sach trai niktn kinh tuong ung bonghe phai
TƯƠNG ƯNG BỘ KINH (pdf)MP3 KINH NÓI
236-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Chư Thiên-Cây lau-Vườn Hoan Hỷ
237-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Chư Thiên-kiếm-Quần Tiên
238-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Chư Thiên-Thiêu cháy-Già-Thắng-Đoạn
239-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Thiên Tử-Ca Diếp-Cấp Cô Độc
240-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Thiên Tử-Các Ngoại Đạo
241-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Kosala-Tuổi Trẻ
242-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Kosala-Bện Tóc
243-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Kosala-Người
244-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Ác ma-Khổ hạnh và Nghiệp
245-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Ác ma-Đa Số
246-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Tỳ kheo ni-Alavikha
247-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Phạm Thiên-Thỉnh Cầu
248-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Phạm Thiên-Sanamkumàra (Thường Đồng Tử)
249-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Bà La Môn-A La Hán
250-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Bà La Môn-Cư Sĩ
251-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa
252-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Rừng
253-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Dạ Xoa
254-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Sakka-Suvìra
255-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Sakka-Chư Thiên hay cấm giới-Năm Kinh
256-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Phật Đà
257-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Đồ Ăn
258-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Mười Lực
259-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Kalara-Vị Sát Đế Lỵ
260-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Gia Chủ
261-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Cây
262-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Đại
263-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Bó Lau
264-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Sa Môn-Bà La Môn
265-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Minh Kiến
266-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Giới-Nội Giới
267-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Giới-Căn Nhà Bằng Gạch
268-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Giới-Nghiệp Đạo Thứ Ba
269-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Vô Thỉ-Cỏ và Củi
270-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Kassapa (Ca Diếp)-Tri Túc
271-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Kassapa (Ca Diếp)-Giáo Giới
272-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Kassapa (Ca Diếp)-Trú Xứ-hết
273-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính-Khổ Lụy
274-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính-Sa Môn-Bà La Môn
275-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Ràhula-Mắt
276-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Lakkhana-Đống Xương
277-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Thí Dụ-Chóp Mái
278-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Tỳ Kheo-Kolita
279-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Uẩn (Năm Mươi Kinh Căn Bản)-Nakulapità
280-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Căn Bản-Vô Thường
281-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Căn Bản-Không Phải Của Các Ông
282-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Căn Bản-Tham Luyến
283-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh-A La Hán-Chấp Trước
284-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh-Những Gì Được Ăn-Vị Ngọt
285-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh-Trưởng Lão-Ananda
286-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Ở Giữa-Hoa-Dòng Sông
287-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Sau-Biên
288-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Sau-Thuyết Pháp-Vô Minh
289-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Sau-Vô Minh-Tập Pháp
290-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Sau-Than Đỏ-Than Đỏ Hực
291-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Radha
292-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kiến
293-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Sanh-Con Mắt
294-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Phiền Não
295-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Sariputta
296-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Loài Rồng
297-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kim Xí Điểu
298-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Càn Thác Bà
299-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Thần Mây
300-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Vacchagota
301-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Thiền
302-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Vô Thường
303-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Tất Cả
304-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần hai-Năm Mươi Kinh-Vô Minh
305-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần hai-Năm Mươi Kinh-Bệnh
306-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần hai-Năm Mươi Kinh-Punna
307-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần hai-Năm Mươi Kinh-Từ Bỏ
308-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần ba-Năm Mươi Kinh-An Ổn-Khỏi Các Khổ Ách
309-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần ba-Năm Mươi Kinh-Thế Giới Dục Công Đức
310-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Gia Chủ
311-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Devadaha
312-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Duyệt Hỷ Tiêu Tận
313-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Biển
314-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Rắn Độc
315-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Khúc Gỗ
316-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Đờn Tỳ Bà
317-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Thọ-Phẩm Có Kệ-Thiền Định
318-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng thọ-Sống Một Mình
319-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng thọ-Một Trăm Lẻ Tám Pháp Môn-Sivaka
320-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Nữ Nhân-Trung Lược-Khả Ý và Không Khả Ý
321-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Jambukhadaka-Nibbana (Niết Bàn)
322-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Moggalana-Với Tầm
323-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Tâm-Kiết Sử
324-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Tâm-Kamabhu
325-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Thôn Trưởng-Canda
326-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Thôn Trưởng-tt
327-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Thôn Trưởng-hết
328-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Vô Vi-Thân
329-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Không Thuyết-Trưởng Lão Ni Khema
330-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Không Thuyết-Sariputta Kotthika
331-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Không Thuyết-Vaccha
332-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Đạo-Vô Minh
333-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Đạo-Tà Tánh
334-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Đạo-Không Phóng Dật
335-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Núi
336-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Về Bịnh
337-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Triền Cái
338-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Tổng Nhiếp Giác Chi
339-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra
340-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Niệm Xứ-Ambapali
341-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Niệm Xứ-Nalanda
342-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Niệm Xứ-Giới Trú
343-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Niêm Xứ-Bất Tử
344-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Căn-Thanh Tịnh
345-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tuong Ưng Căn-Lạc Căn
346-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Căn-Về Già
347-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Căn-Giác Phần
348-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Chánh Cần-Sông Hằng Rộng Thuyết
349-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Lực-Sông Hằng Rộng Thuyết
350-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Anuruddha-Độc Cư
351-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Hơi Thở Vô-Hơi Thở Ra
352-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra
353-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Veludvara
354-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Một Ngàn
355-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Saranani
356-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Phước Đức Sung Mãn
357-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Phước Đức Sung Mãn với Kệ
358-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Sự Thật-Định
359-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tuong Ưng Sự Thật-Vực Thẳm
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
3656209
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
223
2450
10137
Friday, 24 May 2024