sach trai niktieu bo 1tieu bo 2tieu bo 3tn kinh tieu botieu bo 4tieu bo 5nghe phai
TIỂU BỘ KINH (pdf) phần đầuMP3 KINH NÓI
506-TBK Tiểu Tụng
507-TBK Pháp Cú câu 01-145
508-TBK Pháp Cú Câu 146-287
509-TBK Pháp Cú Câu 288-423
510-TBK C1 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Bồ Đề
511-TBK C2 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Muccalinda
512-TBK C3 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Nanda
513-TBK C4 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Meghiya
514-TBK C5 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Trưởng Lão Sona
515-TBK C6 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Sanh ra đã mù
516-TBK C7 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm nhỏ
517-TBK C8 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Pataligamiya
518-TBK C1 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Một Pháp)
519-TBK C2 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Hai Pháp)
520-TBK C3 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Ba Pháp)
521-TBK C3 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Ba Pháp)-tt
522-TBK C4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Bốn Pháp)
523-TBK C1 Kinh Tập Một Phẩm Rắn Urgavagga
524-TBK C1 Kinh Tập Một Phẩm Kinh Bại Vong
525-TBK C2 Kinh Tập Tiểu Phẩm
526-TBK C2 Kinh Tập Tiểu Phẩm Chiếc Thuyền
527-TBK C3 Kinh Tập Đại Phẩm
528-TBK C3 Kinh Tập Đại Phẩm (Sabhiya)
529-TBK C3 Kinh Tập Đại Phẩm (Kinh Nàlaka)
530-TBK C4 Kinh Tập Phẩm tám Kinh Về Dục
531-TBK C4 Kinh Tập Phẩm tám Kinh Về Dục tt
532-TBK C5 Kinh Tập Trên Đường Đến Bờ Bên Kia
533-TBK C5 Kinh Tập Trên Đường Đến Bờ Bên Kia tt
534-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 01-07
535-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 08-14
536-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 15
537-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 16-17
538-TBK Chuyện Thiên Cung p2 Cittalata-Chuyện 01-03
539-TBK Chuyện Thiên Cung p2 Cittalata-Chuyện 04-11
540-TBK Chuyện Thiên Cung p3 Paricchattaka-Chuyện 01-05
541-TBK Chuyện Thiên Cung p3 Paricchattaka-Chuyện 06-10
542-TBK Chuyện Thiên Cung p4 Đỏ Sẫm-Chuyện 01-06
543-TBK Chuyện Thiên Cung p4 Đỏ Sẫm-Chuyện 07-12
544-TBK Chuyện Thiên Cung p5 Đại xa- Chuyện 01-08
545-TBK Chuyện Thiên Cung p5 Đại xa- Chuyện 09-14
546-TBK Chuyện Thiên Cung p6 Pàyasi
547-TBK Chuyện Thiên Cung p7 Sunikkhitta
548-TBK Chuyện Thiên Cung p7 Sunikkhitta tt
549-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p1 Chuyện con Rắn
550-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p1 Chuyện con Rắn tt
551-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p2 Ubbarì
552-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p2 Ubbarì tt
553-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p2 Ubbarì-hết
554-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p3 Tiểu Phẩm
555-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p3 Tiểu Phẩm tt
556-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p4 Đại Phẩm
557-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p4 Đại Phẩm tt
558-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ p1-p2
559-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ-Phẩm Ba- Bốn
560-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ-Phẩm Năm- Sáu
561-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ Vappa (phẩm 7-8 & 9)
562-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ Paripunnaka (phẩm 10 & 12)
563-TBK C2 Hai Kệ Utara (phẩm 1 & 2)
564-TBK C2 Hai Kệ Uttara (phẩm 3 & 4)
565-TBK C2 Kệ Kumàra Kassapa (phẩm 5)
566-TBK C3 Anganika Bhàradvàja (phẩm 3 Kệ)
567-TBK C4 Nàgasamàla (phẩm 4 Kệ)
568-TBK C5 Ràjadatta (Phẩm 5 Kệ)
569-TBK C6 Uruvelà Kassapa (Phẩm 6 Kệ)
570-TBK C7 Sundara Samudda (Phẩm 7 Kệ)
571-TBK C8 Sundara Samudda (Phẩm 8-10 Kệ)
572-TBK C11 Sankicca (Phẩm 11-15 Kệ)
573-TBK C16 Adhimutta (Phẩm 20 Kệ)
574-TBK C16 Bhaddiya Kàligo Dhàyaputta (Phẩm 20 Kệ tt)
575-TBK C17 Phussa (Phẩm 30 Kệ
576-TBK C18 Mahà Kassapa (Phẩm 40-50 Kệ)
577-TBK C20 Mahà Moggallàna (Phẩm 60 Kệ)
578-TBK Trưởng Lão Ni Kệ (Tập 1 Kệ)
579-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Abhirùpa (Tập 2 Kệ)
580-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Một Sàmà Khác (Tập 3 Kệ)
581-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Bhaddà Thuộc Dòng Họ Kapllà (Tập 4 Kệ)
582-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Một Tỷ Kheo Ni Vô Danh (Tập 5 Kệ)
583-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Năm Trăm Patàcàrà (Tập 6 Kệ)
584-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Uttarà (Tập 7 Kệ)
585-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Sìsupacàlà (Tập 8 Kệ)
586-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Của Vaddha (Tập 9 Kệ)
587-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Kisà Gotamì (Tập 10 Kệ)
588-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Uppalavanna (Tập 11 Kệ)
589-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Punnà hay Punnikà (Tập 12 Kệ)
590-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Ambapàli (Tập 20 Kệ)
591-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Subhà ở Rừng Xoài của Jivaka (Tập 30 Kệ)
592-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Isidàsi (Tập 40 Kệ)
593-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Sumedhà (Tập 40 Kệ)
594-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyển Pháp Tối Thượng
595-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện 02-03
596-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện Tiểu Triệu Phú
597-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện 06-07
598-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện 08-09-10
599-TBK C1 Phẩm Giới- Chuyện 11-12
600-TBK C1 Phẩm Giới- Chuyện 13-14-15-16
601-TBK C1 Phẩm Giới- Chuyện 17-18-19-20
602-TBK C1 Phẩm Kurunga- Chuyện 21-22-23-24-25
603-TBK C1 Phẩm Kurunga- Chuyện 26-27-28-29-30
604-TBK C1 Phẩm Kulavaka- Chuyện 31
605-TBK C1 Phẩm Kulavaka- Chuyện 32-33-34-35-36-37
606-TBK C1 Phẩm Kulavaka- Chuyện 38-39-40
607-TBK C1 Phẩm Lợi Ái Chuyện 41-50
608-TBK C1 Phẩm Asimsa Chuyện 51-54
609-TBK C1 Phẩm Asimsa Chuyện 55-60
610-TBK C1 Phẩm Nữ Nhân Chuyện 61-64
611-TBK C1 Phẩm Nữ Nhân Chuyện 65-70
612-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 71-73
613-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 74-76
614-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 77
615-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 78-80
616-TBK C1 Phẩm Apayimha Chuyện 81-85
617-TBK C1 Phẩm Apayimha Chuyện 86-90
618-TBK C1 Phẩm Litta Chuyện 91-95
619-TBK C1 Phẩm Litta Chuyện 96-100
620-TBK C1 Phẩm Parossata Chuyện 101-110
621-TBK C1 Phẩm Hamsa Chuyện 111-120
622-TBK C1 Phẩm Kusanali 121-124
623-TBK C1 Phẩm Kusanali 125-130
624-TBK C1 Phẩm Asampadana 131-136
625-TBK C1 Phẩm Asampadana 137-140
626-TBK C1 Phẩm Kakantaka 141-147
627-TBK C1 Phẩm Kakantaka 148-150
628-TBK C2 Phẩm Dalda 151-155
629-TBK C2 Phẩm Dalda 156-160
630-TBK C2 Phẩm Santahava 161-163
631-TBK C2 Phẩm Santahava 164-170
632-TBK C2 Phẩm Thiện Pháp 171-174
633-TBK C2 Phẩm Thiện Pháp 175-180
634-TBK C2 Phẩm Asadisa 181-184
635-TBK C2 Phẩm Asadisa 185-190
636-TBK C2 Phẩm Ruhaka 191-194
637-TBK C2 Phẩm Ruhaka 195-200
638-TBK C2 Phẩm Natamdaiha 201-205
639-TBK C2 Phẩm Natamdaiha 206-210
640-TBK C2 Phẩm Biranatthambahaka 211-216
641-TBK C2 Phẩm Biranatthambahaka 217-220
642-TBK C2 Phẩm Kasava 221-223
643-TBK C2 Phẩm Kasava 224-230
644-TBK C2 Phẩm Upahana 231-237
645-TBK C2 Phẩm Upahana 238-240
646-TBK C2 Phẩm Sigala 241-244
647-TBK C2 Phẩm Sigala 245-250
648-TBK C3 Phẩm Sankappa 251-253
649-TBK C3 Phẩm Sankappa 254-256
650-TBK C3 Phẩm Sankappa 257
651-TBK C3 Phẩm Sankappa 258-260
652-TBK C3 Phẩm Kosya 261-263
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Sunday, 14 April 2024
3578530
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
1072
1866
13672