Tâm
A music file 2009 16-Nghi Lễ thọ Bồ Tát Giới-HT Minh Tâm
A music file 2009 17-Nhân quả - Nhân duyên-HT Minh Tâm
A music file 2009 18-Nhứt Tâm Đảnh Lễ-HT Minh Tâm
A music file 2009 19-Thế nào là phẩm giới luật-HT Minh Tâm
A music file 2009 20-Ý nghĩa của Phi Giới-HT Minh Tâm
A music file 2011 01-Cầu Siêu 1-HT Minh Tâm
A music file 2011 02-Cầu Siêu 2-HT Minh Tâm.mp3
A music file 2011 03-Luân hồi-HT MinhTâm
A music file 2011 04-Phật Đản Sanh-HT MinhTâm
A music file 2011 05-Phật Đản Sanh-HT MinhTâm
A music file 2012 03-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 01
A music file 2012 04-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 02
A music file 2012 05-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 03
A music file 2012 06-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 04
A music file 2012 07-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 05
A music file 2012 08-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 06
A music file 2012 09-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 07
A music file 2012 10-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 08
A music file 2012 11-Giải Đáp Thắc Mắc-HT Minh Tâm 09 end
A music file 2012 12-Khai Thị (khppac 24)-HT Minh Tâm 1
A music file 2012 13-Khai Thị (khppac 24)-HT Minh Tâm 2
A music file 2012 14-Khai Thị (khppac 24)-HT Minh Tâm 3
A music file 2012 15-Khai Thị (khppac 24)-HT Minh Tâm 4
A music file 2012 16-Khai Thị (khppac 24)-HT Minh Tâm 5
A music file 2012 17-Khai Thị (khppac 24)-HT Minh Tâm 6 fin
A music file 2012 18-Bồ Tát Hạnh-HT Thich Minh Tâm
A music file 2012 19-Ý Tưởng Bồ Tát Đạo-HT Thich Minh Tâm
A music file 2013 01-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 02-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 03-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 04-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 05-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 06-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 07-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 08-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 09-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 10-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 11-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 12-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 13-Khai Thị Khoá học Phật Pháp Âu Châu 25-HT Minh Tâm
A music file 2013 14-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 15-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 16-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 17-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 18-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 19-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 20-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 21-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 22-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file 2013 23-Tu Theo Tịnh Độ Việt Nam-HT Minh Tâm (lần cuối Ngài ban pháp nhủ ở Turku Phần Lan)
A music file Tụng Kinh-Cầu An - Phổ Môn 1-HT Minh Tâm
A music file Tụng Kinh-Cầu An - Phổ Môn 2-HT Minh Tâm
A music file Tụng Kinh A Di Đà
A music file Tụng Kinh Cầu Siêu
A music file Tụng Kinh Cầu Siêu
A music file Tụng Kinh Dược Sư
A music file Tụng Kinh Khánh Đản
A music file Tụng Kinh Phật Đản
A music file Tụng Kinh Sám Hối
A music file Tụng Kinh Tịnh Độ
A music file Tụng Kinh Vu Lan
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Tuesday, 23 July 2024
3921258
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
1936
7523
14265