sach trai niktn kinh tang chi bonghe phai
TĂNG CHI BỘ KINH (pdf)MP3 KINH NÓI
361-TCB C1 Sắc-Đoạn Triền Cái-Khó Xử Dụng-Không Điều Phục-Đặt Hướng Và Trong Sáng
362-TCB C1 Phóng Dật-Phi Pháp-Vô Phạm-Một Người-Người Tối Thắng
363-TCB C1 Không Thể Có Được-Chủng Tử-Makkhali-Không Phóng Dật
364-TCB C1 Thiền Định
365-TCB C2 Hình Phạt-Tranh Luận
366-TCB C2 Người Ngu-Tâm Thăng Bằng
367-TCB C2 Hội Chúng-Người-Tướng
368-TCB C2 Các Pháp-Kẻ Ngu-Các Hy Vọng-Hy Cầu-Bố Thid-Đón Chào-Nhập Định-Phẩn Nộ
369-TCB C3 Người Ngu-Người Đóng Xe
370-TCB C3 Người
371-TCB C3 Sứ Giả Của Trời
372-TCB C3 Nhỏ- Các Bà La Môn
373-TCB C3 Các Bà La Môn- Tikanna
374-TCB C3 Lớn
375-TCB C3 Lớn tt
376-TCB C3 Các Căn Bản Bất Thiện
377-TCB C3 ananda
378-TCB C3 Sa Môn
379-TCB C3 Hạt Muối
380-TCB C3 Hạt Muối tt
381-TCB C3 Chánh Giác
382-TCB C3 Đoạ Xứ
383-TCB C3 Kusinara
384-TCB C3 Kẻ Chiến Sĩ
385-TCB C3 Cát Tường- Lõa Thể
386-TCB C4 Bhandagama
387-TCB C4 Hành-Uruvelà
388-TCB C4 Bánh xe
389-TCB C4 Rohitassa
390-TCB C4 Nguồn sanh phước
391-TCB C4 Nghiệp Công Đức
392-TCB C4 Không Hý Luận
393-TCB C4 Không Có Rung Động
394-TCB C4 Asura
395-TCB C4 Mây Mưa
396-TCB C4 Kesi
397-TCB Sợ Hãi
398-TCB C4 Loài Người- Ánh sáng- Các Căn
399-TCB C4 Đạo Hành
400-TCB C4 Tư Tâm Sở
401-TCB C4 Chiến Sĩ
402-TCB C4 Chiến Sĩ
403-TCB C4 Đại
404-TCB C4 Đại tt
405-TCB C4 Đại tt
406-TCB C4 Bậc Chân Nhân
407-TCB C4 Ô Uế
408-TCB C4 Diệu Hạnh-Phẩm Nghiệp
409-TCB C4 Sợ Hải Phạm Tội
410-TCB C4 Thắng trí- Phẩm Nghiệp Đạo- Tham
411-TCB C5 Sức Mạnh Hữu Học
412-TCB C5 Năm Phần
413-TCB C5 Sumana
414-TCB C5 Vua Munda
415-TCB C5 Triền Cái- Tưởng
416-TCB C5 Chiến Sĩ
417-TCB C5 Chiến Sĩ tt
418-TCB C5 Trưởng Lão- Kakudha
419-TCB C5 An Ổn Trú- Andhkavinda
420-TCB C5 Bệnh
421-TCB C5 Vua (Chuyển Luân Vương)
422-TCB C5 Vua (Không có thể kham nhẫn)
423-TCB C5 Tikandaki
424-TCB C5 Diệu Pháp
425-TCB C5 17 Hiềm Hận- Nam Cư Sĩ
426-TCB C5 20 Bà La Môn
427-TCB C5 Bà La Môn tt- Kimbila
428-TCB C5 Mắng Nhiếc- Du Hành Dài
429-TCB C5 Trú Tại Chổ- Phẩm Ác hành
430-TCB C5 26 Cụ Túc Giới
431-TCB C6 Đáng Được Cung Kính
432-TCB C6 2 Cần Phải Nhớ
433-TCB C6 3 Trên Tất Cả
434-TCB C6 Chư Thiên
435-TCB C6 Dhammika
436-TCB C6 Dhammika (Khema)
437-TCB C6 Đại (Sona)
438-TCB C6 Đại (Người bán củi)
439-TCB C6 Đại (Một Pháp Môn Quyết Trạch)
440-TCB C6 Chư Thiên- A La Hán
441-TCB C6 Mát Lạnh- Lợi Ích- Ba Pháp
442-TCB C7 Tài Sản- Tuỳ Miên
443-TCB C7 Vajjì (Bạt Kỳ)
444-TCB C7 Chư Thiên (Không Phóng Dật)
445-TCB C7 Đại Tế Đàn (Thức Trú)
446-TCB C7 Đại Tế Đàn (Dâm Dục)
447-TCB C7 Không Tuyên Bố
448-TCB C7 Không Tuyên Bố (Siha)
449-TCB C7 Không Tuyên Bố (Bảy Pháp)-hết
450-TCB C7 Đại (Xấu Hổ)
451-TCB C7 Đại (Pháp Trí)
452-TCB C7 Đại (Lửa)-hết
453-TCB C7 Về Luật
454-TCB C8 Từ
455-TCB C8 Lớn (Veranjà)
456-TCB C8 Lớn (Tướng Quân Siha)
457-TCB C8 Lớn (Con Ngựa Thuần Thục)-hết
458-TCB C8 Gia Chủ (Ugga Ở Vesali)
459-TCB C8 Gia Chủ (Không Phải Thời)-hết
460-TCB C8 Bố Thí
461-TCB C8 Ngày Trai Giới
462-TCB C8 Trai Giới (Visàkha)-hết
463-TCB C8 Gotami
464-TCB C8 Đất Rung Động (Dục)
465-TCB C8 Đất Rung Động (Các Giải Thoát)-hết
466-TCB C8 Song Đôi (Lòng Tin)
467-TCB C8 Song Đôi-hết
468-TCB C8 Niệm và Tham Ái
469-TCB C9 Chánh Giác
470-TCB C9 Chánh Giác-hết
471-TCB C9 Tiếng Rống Sư Tử
472-TCB C9 Tiếng Rống Sư Tử (Tôn Giả Samiddhi)-hết
473-TCB C9 Chổ Cư Trứ các Hữu Tình
474-TCB C9 Chổ Cư Trứ các Hữu Tình-hết
475-TCB C9 Đại (Chín Thứ Đệ Trú)
476-TCB C9 Đại
477-TCB C9 Đại (Con Voi Lớn)-hết
478-TCB C9 Pancala (Pancalacanda)
479-TCB C10 Lợi Ích
480-TCB C10 Hộ Trì (Trú Xứ)
481-TCB C10 Hộ Trì (Đáng Được Cúng Dường)-hết
482-TCB C10 Lớn (Con Sư Tử)
483-TCB C10 Lớn (Thiền Án Xứ)
484-TCB C10 Lớn (Người Kosala)-hết
485-TCB C10 Upaly và Ananda  
486-TCB C10 Mắng Nhiếc  
487-TCB C10 Tâm Của Mình  
488-TCB C10 Song Đôi  
489-TCB C10 Ước Nguyện  
490-TCB C10 Ước Nguyện-hết  
491-TCB C10 Trưởng Lão  
492-TCB C10 Trưởng Lão (Tỷ Kheo Kàlaka)-hết  
493-TCB C10 Nam Cư Sĩ  
494-TCB C10 Nam Cư Sĩ (Kiến)  
495-TCB C10 Nam Cư Sĩ (Đáng Đảnh Lễ)-hết  
496-TCB C10 Sa Môn Tưởng  
497-TCB C10 Đi Xuống  
498-TCB C10 Thanh Tịnh- Thiện Lương- Thánh Đạo- Người- Janussoni  
499-TCB C10 Anussoni  
500-TCB C10 Thiện Lương- Thánh Đạo- Hạng Ngườii- Thân Do Nghiệp Sanh  
501-TCB C10 Thân Do Nghiệp Sanh (Tổn Giảm Và Tăng Trưởng)  
502-TCB C11 Y Chỉ  
503-TCB C11 Tùy Niệm  
504-TCB C11 Tùy Niệm (Từ)-hết  
505-TCB C11 Tổng Kết  
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
3656280
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
294
2450
10208
Friday, 24 May 2024