sachNikaya nam truyen nghe
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
BẢN KINH CHỮ 1-KINH TRƯỜNG BỘ (pdf) MP3 KINH NÓI
Lời Giới Thiệu của Ban Hoằng Pháp ☸ ♪ ♬
001-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta) ☸ ♪ ♬
002-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta) ☸ ♪ ♬
004-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta) ☸ ♪ ♬
005-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)-hết ☸ ♪ ♬
006-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) ☸ ♪ ♬
007-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) ☸ ♪ ♬
008-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) ☸ ♪ ♬
009-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta)-hết ☸ ♪ ♬
010-Trường Bộ (03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta) ☸ ♪ ♬
011-Trường Bộ (03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)-hết ☸ ♪ ♬
012-Trường Bộ (04) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta) ☸ ♪ ♬
013-Trường Bộ (04) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)-hết ☸ ♪ ♬
014-Trường Bộ (05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta) ☸ ♪ ♬
015-Trường Bộ (05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)-hết ☸ ♪ ♬
016 Trường Bộ (06) Kinh Jaliya ☸ ♪ ♬
017-Trường Bộ (06) Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta) ☸ ♪ ♬
018-Trường Bộ (08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta) ☸ ♪ ♬
019-Trường Bộ (08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta)-hết ☸ ♪ ♬
020-Trường Bộ (09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta) ☸ ♪ ♬
021-Trường Bộ (09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)-hết ☸ ♪ ♬
022-Trường Bộ (10) Kinh Tu-ba (Subha Sutta) ☸ ♪ ♬
023-Trường Bộ (11) Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta) ☸ ♪ ♬
024-Trường Bộ (12) Kinh Lô-hi-gia (Lohicca Sutta) ☸ ♪ ♬
025-Trường Bộ (13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta) ☸ ♪ ♬
026-Trường Bộ (13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta) ☸ ♪ ♬
027-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta) ☸ ♪ ♬
028-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta) ☸ ♪ ♬
029-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta) ☸ ♪ ♬
030-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)-hết ☸ ♪ ♬
031-Trường Bộ (15) Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta) ☸ ♪ ♬
032-Trường Bộ (15) Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta)-hết ☸ ♪ ♬
033-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) ☸ ♪ ♬
034-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) ☸ ♪ ♬
035-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) ☸ ♪ ♬
036-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) ☸ ♪ ♬
037-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) ☸ ♪ ♬
038-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) ☸ ♪ ♬
039-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) ☸ ♪ ♬
040-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)-hết ☸ ♪ ♬
041-Trường Bộ (17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta) ☸ ♪ ♬
042-Trường Bộ (17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta) tt ☸ ♪ ♬
043-Trường Bộ (18) Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta) ☸ ♪ ♬
044-Trường Bộ (19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta) ☸ ♪ ♬
045-Trường Bộ (19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta) tt ☸ ♪ ♬
046-Trường Bộ (20) Kinh Ðại hội (Mahà-Samaya Sutta) ☸ ♪ ♬
047-Trường Bộ (21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta) ☸ ♪ ♬
048-Trường Bộ (21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta) tt ☸ ♪ ♬
049-Trường Bộ (22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) ☸ ♪ ♬
050-Trường Bộ (22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) tt ☸ ♪ ♬
051-Trường Bộ (23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta) ☸ ♪ ♬
052-Trường Bộ (23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta) ☸ ♪ ♬
053-Trường Bộ (23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta) tt hết ☸ ♪ ♬
054-Trường Bộ (24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta) ☸ ♪ ♬
055-Trường Bộ (24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta) hết ☸ ♪ ♬
056-Trường Bộ (25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta) ☸ ♪ ♬
057-Trường Bộ (25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta) tt ☸ ♪ ♬
058-Trường Bộ (26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta) ☸ ♪ ♬
059-Trường Bộ (26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta) tt ☸ ♪ ♬
060-Trường Bộ (27) Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta) ☸ ♪ ♬
061-Trường Bộ (28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta) ☸ ♪ ♬
062-Trường Bộ (29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta) ☸ ♪ ♬
063-Trường Bộ (29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta) tt ☸ ♪ ♬
064-Trường Bộ (30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) ☸ ♪ ♬
065-Trường Bộ (30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) tt ☸ ♪ ♬
066-Trường Bộ (31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta) ☸ ♪ ♬
067-Trường Bộ (32) Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta) ☸ ♪ ♬
068-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) ☸ ♪ ♬
069-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) ☸ ♪ ♬
070-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) ☸ ♪ ♬
071-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) tt ☸ ♪ ♬
072-Trường Bộ (34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ 2-KINH TRUNG BỘ (pdf) MP3 KINH NÓI
073-Trung Bộ (01) Kinh Pháp môn căn bản ☸ ♪ ♬
074-Trung Bộ (02) Kinh Tất cả lậu hoặc ☸ ♪ ♬
075-Trung Bộ (03) Kinh Thừa tự Pháp ☸ ♪ ♬
076-Trung Bộ (04) Kinh Sợ hãi và khiếp đảm ☸ ♪ ♬
077-Trung Bộ (05) Kinh Không uế nhiễm ☸ ♪ ♬
078-Trung Bộ (06) Kinh Ước nguyện ☸ ♪ ♬
079-Trung Bộ (07) Kinh Ví dụ tấm vải ☸ ♪ ♬
080-Trung Bộ (08) Kinh Ðoạn giảm ☸ ♪ ♬
081-Trung Bộ (09) Kinh Chánh tri kiến ☸ ♪ ♬
082-Trung Bộ (10) Kinh Niệm xứ ☸ ♪ ♬
083-Trung Bộ (11) Kinh Tiểu Sư tử hống ☸ ♪ ♬
084-Trung Bộ (12) Kinh Ðại Sư tử hống ☸ ♪ ♬
085-Trung Bộ (12) Kinh Ðại Sư tử hống-hết ☸ ♪ ♬
086-Trung Bộ (13) Đại Kinh Khổ uẩn ☸ ♪ ♬
087-Trung Bộ (14) Tiểu Kinh Khổ uẩn ☸ ♪ ♬
088-Trung Bộ (15) Kinh Tư lượng ☸ ♪ ♬
089-Trung Bộ (16) Kinh Tâm hoang vu ☸ ♪ ♬
090-Trung Bộ (17) Kinh Khu rừng ☸ ♪ ♬
091-Trung Bộ (18) Kinh Mật hoàn ☸ ♪ ♬
092-Trung Bộ (19) Kinh Song tầm ☸ ♪ ♬
093-Trung Bộ (20) Kinh An trú tầm ☸ ♪ ♬
094-Trung Bộ (21) Kinh Ví dụ cái cưa ☸ ♪ ♬
095-Trung Bộ (22) Kinh Ví dụ con rắn ☸ ♪ ♬
096-Trung Bộ (22) Kinh Ví dụ con rắn-hết ☸ ♪ ♬
097-Trung Bộ (23) Kinh Gò mối ☸ ♪ ♬
098-Trung Bộ (24) Kinh Trạm xe ☸ ♪ ♬
099-Trung Bộ (25) Kinh Bẫy mồi ☸ ♪ ♬
100-Trung Bộ (26) Kinh Thánh cầu ☸ ♪ ♬
101-Trung Bộ (26) Kinh Thánh cầu-hết ☸ ♪ ♬
102-Trung Bộ (27) Tiểu Kinh Ví dụ dấu chân voi ☸ ♪ ♬
103-Trung Bộ (28) Ðại Kinh Ví dụ dấu chân voi ☸ ♪ ♬
104-Trung Bộ (29) Ðại Kinh Ví dụ lõi cây ☸ ♪ ♬
105-Trung Bộ (30) Tiểu Kinh Ví dụ lõi cây ☸ ♪ ♬
106-Trung Bộ (31) Tiểu Kinh Khu rừng sừng bò ☸ ♪ ♬
107-Trung Bộ (32) Đại Kinh Khu rừng sừng bò ☸ ♪ ♬
108-Trung Bộ (33) Đại Kinh Người chăn bò ☸ ♪ ♬
109-Trung Bộ (34) Tiểu Kinh Người chăn bò ☸ ♪ ♬
110-Trung Bộ (35) Tiểu kinh Saccaka ☸ ♪ ♬
111-Trung Bộ (36) Ðại kinh Saccaka ☸ ♪ ♬
112-Trung Bộ (36) Ðại kinh Saccaka-hết ☸ ♪ ♬
113-Trung Bộ (37) Tiểu Kinh Ðoạn tận ái ☸ ♪ ♬
114-Trung Bộ (38) Ðại Kinh Ðoạn tận ái ☸ ♪ ♬
115-Trung Bộ (38) Ðại kinh Ðoạn tận ái-hết ☸ ♪ ♬
116-Trung Bộ (39) Ðại kinh Xóm ngựa ☸ ♪ ♬
117-Trung Bộ (40) Tiểu kinh Xóm ngựa ☸ ♪ ♬
118-Trung Bộ (41) Kinh Saleyyaka ☸ ♪ ♬
119-Trung Bộ (42) Kinh Veranjaka ☸ ♪ ♬
120-Trung Bộ (43) Ðại kinh Phương quảng ☸ ♪ ♬
121-Trung Bộ (44) Tiểu kinh Phương quảng ☸ ♪ ♬
122-Trung Bộ (45) Tiểu kinh Pháp hành ☸ ♪ ♬
123-Trung Bộ (46) Ðại kinh Pháp hành ☸ ♪ ♬
124-Trung Bộ (47) Kinh Tư sát ☸ ♪ ♬
125-Trung Bộ (48) Kinh Kosampiya ☸ ♪ ♬
126-Trung Bộ (49) Kinh Phạm thiên cầu thỉnh ☸ ♪ ♬
127-Trung Bộ (50) Kinh Hàng ma ☸ ♪ ♬
128-Trung Bộ (51) Kinh Kandaraka ☸ ♪ ♬
129-Trung Bộ (52) Kinh Bất Thành ☸ ♪ ♬
130-Trung Bộ (53) Kinh Hữu Học ☸ ♪ ♬
131-Trung Bộ (54) Kinh Potaliya ☸ ♪ ♬
132-Trung Bộ (55) Kinh Jivaka ☸ ♪ ♬
133-Trung Bộ (56) Kinh Ưu Ba Ly ☸ ♪ ♬
134-Trung Bộ (56) Kinh Ưu Ba Ly ☸ ♪ ♬
135-Trung Bộ (57) Kinh Hạnh Con Chó ☸ ♪ ♬
136-Trung Bộ (58) Kinh Vương Tử Vô Úy Abhaya ☸ ♪ ♬
137-Trung Bộ (59) Kinh Nhiều Cảm Thọ ☸ ♪ ♬
138-Trung Bộ (60) Kinh Không Có Gì Chuyển Hướng ☸ ♪ ♬
139-Trung Bộ (60) Kinh Không Có Gì Chuyển Hướng ☸ ♪ ♬
140-Trung Bộ (61) Kinh Giáo Giới La Hầu La Ở rừng Ambala ☸ ♪ ♬
141-Trung Bộ (62) Kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La ☸ ♪ ♬
142-Trung Bộ (63) Tiểu Kinh Malunkya ☸ ♪ ♬
143-Trung Bộ (64) Đại Kinh Malunkya ☸ ♪ ♬
144-Trung Bộ (65) Đại Kinh Bhaddali ☸ ♪ ♬
145-Trung Bộ (66) Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy ☸ ♪ ♬
146-Trung Bộ (67) Kinh Catuma ☸ ♪ ♬
147-Trung Bộ (68) Kinh Nalakapana ☸ ♪ ♬
148-Trung Bộ (69) Kinh Gulissani ☸ ♪ ♬
149-Trung Bộ (70) Kinh Kitagiri ☸ ♪ ♬
150-Trung Bộ (71) Kinh Ba Minh Vacchagota Về Tam Minh ☸ ♪ ♬
151-Trung Bộ (72) Kinh Aggivacchagotta Về Lửa ☸ ♪ ♬
152-Trung Bộ (73) Kinh Aggivacchagotta ☸ ♪ ♬
153-Trung Bộ (74) Kinh Trường Trảo ☸ ♪ ♬
154-Trung Bộ (75) Kinh Magandiya ☸ ♪ ♬
155-Trung Bộ (76) Kinh Sandaka ☸ ♪ ♬
156-Trung Bộ (77) Kinh Mahasakuludayi ☸ ♪ ♬
157-Trung Bộ (78) Kinh Samanamandika ☸ ♪ ♬
158-Trung Bộ (79) Kinh Sakuludayi (Thiện Sanh Ưu Đà Di) ☸ ♪ ♬
159-Trung Bộ (80) Kinh Vekhanassa ☸ ♪ ♬
160-Trung Bộ (81) Kinh Ghatikara ☸ ♪ ♬
161-Trung Bộ (82) Kinh Ratthapala ☸ ♪ ♬
162-Trung Bộ (82) Kinh Ratthapala-tt ☸ ♪ ♬
163-Trung Bộ (83) Kinh Makhadeva ☸ ♪ ♬
164-Trung Bộ (84) Kinh Madhura ☸ ♪ ♬
165-Trung Bộ (85) Kinh Bồ Đề Vương Tử ☸ ♪ ♬
166-Trung Bộ (86) Kinh Angulimala ☸ ♪ ♬
167-Trung Bộ (87) Kinh Ái Sanh ☸ ♪ ♬
168-Trung Bộ (88) Kinh Bahitika ☸ ♪ ♬
169-Trung Bộ (89) Kinh Pháp Trang Nghiêm ☸ ♪ ♬
170-Trung Bộ (90) Kinh Kannakatthala ☸ ♪ ♬
171-Trung Bộ (91) Kinh Brahmayu ☸ ♪ ♬
172-Trung Bộ (92) Kinh Sela ☸ ♪ ♬
173-Trung Bộ (93) Kinh Assalayana ☸ ♪ ♬
174-Trung Bộ (94) Kinh Ghotamukha ☸ ♪ ♬
175-Trung Bộ (95) Kinh Canki ☸ ♪ ♬
176-Trung Bộ (96) Kinh Esukari ☸ ♪ ♬
177-Trung Bộ (97) Kinh Dhananjani ☸ ♪ ♬
178-Trung Bộ (98) Kinh Vasettha ☸ ♪ ♬
179-Trung Bộ (99) Kinh Subha ☸ ♪ ♬
180-Trung Bộ (100) Kinh Sangarava ☸ ♪ ♬
181-Trung Bộ (101) Kinh Devadaha ☸ ♪ ♬
182-Trung Bộ (101) Kinh Davadaha tt ☸ ♪ ♬
183-Trung Bộ (102) Kinh Năm Và Ba ☸ ♪ ♬
184-Trung Bộ (103) Kinh Nghĩ Như Thế Nào ☸ ♪ ♬
185-Trung Bộ (104) Kinh Làng Sama ☸ ♪ ♬
186-Trung Bộ (105) Kinh Thiện Tinh ☸ ♪ ♬
187-Trung Bộ (106) Kinh Bất Động Lợi Ích ☸ ♪ ♬
188-Trung Bộ (107) Kinh Gonaka Moggallana ☸ ♪ ♬
189-Trung Bộ (108) Kinh Gopaka Moggallana ☸ ♪ ♬
190-Trung Bộ (109) Kinh Đại Mãn Nguyệt ☸ ♪ ♬
191-Trung Bộ (110) Kinh Tiểu Mãn Nguyệt ☸ ♪ ♬
192-Trung Bộ (111) Kinh Bất Đoạn ☸ ♪ ♬
193-Trung Bộ (112) Kinh Sáu Thanh Tịnh ☸ ♪ ♬
194-Trung Bộ (113) Kinh Chân Nhân ☸ ♪ ♬
195-Trung Bộ (114) Kinh Nên Hành Trì-Không Nên Hành Trì ☸ ♪ ♬
196-Trung Bộ (114) Kinh Nên Hành Trì-Không Nên Hành Trì tt ☸ ♪ ♬
197-Trung Bộ (115) Kinh Đa Giới ☸ ♪ ♬
198-Trung Bộ (116) Kinh Thôn Tiên ☸ ♪ ♬
199-Trung Bộ (117) Kinh Đại Kinh Bốn Mươi ☸ ♪ ♬
200-Trung Bộ (118) Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm ☸ ♪ ♬
201-Trung Bộ (119) Kinh Thân Hành Niệm ☸ ♪ ♬
202-Trung Bộ (120) Kinh Hành Sanh ☸ ♪ ♬
203-Trung Bộ (121) Kinh Tiểu Không ☸ ♪ ♬
204-Trung Bộ (122) Kinh Đại Không ☸ ♪ ♬
205-Trung Bộ (123) Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp ☸ ♪ ♬
206-Trung Bộ (124) Kinh Bạc Câu La ☸ ♪ ♬
207-Trung Bộ (125) Kinh Điều Ngự Địa ☸ ♪ ♬
208-Trung Bộ (126) Kinh Phù Di ☸ ♪ ♬
209-Trung Bộ (127) Kinh A Na Luật ☸ ♪ ♬
210-Trung Bộ (128) Kinh Tuỳ Phiền Não ☸ ♪ ♬
211-Trung Bộ (129) Kinh Hiền Ngu ☸ ♪ ♬
212-Trung Bộ (129) Kinh Hiền Ngu tt ☸ ♪ ♬
213-Trung Bộ (130) Kinh Thiên Xứ ☸ ♪ ♬
214-Trung Bộ (131) Kinh Nhất Dạ Hiền Giả ☸ ♪ ♬
215-Trung Bộ (132) Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả ☸ ♪ ♬
216-Trung Bộ (133) Kinh Đại Ca Chiên Diên Nhất Dạ Hiền Giả ☸ ♪ ♬
217-Trung Bộ (134) Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả ☸ ♪ ♬
218-Trung Bộ (135) Kinh Tiểu Nghiệp phân biệt ☸ ♪ ♬
219-Trung Bộ (136) Kinh Đại Nghiệp phân biệt ☸ ♪ ♬
220-Trung Bộ (137) Kinh Phân biệt sáu xứ ☸ ♪ ♬
221-Trung Bộ (138) Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết ☸ ♪ ♬
222-Trung Bộ (139) Kinh Vô tránh phân biệt ☸ ♪ ♬
223-Trung Bộ (140) Kinh Giới phân biệt ☸ ♪ ♬
224-Trung Bộ (141) Kinh Phân biệt về sự thật ☸ ♪ ♬
225-Trung Bộ (142) Kinh Phân biệt cúng dường ☸ ♪ ♬
226-Trung Bộ (143) Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc ☸ ♪ ♬
227-Trung Bộ (144) Kinh Giáo giới Channa ☸ ♪ ♬
228-Trung Bộ (145) Kinh Giáo giới Phú-lâu-na ☸ ♪ ♬
229-Trung Bộ (146) Kinh Giáo giới Nandaka ☸ ♪ ♬
230-Trung Bộ (147) Kinh Tiểu giáo giới La-hầu-la ☸ ♪ ♬
231-Trung Bộ (148) Kinh Sáu sáu ☸ ♪ ♬
232-Trung Bộ (149) Kinh Đại kinh Sáu xứ ☸ ♪ ♬
233-Trung Bộ (150) Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda ☸ ♪ ♬
234-Trung Bộ (151) Kinh Khất thực thanh tịnh ☸ ♪ ♬
235-Trung Bộ (152) Kinh Căn tu tập ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ 3-KINH TƯƠNG ƯNG BỘ (pdf) MP3 KINH NÓI
236-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Chư Thiên-Cây lau-Vườn Hoan Hỷ ☸ ♪ ♬
237-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Chư Thiên-kiếm-Quần Tiên ☸ ♪ ♬
238-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Chư Thiên-Thiêu cháy-Già-Thắng-Đoạn ☸ ♪ ♬
239-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Thiên Tử-Ca Diếp-Cấp Cô Độc ☸ ♪ ♬
240-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Thiên Tử-Các Ngoại Đạo ☸ ♪ ♬
241-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Kosala-Tuổi Trẻ ☸ ♪ ♬
242-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Kosala-Bện Tóc ☸ ♪ ♬
243-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Kosala-Người ☸ ♪ ♬
244-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Ác ma-Khổ hạnh và Nghiệp ☸ ♪ ♬
245-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Ác ma-Đa Số ☸ ♪ ♬
246-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Tỳ kheo ni-Alavikha ☸ ♪ ♬
247-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Phạm Thiên-Thỉnh Cầu ☸ ♪ ♬
248-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Phạm Thiên-Sanamkumàra (Thường Đồng Tử) ☸ ♪ ♬
249-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Bà La Môn-A La Hán ☸ ♪ ♬
250-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Bà La Môn-Cư Sĩ ☸ ♪ ♬
251-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa ☸ ♪ ♬
252-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Rừng ☸ ♪ ♬
253-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Dạ Xoa ☸ ♪ ♬
254-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Sakka-Suvìra ☸ ♪ ♬
255-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Sakka-Chư Thiên hay cấm giới-Năm Kinh ☸ ♪ ♬
256-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Phật Đà ☸ ♪ ♬
257-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Đồ Ăn ☸ ♪ ♬
258-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Mười Lực ☸ ♪ ♬
259-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Kalara-Vị Sát Đế Lỵ ☸ ♪ ♬
260-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Gia Chủ ☸ ♪ ♬
261-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Cây ☸ ♪ ♬
262-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Đại ☸ ♪ ♬
263-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Bó Lau ☸ ♪ ♬
264-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Sa Môn-Bà La Môn ☸ ♪ ♬
265-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Minh Kiến ☸ ♪ ♬
266-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Giới-Nội Giới ☸ ♪ ♬
267-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Giới-Căn Nhà Bằng Gạch ☸ ♪ ♬
268-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Giới-Nghiệp Đạo Thứ Ba ☸ ♪ ♬
269-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Vô Thỉ-Cỏ và Củi ☸ ♪ ♬
270-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Kassapa (Ca Diếp)-Tri Túc ☸ ♪ ♬
271-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Kassapa (Ca Diếp)-Giáo Giới ☸ ♪ ♬
272-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Kassapa (Ca Diếp)-Trú Xứ-hết ☸ ♪ ♬
273-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính-Khổ Lụy ☸ ♪ ♬
274-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính-Sa Môn-Bà La Môn ☸ ♪ ♬
275-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Ràhula-Mắt ☸ ♪ ♬
276-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Lakkhana-Đống Xương ☸ ♪ ♬
277-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Thí Dụ-Chóp Mái ☸ ♪ ♬
278-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Tỳ Kheo-Kolita ☸ ♪ ♬
279-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Uẩn (Năm Mươi Kinh Căn Bản)-Nakulapità ☸ ♪ ♬
280-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Căn Bản-Vô Thường ☸ ♪ ♬
281-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Căn Bản-Không Phải Của Các Ông ☸ ♪ ♬
282-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Căn Bản-Tham Luyến ☸ ♪ ♬
283-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh-A La Hán-Chấp Trước ☸ ♪ ♬
284-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh-Những Gì Được Ăn-Vị Ngọt ☸ ♪ ♬
285-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh-Trưởng Lão-Ananda ☸ ♪ ♬
286-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Ở Giữa-Hoa-Dòng Sông ☸ ♪ ♬
287-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Sau-Biên ☸ ♪ ♬
288-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Sau-Thuyết Pháp-Vô Minh ☸ ♪ ♬
289-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Sau-Vô Minh-Tập Pháp ☸ ♪ ♬
290-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Sau-Than Đỏ-Than Đỏ Hực ☸ ♪ ♬
291-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Radha ☸ ♪ ♬
292-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kiến ☸ ♪ ♬
293-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Sanh-Con Mắt ☸ ♪ ♬
294-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Phiền Não ☸ ♪ ♬
295-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Sariputta ☸ ♪ ♬
296-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Loài Rồng ☸ ♪ ♬
297-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kim Xí Điểu ☸ ♪ ♬
298-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Càn Thác Bà ☸ ♪ ♬
299-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Thần Mây ☸ ♪ ♬
300-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Vacchagota ☸ ♪ ♬
301-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Thiền ☸ ♪ ♬
302-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Vô Thường ☸ ♪ ♬
303-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Tất Cả ☸ ♪ ♬
304-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần hai-Năm Mươi Kinh-Vô Minh ☸ ♪ ♬
305-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần hai-Năm Mươi Kinh-Bệnh ☸ ♪ ♬
306-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần hai-Năm Mươi Kinh-Punna ☸ ♪ ♬
307-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần hai-Năm Mươi Kinh-Từ Bỏ ☸ ♪ ♬
308-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần ba-Năm Mươi Kinh-An Ổn-Khỏi Các Khổ Ách ☸ ♪ ♬
309-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần ba-Năm Mươi Kinh-Thế Giới Dục Công Đức ☸ ♪ ♬
310-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Gia Chủ ☸ ♪ ♬
311-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Devadaha ☸ ♪ ♬
312-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Duyệt Hỷ Tiêu Tận ☸ ♪ ♬
313-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Biển ☸ ♪ ♬
314-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Rắn Độc ☸ ♪ ♬
315-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Khúc Gỗ ☸ ♪ ♬
316-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Đờn Tỳ Bà ☸ ♪ ♬
317-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Thọ-Phẩm Có Kệ-Thiền Định ☸ ♪ ♬
318-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng thọ-Sống Một Mình ☸ ♪ ♬
319-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng thọ-Một Trăm Lẻ Tám Pháp Môn-Sivaka ☸ ♪ ♬
320-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Nữ Nhân-Trung Lược-Khả Ý và Không Khả Ý ☸ ♪ ♬
321-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Jambukhadaka-Nibbana (Niết Bàn) ☸ ♪ ♬
322-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Moggalana-Với Tầm ☸ ♪ ♬
323-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Tâm-Kiết Sử ☸ ♪ ♬
324-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Tâm-Kamabhu ☸ ♪ ♬
325-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Thôn Trưởng-Canda ☸ ♪ ♬
326-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Thôn Trưởng-tt ☸ ♪ ♬
327-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Thôn Trưởng-hết ☸ ♪ ♬
328-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Vô Vi-Thân ☸ ♪ ♬
329-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Không Thuyết-Trưởng Lão Ni Khema ☸ ♪ ♬
330-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Không Thuyết-Sariputta Kotthika ☸ ♪ ♬
331-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Không Thuyết-Vaccha ☸ ♪ ♬
332-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Đạo-Vô Minh ☸ ♪ ♬
333-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Đạo-Tà Tánh ☸ ♪ ♬
334-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Đạo-Không Phóng Dật ☸ ♪ ♬
335-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Núi ☸ ♪ ♬
336-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Về Bịnh ☸ ♪ ♬
337-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Triền Cái ☸ ♪ ♬
338-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Tổng Nhiếp Giác Chi ☸ ♪ ♬
339-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra ☸ ♪ ♬
340-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Niệm Xứ-Ambapali ☸ ♪ ♬
341-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Niệm Xứ-Nalanda ☸ ♪ ♬
342-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Niệm Xứ-Giới Trú ☸ ♪ ♬
343-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Niêm Xứ-Bất Tử ☸ ♪ ♬
344-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Căn-Thanh Tịnh ☸ ♪ ♬
345-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tuong Ưng Căn-Lạc Căn ☸ ♪ ♬
346-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Căn-Về Già ☸ ♪ ♬
347-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Căn-Giác Phần ☸ ♪ ♬
348-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Chánh Cần-Sông Hằng Rộng Thuyết ☸ ♪ ♬
349-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Lực-Sông Hằng Rộng Thuyết ☸ ♪ ♬
350-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Anuruddha-Độc Cư ☸ ♪ ♬
351-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Hơi Thở Vô-Hơi Thở Ra ☸ ♪ ♬
352-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra ☸ ♪ ♬
353-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Veludvara ☸ ♪ ♬
354-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Một Ngàn ☸ ♪ ♬
355-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Saranani ☸ ♪ ♬
356-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Phước Đức Sung Mãn ☸ ♪ ♬
357-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Phước Đức Sung Mãn với Kệ ☸ ♪ ♬
358-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Sự Thật-Định ☸ ♪ ♬
359-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Sự Thật-Vực Thẳm ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ 4-KINH TĂNG CHI BỘ (pdf) MP3 KINH NÓI
361-TCB C1 Sắc-Đoạn Triền Cái-Khó Xử Dụng-Không Điều Phục-Đặt Hướng Và Trong Sáng ☸ ♪ ♬
362-TCB C1 Phóng Dật-Phi Pháp-Vô Phạm-Một Người-Người Tối Thắng ☸ ♪ ♬
363-TCB C1 Không Thể Có Được-Chủng Tử-Makkhali-Không Phóng Dật ☸ ♪ ♬
364-TCB C1 Thiền Định ☸ ♪ ♬
365-TCB C2 Hình Phạt-Tranh Luận ☸ ♪ ♬
366-TCB C2 Người Ngu-Tâm Thăng Bằng ☸ ♪ ♬
367-TCB C2 Hội Chúng-Người-Tướng ☸ ♪ ♬
368-TCB C2 Các Pháp-Kẻ Ngu-Các Hy Vọng-Hy Cầu-Bố Thid-Đón Chào-Nhập Định-Phẩn Nộ ☸ ♪ ♬
369-TCB C3 Người Ngu-Người Đóng Xe ☸ ♪ ♬
370-TCB C3 Người ☸ ♪ ♬
371-TCB C3 Sứ Giả Của Trời ☸ ♪ ♬
372-TCB C3 Nhỏ- Các Bà La Môn ☸ ♪ ♬
373-TCB C3 Các Bà La Môn- Tikanna ☸ ♪ ♬
374-TCB C3 Lớn ☸ ♪ ♬
375-TCB C3 Lớn tt ☸ ♪ ♬
376-TCB C3 Các Căn Bản Bất Thiện ☸ ♪ ♬
377-TCB C3 ananda ☸ ♪ ♬
378-TCB C3 Sa Môn ☸ ♪ ♬
379-TCB C3 Hạt Muối ☸ ♪ ♬
380-TCB C3 Hạt Muối tt ☸ ♪ ♬
381-TCB C3 Chánh Giác ☸ ♪ ♬
382-TCB C3 Đoạ Xứ ☸ ♪ ♬
383-TCB C3 Kusinara ☸ ♪ ♬
384-TCB C3 Kẻ Chiến Sĩ ☸ ♪ ♬
385-TCB C3 Cát Tường- Lõa Thể ☸ ♪ ♬
386-TCB C4 Bhandagama ☸ ♪ ♬
387-TCB C4 Hành-Uruvelà ☸ ♪ ♬
388-TCB C4 Bánh xe ☸ ♪ ♬
389-TCB C4 Rohitassa ☸ ♪ ♬
390-TCB C4 Nguồn sanh phước ☸ ♪ ♬
391-TCB C4 Nghiệp Công Đức ☸ ♪ ♬
392-TCB C4 Không Hý Luận ☸ ♪ ♬
393-TCB C4 Không Có Rung Động ☸ ♪ ♬
394-TCB C4 Asura ☸ ♪ ♬
395-TCB C4 Mây Mưa ☸ ♪ ♬
396-TCB C4 Kesi ☸ ♪ ♬
397-TCB Sợ Hãi ☸ ♪ ♬
398-TCB C4 Loài Người- Ánh sáng- Các Căn ☸ ♪ ♬
399-TCB C4 Đạo Hành ☸ ♪ ♬
400-TCB C4 Tư Tâm Sở ☸ ♪ ♬
401-TCB C4 Chiến Sĩ ☸ ♪ ♬
402-TCB C4 Chiến Sĩ ☸ ♪ ♬
403-TCB C4 Đại ☸ ♪ ♬
404-TCB C4 Đại tt ☸ ♪ ♬
405-TCB C4 Đại tt ☸ ♪ ♬
406-TCB C4 Bậc Chân Nhân ☸ ♪ ♬
407-TCB C4 Ô Uế ☸ ♪ ♬
408-TCB C4 Diệu Hạnh-Phẩm Nghiệp ☸ ♪ ♬
409-TCB C4 Sợ Hải Phạm Tội ☸ ♪ ♬
410-TCB C4 Thắng trí- Phẩm Nghiệp Đạo- Tham ☸ ♪ ♬
411-TCB C5 Sức Mạnh Hữu Học ☸ ♪ ♬
412-TCB C5 Năm Phần ☸ ♪ ♬
413-TCB C5 Sumana ☸ ♪ ♬
414-TCB C5 Vua Munda ☸ ♪ ♬
415-TCB C5 Triền Cái- Tưởng ☸ ♪ ♬
416-TCB C5 Chiến Sĩ ☸ ♪ ♬
417-TCB C5 Chiến Sĩ tt ☸ ♪ ♬
418-TCB C5 Trưởng Lão- Kakudha ☸ ♪ ♬
419-TCB C5 An Ổn Trú- Andhkavinda ☸ ♪ ♬
420-TCB C5 Bệnh ☸ ♪ ♬
421-TCB C5 Vua (Chuyển Luân Vương) ☸ ♪ ♬
422-TCB C5 Vua (Không có thể kham nhẫn) ☸ ♪ ♬
423-TCB C5 Tikandaki ☸ ♪ ♬
424-TCB C5 Diệu Pháp ☸ ♪ ♬
425-TCB C5 17 Hiềm Hận- Nam Cư Sĩ ☸ ♪ ♬
426-TCB C5 20 Bà La Môn ☸ ♪ ♬
427-TCB C5 Bà La Môn tt- Kimbila ☸ ♪ ♬
428-TCB C5 Mắng Nhiếc- Du Hành Dài ☸ ♪ ♬
429-TCB C5 Trú Tại Chổ- Phẩm Ác hành ☸ ♪ ♬
430-TCB C5 26 Cụ Túc Giới ☸ ♪ ♬
431-TCB C6 Đáng Được Cung Kính ☸ ♪ ♬
432-TCB C6 2 Cần Phải Nhớ ☸ ♪ ♬
433-TCB C6 3 Trên Tất Cả ☸ ♪ ♬
434-TCB C6 Chư Thiên ☸ ♪ ♬
435-TCB C6 Dhammika ☸ ♪ ♬
436-TCB C6 Dhammika (Khema) ☸ ♪ ♬
437-TCB C6 Đại (Sona) ☸ ♪ ♬
438-TCB C6 Đại (Người bán củi) ☸ ♪ ♬
439-TCB C6 Đại (Một Pháp Môn Quyết Trạch) ☸ ♪ ♬
440-TCB C6 Chư Thiên- A La Hán ☸ ♪ ♬
441-TCB C6 Mát Lạnh- Lợi Ích- Ba Pháp ☸ ♪ ♬
442-TCB C7 Tài Sản- Tuỳ Miên ☸ ♪ ♬
443-TCB C7 Vajjì (Bạt Kỳ) ☸ ♪ ♬
444-TCB C7 Chư Thiên (Không Phóng Dật) ☸ ♪ ♬
445-TCB C7 Đại Tế Đàn (Thức Trú) ☸ ♪ ♬
446-TCB C7 Đại Tế Đàn (Dâm Dục) ☸ ♪ ♬
447-TCB C7 Không Tuyên Bố ☸ ♪ ♬
448-TCB C7 Không Tuyên Bố (Siha) ☸ ♪ ♬
449-TCB C7 Không Tuyên Bố (Bảy Pháp)-hết ☸ ♪ ♬
450-TCB C7 Đại (Xấu Hổ) ☸ ♪ ♬
451-TCB C7 Đại (Pháp Trí) ☸ ♪ ♬
452-TCB C7 Đại (Lửa)-hết ☸ ♪ ♬
453-TCB C7 Về Luật ☸ ♪ ♬
454-TCB C8 Từ ☸ ♪ ♬
455-TCB C8 Lớn (Veranjà) ☸ ♪ ♬
456-TCB C8 Lớn (Tướng Quân Siha) ☸ ♪ ♬
457-TCB C8 Lớn (Con Ngựa Thuần Thục)-hết ☸ ♪ ♬
458-TCB C8 Gia Chủ (Ugga Ở Vesali) ☸ ♪ ♬
459-TCB C8 Gia Chủ (Không Phải Thời)-hết ☸ ♪ ♬
460-TCB C8 Bố Thí ☸ ♪ ♬
461-TCB C8 Ngày Trai Giới ☸ ♪ ♬
462-TCB C8 Trai Giới (Visàkha)-hết ☸ ♪ ♬
463-TCB C8 Gotami ☸ ♪ ♬
464-TCB C8 Đất Rung Động (Dục) ☸ ♪ ♬
465-TCB C8 Đất Rung Động (Các Giải Thoát)-hết ☸ ♪ ♬
466-TCB C8 Song Đôi (Lòng Tin) ☸ ♪ ♬
467-TCB C8 Song Đôi-hết ☸ ♪ ♬
468-TCB C8 Niệm và Tham Ái ☸ ♪ ♬
469-TCB C9 Chánh Giác ☸ ♪ ♬
470-TCB C9 Chánh Giác-hết ☸ ♪ ♬
471-TCB C9 Tiếng Rống Sư Tử ☸ ♪ ♬
472-TCB C9 Tiếng Rống Sư Tử (Tôn Giả Samiddhi)-hết ☸ ♪ ♬
473-TCB C9 Chổ Cư Trứ các Hữu Tình ☸ ♪ ♬
474-TCB C9 Chổ Cư Trứ các Hữu Tình-hết ☸ ♪ ♬
475-TCB C9 Đại (Chín Thứ Đệ Trú) ☸ ♪ ♬
476-TCB C9 Đại ☸ ♪ ♬
477-TCB C9 Đại (Con Voi Lớn)-hết ☸ ♪ ♬
478-TCB C9 Pancala (Pancalacanda) ☸ ♪ ♬
479-TCB C10 Lợi Ích ☸ ♪ ♬
480-TCB C10 Hộ Trì (Trú Xứ) ☸ ♪ ♬
481-TCB C10 Hộ Trì (Đáng Được Cúng Dường)-hết ☸ ♪ ♬
482-TCB C10 Lớn (Con Sư Tử) ☸ ♪ ♬
483-TCB C10 Lớn (Thiền Án Xứ) ☸ ♪ ♬
484-TCB C10 Lớn (Người Kosala)-hết ☸ ♪ ♬
485-TCB C10 Upaly và Ananda ☸ ♪ ♬
486-TCB C10 Mắng Nhiếc ☸ ♪ ♬
487-TCB C10 Tâm Của Mình ☸ ♪ ♬
488-TCB C10 Song Đôi ☸ ♪ ♬
489-TCB C10 Ước Nguyện ☸ ♪ ♬
490-TCB C10 Ước Nguyện-hết ☸ ♪ ♬
491-TCB C10 Trưởng Lão ☸ ♪ ♬
492-TCB C10 Trưởng Lão (Tỷ Kheo Kàlaka)-hết ☸ ♪ ♬
493-TCB C10 Nam Cư Sĩ ☸ ♪ ♬
494-TCB C10 Nam Cư Sĩ (Kiến) ☸ ♪ ♬
495-TCB C10 Nam Cư Sĩ (Đáng Đảnh Lễ)-hết ☸ ♪ ♬
496-TCB C10 Sa Môn Tưởng ☸ ♪ ♬
497-TCB C10 Đi Xuống ☸ ♪ ♬
498-TCB C10 Thanh Tịnh- Thiện Lương- Thánh Đạo- Người- Janussoni ☸ ♪ ♬
499-TCB C10 Anussoni ☸ ♪ ♬
500-TCB C10 Thiện Lương- Thánh Đạo- Hạng Ngườii- Thân Do Nghiệp Sanh ☸ ♪ ♬
501-TCB C10 Thân Do Nghiệp Sanh (Tổn Giảm Và Tăng Trưởng) ☸ ♪ ♬
502-TCB C11 Y Chỉ ☸ ♪ ♬
503-TCB C11 Tùy Niệm ☸ ♪ ♬
504-TCB C11 Tùy Niệm (Từ)-hết ☸ ♪ ♬
505-TCB C11 Tổng Kết ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ 5-KINH TIỂU BỘ (pdf) MP3 KINH NÓI
506-TBK Tiểu Tụng ☸ ♪ ♬
507-TBK Pháp Cú câu 01-145 ☸ ♪ ♬
508-TBK Pháp Cú Câu 146-287 ☸ ♪ ♬
509-TBK Pháp Cú Câu 288-423 ☸ ♪ ♬
510-TBK C1 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Bồ Đề ☸ ♪ ♬
511-TBK C2 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Muccalinda ☸ ♪ ♬
512-TBK C3 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Nanda ☸ ♪ ♬
513-TBK C4 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Meghiya ☸ ♪ ♬
514-TBK C5 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Trưởng Lão Sona ☸ ♪ ♬
515-TBK C6 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Sanh ra đã mù ☸ ♪ ♬
516-TBK C7 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm nhỏ ☸ ♪ ♬
517-TBK C8 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Pataligamiya ☸ ♪ ♬
518-TBK C1 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Một Pháp) ☸ ♪ ♬
519-TBK C2 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Hai Pháp) ☸ ♪ ♬
520-TBK C3 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Ba Pháp) ☸ ♪ ♬
521-TBK C3 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Ba Pháp)-tt ☸ ♪ ♬
522-TBK C4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Bốn Pháp) ☸ ♪ ♬
523-TBK C1 Kinh Tập Một Phẩm Rắn Urgavagga ☸ ♪ ♬
524-TBK C1 Kinh Tập Một Phẩm Kinh Bại Vong ☸ ♪ ♬
525-TBK C2 Kinh Tập Tiểu Phẩm ☸ ♪ ♬
526-TBK C2 Kinh Tập Tiểu Phẩm Chiếc Thuyền ☸ ♪ ♬
527-TBK C3 Kinh Tập Đại Phẩm ☸ ♪ ♬
528-TBK C3 Kinh Tập Đại Phẩm (Sabhiya) ☸ ♪ ♬
529-TBK C3 Kinh Tập Đại Phẩm (Kinh Nàlaka) ☸ ♪ ♬
530-TBK C4 Kinh Tập Phẩm tám Kinh Về Dục ☸ ♪ ♬
531-TBK C4 Kinh Tập Phẩm tám Kinh Về Dục tt ☸ ♪ ♬
532-TBK C5 Kinh Tập Trên Đường Đến Bờ Bên Kia ☸ ♪ ♬
533-TBK C5 Kinh Tập Trên Đường Đến Bờ Bên Kia tt ☸ ♪ ♬
534-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 01-07 ☸ ♪ ♬
535-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 08-14 ☸ ♪ ♬
536-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 15 ☸ ♪ ♬
537-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 16-17 ☸ ♪ ♬
538-TBK Chuyện Thiên Cung p2 Cittalata-Chuyện 01-03 ☸ ♪ ♬
539-TBK Chuyện Thiên Cung p2 Cittalata-Chuyện 04-11 ☸ ♪ ♬
540-TBK Chuyện Thiên Cung p3 Paricchattaka-Chuyện 01-05 ☸ ♪ ♬
541-TBK Chuyện Thiên Cung p3 Paricchattaka-Chuyện 06-10 ☸ ♪ ♬
542-TBK Chuyện Thiên Cung p4 Đỏ Sẫm-Chuyện 01-06 ☸ ♪ ♬
543-TBK Chuyện Thiên Cung p4 Đỏ Sẫm-Chuyện 07-12 ☸ ♪ ♬
544-TBK Chuyện Thiên Cung p5 Đại xa- Chuyện 01-08 ☸ ♪ ♬
545-TBK Chuyện Thiên Cung p5 Đại xa- Chuyện 09-14 ☸ ♪ ♬
546-TBK Chuyện Thiên Cung p6 Pàyasi ☸ ♪ ♬
547-TBK Chuyện Thiên Cung p7 Sunikkhitta ☸ ♪ ♬
548-TBK Chuyện Thiên Cung p7 Sunikkhitta tt ☸ ♪ ♬
549-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p1 Chuyện con Rắn ☸ ♪ ♬
550-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p1 Chuyện con Rắn tt ☸ ♪ ♬
551-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p2 Ubbarì ☸ ♪ ♬
552-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p2 Ubbarì tt ☸ ♪ ♬
553-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p2 Ubbarì-hết ☸ ♪ ♬
554-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p3 Tiểu Phẩm ☸ ♪ ♬
555-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p3 Tiểu Phẩm tt ☸ ♪ ♬
556-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p4 Đại Phẩm ☸ ♪ ♬
557-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p4 Đại Phẩm tt ☸ ♪ ♬
558-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ p1-p2 ☸ ♪ ♬
559-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ-Phẩm Ba- Bốn ☸ ♪ ♬
560-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ-Phẩm Năm- Sáu ☸ ♪ ♬
561-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ Vappa (phẩm 7-8 & 9) ☸ ♪ ♬
562-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ Paripunnaka (phẩm 10 & 12) ☸ ♪ ♬
563-TBK C2 Hai Kệ Utara (phẩm 1 & 2) ☸ ♪ ♬
564-TBK C2 Hai Kệ Uttara (phẩm 3 & 4) ☸ ♪ ♬
565-TBK C2 Kệ Kumàra Kassapa (phẩm 5) ☸ ♪ ♬
566-TBK C3 Anganika Bhàradvàja (phẩm 3 Kệ) ☸ ♪ ♬
567-TBK C4 Nàgasamàla (phẩm 4 Kệ) ☸ ♪ ♬
568-TBK C5 Ràjadatta (Phẩm 5 Kệ) ☸ ♪ ♬
569-TBK C6 Uruvelà Kassapa (Phẩm 6 Kệ) ☸ ♪ ♬
570-TBK C7 Sundara Samudda (Phẩm 7 Kệ) ☸ ♪ ♬
571-TBK C8 Sundara Samudda (Phẩm 8-10 Kệ) ☸ ♪ ♬
572-TBK C11 Sankicca (Phẩm 11-15 Kệ) ☸ ♪ ♬
573-TBK C16 Adhimutta (Phẩm 20 Kệ) ☸ ♪ ♬
574-TBK C16 Bhaddiya Kàligo Dhàyaputta (Phẩm 20 Kệ tt) ☸ ♪ ♬
575-TBK C17 Phussa (Phẩm 30 Kệ ☸ ♪ ♬
576-TBK C18 Mahà Kassapa (Phẩm 40-50 Kệ) ☸ ♪ ♬
577-TBK C20 Mahà Moggallàna (Phẩm 60 Kệ) ☸ ♪ ♬
578-TBK Trưởng Lão Ni Kệ (Tập 1 Kệ) ☸ ♪ ♬
579-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Abhirùpa (Tập 2 Kệ) ☸ ♪ ♬
580-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Một Sàmà Khác (Tập 3 Kệ) ☸ ♪ ♬
581-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Bhaddà Thuộc Dòng Họ Kapllà (Tập 4 Kệ) ☸ ♪ ♬
582-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Một Tỷ Kheo Ni Vô Danh (Tập 5 Kệ) ☸ ♪ ♬
583-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Năm Trăm Patàcàrà (Tập 6 Kệ) ☸ ♪ ♬
584-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Uttarà (Tập 7 Kệ) ☸ ♪ ♬
585-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Sìsupacàlà (Tập 8 Kệ) ☸ ♪ ♬
586-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Của Vaddha (Tập 9 Kệ) ☸ ♪ ♬
587-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Kisà Gotamì (Tập 10 Kệ) ☸ ♪ ♬
588-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Uppalavanna (Tập 11 Kệ) ☸ ♪ ♬
589-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Punnà hay Punnikà (Tập 12 Kệ) ☸ ♪ ♬
590-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Ambapàli (Tập 20 Kệ) ☸ ♪ ♬
591-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Subhà ở Rừng Xoài của Jivaka (Tập 30 Kệ) ☸ ♪ ♬
592-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Isidàsi (Tập 40 Kệ) ☸ ♪ ♬
593-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Sumedhà (Tập 40 Kệ) ☸ ♪ ♬
594-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyển Pháp Tối Thượng ☸ ♪ ♬
595-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện 02-03 ☸ ♪ ♬
596-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện Tiểu Triệu Phú ☸ ♪ ♬
597-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện 06-07 ☸ ♪ ♬
598-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện 08-09-10 ☸ ♪ ♬
599-TBK C1 Phẩm Giới- Chuyện 11-12 ☸ ♪ ♬
600-TBK C1 Phẩm Giới- Chuyện 13-14-15-16 ☸ ♪ ♬
601-TBK C1 Phẩm Giới- Chuyện 17-18-19-20 ☸ ♪ ♬
602-TBK C1 Phẩm Kurunga- Chuyện 21-22-23-24-25 ☸ ♪ ♬
603-TBK C1 Phẩm Kurunga- Chuyện 26-27-28-29-30 ☸ ♪ ♬
604-TBK C1 Phẩm Kulavaka- Chuyện 31 ☸ ♪ ♬
605-TBK C1 Phẩm Kulavaka- Chuyện 32-33-34-35-36-37 ☸ ♪ ♬
606-TBK C1 Phẩm Kulavaka- Chuyện 38-39-40 ☸ ♪ ♬
607-TBK C1 Phẩm Lợi Ái Chuyện 41-50 ☸ ♪ ♬
608-TBK C1 Phẩm Asimsa Chuyện 51-54 ☸ ♪ ♬
609-TBK C1 Phẩm Asimsa Chuyện 55-60 ☸ ♪ ♬
610-TBK C1 Phẩm Nữ Nhân Chuyện 61-64 ☸ ♪ ♬
611-TBK C1 Phẩm Nữ Nhân Chuyện 65-70 ☸ ♪ ♬
612-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 71-73 ☸ ♪ ♬
613-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 74-76 ☸ ♪ ♬
614-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 77 ☸ ♪ ♬
615-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 78-80 ☸ ♪ ♬
616-TBK C1 Phẩm Apayimha Chuyện 81-85 ☸ ♪ ♬
617-TBK C1 Phẩm Apayimha Chuyện 86-90 ☸ ♪ ♬
618-TBK C1 Phẩm Litta Chuyện 91-95 ☸ ♪ ♬
619-TBK C1 Phẩm Litta Chuyện 96-100 ☸ ♪ ♬
620-TBK C1 Phẩm Parossata Chuyện 101-110 ☸ ♪ ♬
621-TBK C1 Phẩm Hamsa Chuyện 111-120 ☸ ♪ ♬
622-TBK C1 Phẩm Kusanali 121-124 ☸ ♪ ♬
623-TBK C1 Phẩm Kusanali 125-130 ☸ ♪ ♬
624-TBK C1 Phẩm Asampadana 131-136 ☸ ♪ ♬
625-TBK C1 Phẩm Asampadana 137-140 ☸ ♪ ♬
626-TBK C1 Phẩm Kakantaka 141-147 ☸ ♪ ♬
627-TBK C1 Phẩm Kakantaka 148-150 ☸ ♪ ♬
628-TBK C2 Phẩm Dalda 151-155 ☸ ♪ ♬
629-TBK C2 Phẩm Dalda 156-160 ☸ ♪ ♬
630-TBK C2 Phẩm Santahava 161-163 ☸ ♪ ♬
631-TBK C2 Phẩm Santahava 164-170 ☸ ♪ ♬
632-TBK C2 Phẩm Thiện Pháp 171-174 ☸ ♪ ♬
633-TBK C2 Phẩm Thiện Pháp 175-180 ☸ ♪ ♬
634-TBK C2 Phẩm Asadisa 181-184 ☸ ♪ ♬
635-TBK C2 Phẩm Asadisa 185-190 ☸ ♪ ♬
636-TBK C2 Phẩm Ruhaka 191-194 ☸ ♪ ♬
637-TBK C2 Phẩm Ruhaka 195-200 ☸ ♪ ♬
638-TBK C2 Phẩm Natamdaiha 201-205 ☸ ♪ ♬
639-TBK C2 Phẩm Natamdaiha 206-210 ☸ ♪ ♬
640-TBK C2 Phẩm Biranatthambahaka 211-216 ☸ ♪ ♬
641-TBK C2 Phẩm Biranatthambahaka 217-220 ☸ ♪ ♬
642-TBK C2 Phẩm Kasava 221-223 ☸ ♪ ♬
643-TBK C2 Phẩm Kasava 224-230 ☸ ♪ ♬
644-TBK C2 Phẩm Upahana 231-237 ☸ ♪ ♬
645-TBK C2 Phẩm Upahana 238-240 ☸ ♪ ♬
646-TBK C2 Phẩm Sigala 241-244 ☸ ♪ ♬
647-TBK C2 Phẩm Sigala 245-250 ☸ ♪ ♬
648-TBK C3 Phẩm Sankappa 251-253 ☸ ♪ ♬
649-TBK C3 Phẩm Sankappa 254-256 ☸ ♪ ♬
650-TBK C3 Phẩm Sankappa 257 ☸ ♪ ♬
651-TBK C3 Phẩm Sankappa 258-260 ☸ ♪ ♬
652-TBK C3 Phẩm Kosya 261-263 ☸ ♪ ♬
653-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 264-268 ☸ ♪ ♬
654-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 269-275 ☸ ♪ ♬
655-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 276 ☸ ♪ ♬
656-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 277-281 ☸ ♪ ♬
657-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 282-284 ☸ ♪ ♬
658-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 285-289 ☸ ♪ ♬
659-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 290-295 ☸ ♪ ♬
660-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 296-300 ☸ ♪ ♬
661-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 301-302 ☸ ♪ ♬
662-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 303-310 ☸ ♪ ♬
663-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 311-314 ☸ ♪ ♬
664-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 315-319 ☸ ♪ ♬
665-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 320-325 ☸ ♪ ♬
666-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 326-332 ☸ ♪ ♬
667-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 333-337 ☸ ♪ ♬
668-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 338-343 ☸ ♪ ♬
669-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 344-350 ☸ ♪ ♬
670-TBK C5 Phẩm Năm Bài Kệ 351-356 ☸ ♪ ♬
671-TBK C5 Phẩm Năm Bài Kệ 357-361 ☸ ♪ ♬
672-TBK C5 Phẩm Năm Bài Kệ 362-371 ☸ ♪ ♬
673-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 372-376 ☸ ♪ ♬
674-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 377-380 ☸ ♪ ♬
675-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 381-386 ☸ ♪ ♬
676-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 387-390 ☸ ♪ ♬
677-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 391-395 ☸ ♪ ♬
678-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 396-399 ☸ ♪ ♬
679-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 400-401 ☸ ♪ ♬
680-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 402-405 ☸ ♪ ♬
681-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 406-407 ☸ ♪ ♬
682-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 408-409 ☸ ♪ ♬
683-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 410-412 ☸ ♪ ♬
684-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 413-416 ☸ ♪ ♬
685-TBK C8 Phẩm Tám Phẩm Tám Bài Kệ 417-419 ☸ ♪ ♬
686-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 420-421 ☸ ♪ ♬
687-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 422 ☸ ♪ ♬
688-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 423-424 ☸ ♪ ♬
689-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 425-426 ☸ ♪ ♬
690-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 427-431 ☸ ♪ ♬
691-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 432 ☸ ♪ ♬
692-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 433-334 ☸ ♪ ♬
693-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 435-438 ☸ ♪ ♬
694-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 439-441 ☸ ♪ ♬
695-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 442-443 ☸ ♪ ♬
696-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 444-445 ☸ ♪ ♬
697-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 446-448 ☸ ♪ ♬
698-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 449-452 ☸ ♪ ♬
699-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 453-454 ☸ ♪ ♬
700-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 455-457 ☸ ♪ ♬
701-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 458-459 ☸ ♪ ♬
702-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 460-561 ☸ ♪ ♬
703-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 462-463 ☸ ♪ ♬
704-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 464-465 ☸ ♪ ♬
705-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 466-467 ☸ ♪ ♬
706-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 468-470 ☸ ♪ ♬
707-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 471-473 ☸ ♪ ♬
708-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(474 Trái xoài, Cây hồng phượng vĩ) ☸ ♪ ♬
709-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(478 Sứ thần, Cây bồ đề) ☸ ♪ ♬
710-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(480 Hiền giả Akita, Takkàriya) ☸ ♪ ♬
711-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(482 Lộc Vương, Chúa Nai Sarabha) ☸ ♪ ♬
712-TBK C14 Tạp Phẩm(484 Cánh đồng lúa, Đôi ca thần Canda) ☸ ♪ ♬
713-TBK C14 Tạp Phẩm(487 Nam Tử Uddalaka) ☸ ♪ ♬
714-TBK C14 Tạp Phẩm(490 Năn Vị hành trì trai giới, Đại Khổng Tước) ☸ ♪ ♬
715-TBK C14 Tạp Phẩm(492 Lợn rừng của thợ mộc, Đại Vương Sàdhìna) ☸ ♪ ♬
716-TBK C14 Tạp Phẩm(496 Cúng thưc phẩm đúng cấp bậc) ☸ ♪ ♬
717-TBK C15 Tạp Phẩm(501 Lộc Vương Rohanta) ☸ ♪ ♬
718-TBK C15 Tạp Phẩm(502 Chúa Thiên Nga, Anh Vũ) ☸ ♪ ♬
719-TBK C15 Tạp Phẩm(506 Long Vương Campeyya) ☸ ♪ ♬
720-TBK C16 Tạp Phẩm(510 Vương Tử Trong Ngôi Nhà Sắt) ☸ ♪ ♬
721-TBK C16 Tạp Phẩm(514 Tượng Vương ở Hồ Chaddanta) ☸ ♪ ♬
722-TBK C16 Tạp Phẩm(515 Nam Tử Sambhava) ☸ ♪ ♬
723-TBK C16 Tạp Phẩm(518 Long Vương Pandara) ☸ ♪ ♬
724-TBK C17 (521 Ba con Chim) ☸ ♪ ♬
725-TBK C17 (522 Đại Nhân Thiện Xạ SARABHANGA) ☸ ♪ ♬
726-TBK C17 (523 Thiên Nữ ALMBUSA) ☸ ♪ ♬
727-TBK C17 (524 Long Vuong SAMKHPALA) ☸ ♪ ♬
728-TBK C17 (525 Tiểu SUTASOMA) ☸ ♪ ♬
729-TBK C18 (526 Công Chúa NALINIKA) ☸ ♪ ♬
730-TBK C18 (527 Kỷ Nữ UMMADANTI) ☸ ♪ ♬
731-TBK C18 (528 Hiền Giả Đại Bồ Đề) ☸ ♪ ♬
732-TBK C19 (529 Hiền Giả SONAKA) ☸ ♪ ♬
733-TBK C19 (530 Hiền Giả SAMKICCA) ☸ ♪ ♬
734-TBK C20 (531 Đại Đế KUSA-Duc Uy) ☸ ♪ ♬
735-TBK C20 (532 Hai Hiền Giả SoNa-NanDa) ☸ ♪ ♬
736-TBK C21 (533 Tiểu Thiên Nga) ☸ ♪ ♬
737-TBK C21 (534 Đại Thiên Nga) ☸ ♪ ♬
738-TBK C21 (535 Thực Phẩm Thiên Giới) ☸ ♪ ♬
739-TBK C21 (535 Tthuc Phẩm Thiên Giới-hết ) ☸ ♪ ♬
740-TBK C21 (536 Chúa chim KUNALA) ☸ ♪ ♬
741-TBK C21 (537 Đại SUTASUMA-Duc Uy) ☸ ♪ ♬
742-TBK C21 (537 Đại SUTASOMA-hết) ☸ ♪ ♬
743-TBK C22 (538 Vương Tử què câm) ☸ ♪ ♬
744-TBK C22 (539 Đại Vương MAHAJANAKA) ☸ ♪ ♬
745-TBK C22 (540 Hiếu Tử SaMa) ☸ ♪ ♬
746-TBK C22 (541 Đại Vương NIMI) ☸ ♪ ♬
747-TBK C22 (542 Tế Sư Khandahala) ☸ ♪ ♬
748-TBK C22 (543 Bậc Đại Trí Bhuradatta) ☸ ♪ ♬
749-TBK C22 (543 Bậc Đại Trí Bhuradatta-hết) ☸ ♪ ♬
750-TBK C22 (544 Bậc Đại trí Mahanarada) ☸ ♪ ♬
751-TBK C22 (545 Bậc Đại trí Vô Song) ☸ ♪ ♬
752-TBK C22 (545 Bậc Đại Trí Vô Song-hết) ☸ ♪ ♬
753-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại) ☸ ♪ ♬
754-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Viên Bảo Ngọc) ☸ ♪ ♬
755-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Con Đường Bí Mật) ☸ ♪ ♬
756-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Năm Vị Hiền Nhân) ☸ ♪ ♬
757-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Cuộc Đại Chiến) ☸ ♪ ♬
758-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại) ☸ ♪ ♬
759-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại) ☸ ♪ ♬
760-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-hết) ☸ ♪ ♬
761-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara) ☸ ♪ ♬
762-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-Thái Tử Bị Đày Lên Núi Vamka) ☸ ♪ ♬
763-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-Cuộc Hành Trình Lên Núi Vamka) ☸ ♪ ♬
764-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-Bố Thí Hai Con) ☸ ♪ ♬
765-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-hết-Sakka Thiên Chủ Xuất Hiện) ☸ ♪ ♬
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
3656207
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
221
2450
10135
Friday, 24 May 2024